Wachlarzowy postęp eksploatacji złoża

P. polegający na nierównomiernym przesuwaniu się frontu roboczego wokół stałego punktu lub strefy punktów na kształt wachlarza.

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk...

Jak można pomóc choremu z afazją, który pomimo postępu w terapii mowy w dalszym ciągu nie może porozumiewać się z otoczeniem?

Stwierdzenie, że chory z afazją ekspresyjną (motoryczną, kodującą, niepłynną) ma wypowiedź w głowie (tzw mowa wewnętrzna), której wszakże nic potrafi realizować (w' przeciwieństwie do chorego z afazją płynną, który potrafi się wypowiadać, ale Ircści są zaburzone) nie dotyczy najwyższych...

Postęp hodowlany

Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

1...

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

W dziedzinie astronomii dał system sfer homocentrycznych, w dziedzinie geografii twierdzenie o kulistości ziemi i obliczył także — bardzo niedokładnie — jej obwód.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Astronomia Olbrzymi postęp na polu matematyki a także zdobycze w zakresie mechaniki sprzyjały postępowi w dziedzinie astronomii.

Początki astronomii

I te zapewne usiłowania stanowią genezę astronomii - jednej z najstarszych nauk s'wiata.

Przewrót kopernikowski w astronomii

Tak więc trzy prawa ruchu planet i prawo powszechnego ciążenia rozwinęły niedoskonałą jeszcze przecież myśl Kopernika, który mimo to słusznie uważany jest za twórcę współczesnej astronomii.

Astronomia po Koperniku

Intensywnie rozwija się astronomia gwiazdowa.

Fotografia na usługach astronomii

Próby takie przeprowadzał już w latach 1879-1882 amerykański miłośnik astronomii Henry Draper (1837-1882), lecz udało się rozwiązać to zagadnienie dopiero w roku 1886 amerykańskiemu astronomowi Edwardowi C.

Złoty wiek astronomii

Nigdy w przeszłości nauka o niebie nie rozwijała się tak dynamicznie, jak w naszym stuleciu, i dlatego śmiało go można nazwać „złotym wiekiem astronomii”.

Administracja a postęp techniki biurowej

Techniczne wyposażenie administracji klasycznej nie różniło się wiele od wyposażenia administracji w. Oświecenia [11]. Jedyną poważniejszą nowością w tej dziedzinie był telegraf. Pewne znaczenie miało też wprowadzanie od lat trzydziestych XIX w. stalówek, wypierających tradycyjne gęsie pióra...

Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

Administrowanie opiera się też coraz bardziej na osingiiivtmch nie tylko techniki i nauk technicznych, lecz także nauk społecznych, w tym nauk administracyjnych, z teorią organizacji i kierowania, zwanej też, na czele. Za twórców teorii organizacji i kierowania uważa się powszechnie działających na...

Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił...

Postęp w technologii żywności związany ze stosowaniem substancji dodatkowych

Do wytwarzania żywności bardziej bezpiecznej, o większej wartości odżywczej, tańszej, w różnorodnym asortymencie i o bardziej atrakcyjnych cechach sensorycznych może się przyczyniać stosowanie substancji dodatkowych.

Substancja dodatkowa substancja, która nic jest zwyczajowo odrębnie spożywana jako...

Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...