Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym

1. Mierniki nakładów, którym odpowiadają konkretne miary efektu: pracochłonność, wydajność regulowana kwalifikacjami ludzkimi;

2. Nakłady zasobowe środków trwałych i obrotowych (kapitałochłonność, majątkochłonność i produktywność majątku, inwestycji);

3. Zasoby naturalne (pracochłonność -...

Wpływ obu typów nierównowagi na postęp technologiczny

W nierównowadze podażowej przedsiębiorstwa zagrożone brakiem popytu zawsze poszukują nowości, tzn. takich produktów, które otwierałyby ludziom nowe możliwości, stwarzały zależności pomiędzy nowym produktem, a nowym stylem życia, np. pralka automatyczna, antena satelitarna. W nierównowadze tej stale...

Typy i tendencje postępu technicznego

Typy postępu technicznego :

kapitałochłonny – wzrost kapitałochłonności powoduje wzrost tempa wydajności pracy,

kapitałooszczędny – wzrost kapitałochłonności powoduje spadek tempa wydajności pracy,

neutralny – zmiany poziomu kapitałochłonności nie wpływają na tempo wydajności...

Rodzaje postępu technologicznego – postęp jakości i nowości, jakość typu i wykonania

Rodzaje postępu :

1. jakości – podnoszona jest solidność wykonania :

    a) typu,

    b) wytworzenia,

2. nowości – polega na kreowaniu pomysłu, innowacji,

3. postęp czysty – bazuje na idei, pomyśle,

4. postęp substytucyjny – polega na zastępowalności mniej efektywnych czynników bardziej...

Co oznacza termin postęp społeczny

Globalny postęp danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia gosp., polit., kult. itp., oceniany na podstawie porównywania pod tym względem poszczególnych społecz; marksizm przyjmuje za podstawę tego porównania kategorię formacji społ., a postępowość danej formacji ocenia ze względu na stwarzane...

Omów politykę monopolu w zakresie postępu technicznego

 

Niewątpliwie wprowadzanie postępu technicznego w dużej mierze zależy od stopnia koncentracji produkcji , ponieważ małe i średnie firmy nie są w stanie zagwarantować odpowiednich warunków do rozwoju badań.

Wynika to z dużych kosztów takich badań oraz ryzyka nie uzyskania zwrotu kosztu poniesionego...

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego, wyd. w Warszawie 1922 z datą 1923. Utwór jest wyrazem poszukiwania dróg postępu rzeczywistego, zmierzającego do autentycznego wzbogacenia kultury nar., w przeciwieństwie do postępu pozornego, czyli snobizmu, który będąc naśladowaniem obcych wzorów...

Postęp techniczny

Charakterystyka

Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

Postęp techniczny w rolnictwie w Europie w XVI w.

 

Postęp w technice produkcji w XVI i po­czątkach XVII w. polegał nie tylko na powsta­waniu nowych wynalazków lub ich udoskona­laniu, ale przede wszystkim na ich rozpo­wszechnianiu. Postęp ten obejmował wszyst­kie niemal gałęzie produkcji, od- rolnictwa aż po mechanikę precyzyjną włącznie. Trudno...

Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

 

Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

ASTRONOMIA

Herrmann, Astronomie, Gü 1960; F.

DUCHOWY POSTĘP

Przejście od istniejącego do doskonalszego duchowego stanu człowieka, będące formą postępu w -*• doskonałości na -> drogach życia duchowego; obejmuje proces rozwoju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka rei. również w dziedzinie...

POSTĘP

 

POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie...

Ekologia ekonomia i postęp techniczny

W dobie globalizacji państwa wysoko rozwinięte zdecydowały się rozwijać politykę ekonomiczną w zakresie ochrony środowiska. Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i aktywna rola regionów są w tym kontekście bardzo istotne. Polityka państw skoncentrowała się na znalezieniu sposobu na pobudzenie aktywności we wdrażaniu innowacji w wykorzystywaniu i ochronie zasobów naturalnych tak, by poszczególne regiony odniosły możliwie najwięcej korzyści ekonomiczne.

Postęp techniczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie.

W końcu XX wieku wiodące przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku zostały zmuszone do licznych przewartościowań, czy wręcz istotnych zmian w sposobie zarządzania. Jednym z najistotniejszych dla nich zadań stała się optymalizacja działań, czyli poprawa ich efektywności. Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój ten powinien odbywać się równolegle z postępem organizacyjnym, tzn. samo wprowadzenie nowej technologii nie prowadzi bezpośrednio do wzrostu ...

Postęp w produkcji rzemieślniczej

Ugruntowanie się gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej w Polsce nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się stosunków ekonomicznych w miastach. Polityka gospodarcza państwa podporządkowana została interesom szlacheckich posiadaczy folwarków. Przy słabości ówczesnego aparatu państwowego nie było to na szczęście równoznaczne z uniemożliwieniem mieszczaństwu podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych czy kontynuowaniu dawniejszych dróg rozwoju. W miarę ...

Czy postęp prowadzi do powszechnej szczęśliwości- filozofia

Czy postęp prowadzi do powszechnej szczęśliwości ? Na początek chciałabym określić kilka moim zdaniem istotnych pojęć dotyczących szczęścia ?szczęśliwości?. Szczęście jest pozytywną emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne uczucie. Szczęście według filozofów; ? Epikureizm ? zwany filozofią szczęścia ? epikurejczycy radzili korzystać z życia, cieszyć się nim słynne hasło ( ? Carpe diem ?), jednakże zalecali umiar.

Ocena postępów rehabilitacji

ocena postępów rehabilitacji; celem uchwycenia i pomiaru efektów uzyska­nych w trakcie postępowania reha­bilitacyjnego przeprowadzane są roz­maite sposoby oceny, odnoszące się do poszczególnych działów rehabili­tacji (leczniczej, zawodowej, społecz­nej). Są to nieraz formy rejestracji postępów...

Postęp

1. odległość, o którą w określonym czasie przesuwa się: → przodek, → skarpa, ściana, zabierka, front → urabiania lub zwałowania;

2. – kierunek przesuwania się eksploatacji lub zwałowania, np. postęp równoległy, wachlarzowy.

Równoległy postęp eksploatacji złoża

P. polegajcy na równomiernym przesuwaniu →frontu eksploatacyjnego, przy ktorym jednostkowe przesuniecia frontu są w przybliżeniu jednakowe.