Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania.

Pozycja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Organizacja społeczna może uczestniczyć w postępowaniu w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

pojęciem rażącego naruszenia prawa należy objąć nie tylko rażące naruszenie prawa materialnego, lecz również i procesowego, natomiast wadliwość wymieniona w art145§1pkt6 ( decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu), będzie wynikiem naruszenia zarówno norm prawa procesowego, jak i prawa materialnego.

Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na akty nadzoru nad działalnością samorządu

Prawo do zaskarżenia przez wspólnoty samorządowe aktów nadzoru do Sądu administracyjnego nie jest obwarowane przesłanką wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Przesłanką dopuszczalności skargi jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art.

Instytucje nadzoru a odwołalność w postępowaniu administracyjnym

Środki nadzoru (instytucje nadzoru) są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji przez ich kasację lub reformację.

Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

maja prawo do czynnego udziału w sprawie we wszystkich czynnościach związanych z jej wyjaśnieniem, a przed wydaniem decyzji musza mieć zapewnioną możliwość zapoznania się w wyznaczonym przez organ terminie.

Weryfikacje decyzji i postanowień w postępowaniu adm.

kryterium przesunięcia kompetencji do weryfikacji zaskarżonego rozstrzygnięcia na wyższą instancję: - środki zaskarżenia bezwzględnie dewolutywne – zawsze przesuwają sprawę do wyższej instancji; - środki zaskarżenia względnie dewolutwyne – powoduję przesunięcie sprawy do wyższej instancji w razie nieuwzględnienia ich przez I Instancję; - środki zaskarżenia niedewolutywne – rozpatrywane przez organ wydający zaskarżone rozstrzygnięcie.

Środki zaskarżenia na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na drodze sądowoadministracyjnej

W postępowaniu egzekucyjnym podlegają zaskarżeniu do NSA postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tak jak k.p.a., przyjmuje rozwiązanie, że na postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak...

Zasady postępowania dowodowego

Organ ma obowiązek z urzędu wszechstronnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, co oznacza, że organ z urzędu decyduje, które dowody są potrzebne do wyjaśnienia sprawy.

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają: Osoby fizyczne i prawne; Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości prawnej; Inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; Organizacje społeczne choćby nie miały osobowości prawnej, w zakresie ...

Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

28 następuje w sytuacjach, w których wystąpić powinny odmienne przesłanki: a) w przypadku pierwszej normy odnoszącej się do ustalenia kręgu stron postępowania wszczynanego z urzędu: *prawo materialne ustanawia określony organ administracji publicznej jako właściwy w sprawie; * sprawa w której organ ten jest właściwy, może być załatwiona tylko przez wydanie decyzji; * istnieją podmioty, mające w ocenie organu administracji publicznej interes ...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą enumeratywnie wyliczone w ustawie przyczyny wznowienia postępowania.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Zakres przedmiotowy

W przypadkach przewidzianych można żądać wszczęcia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Dopuszczalne jest więc wznowienie postępowania zarówno, gdy postępowanie zostało zakończone wyrokiem, jak również gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przedawnienie dopuszczalności wznowienia postępowania

Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem, gdy strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana. Jest to termin materialnoprawny a zatem nie podlega przywróceniu.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Legitymacja do żądania wznowienia postępowania

Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie reguluje legitymacji do żądania wznowienia posterowania, stanowi jedynie, że postępowanie to może być wszczęte na żądanie nigdy z urzędu.

Z rozwiązań prawnych wynika, że legitymacje do złożenia skargi o wznowienie postępowania mają strony...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przyczyny wznowienia postępowania

Z przyczyn restytucyjnych wznowienia postępowania można żądać gdy: Orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; Orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa; W razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w ...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania

Jest trzymiesięczny. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia a gdy podstawą jest pozbawienie możliwości działania lub brak należytej reprezentacji od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Jeżeli...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Moc skargi o wznowienie postępowania

Skarga ma moc względnie suspensywną. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia. W razie uprawdopodobnienia że zgłaszającemu wniosek grozi niepowetowana szkoda, sąd może wstrzymać wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Postępowanie w sprawie skargi o wznowienie postępowania

Postępowanie może również zakończyć się podjęciem postanowienia o odrzuceniu skargi, w razie gdy sąd połączył badanie dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania z rozpoznaniem sprawy i w tej fazie stwierdził niedopuszczalność skargi.