Sposoby zapewnienia etycznego administrowania sprawami publicznymi

- Etyczne kierownictwo w urzędzie

- Postawa etyczna jako wymóg kwalifikowania służby

- Szkolenia w zakresie etycznego postępowania

- Opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie kodeksów etycznych

- Włączanie procedur etycznych do procesów zarządzania

- Rozpoznawanie i eliminowanie słabości...

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Przejrzystość postępowania

- przebieg postępowania jest przejrzysty i na ile to możliwe – wystandaryzowany, - klient wie, jak będzie przebiegało postępowanie: kiedy się rozpocznie i kiedy się zakończy, jakie zapadną uzgodnienia, w jaki sposób uzyska rozstrzygnięcie i jakie środki odwoławcze mu przysługują, - klient wie, jakie warunki musi spełnić, by otrzymać rozstrzygnięcie, - przebieg postępowania w podobnych sprawach jest taki sam, - przebieg postępowania jest ...

Postępowanie nieetyczne - Zasoby

- Sprzeniewierzenie funduszy

- Korupcja aktywna (oferowanie)

- Korupcja pasywna (przyjmowanie)

- Korupcja bezpośrednia (bez pośrednika)

- Korupcja pośrednia (z pośrednikiem)

- Usiłowanie korupcji (zamierzone)

- Wyłudzenie

- Nielegalna praca poza sektorem publicznym

- Bezprawne użycie własności...

Nieetyczne postępowanie: wobec polityki i odbiorcy

- Spisek

- Niewłaściwe użycie informacji urzędowych

- Zatrudnianie krewnych

- Nepotyzm

- Lobbing

- Zaangażowanie w politykę

- Zaangażowanie w konflikt interesów

- Pogwałcenie po-zatrudnieniowych ograniczeń

- Brak zaangażowania

- Obojętność, nieskuteczność

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Postępowanie kwalifikacyjne

jest przeprowadzane przez Szefa Służby Cywilnej przy pomocy zespołu sprawdzającego składającego się z co najmniej 5 osób.

Sprawa sądowoadministracyjna

Element ten różni sprawę sądowoadministracyjną od sprawy administracyjnej. Cechą właściwą dla sprawy administracyjnej jest jej merytoryczne rozstrzygnięcie przez dokonanie autorytatywnej konkretyzacji normy prawa materialnego w zakresie uprawnień lub obowiązków jednostki.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

Sąd rozpoznaje zatem na podstawie akt sprawy, co oznacza, że sąd rozpoznaje sprawę na podstawie stanu faktycznego istniejącego w dniu podjęcia zaskarżonego działania lub bezczynności.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli: decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania; strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy; organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia ...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

Nieważność postępowania zachodzi: jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna; jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany; jeżeli  w sprawie toczy się postępowania wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już osądzona; jeżeli skład sądu ...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną: na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego postępowanie w sprawie; jeżeli skarga jest oparta na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a strona która wniosła skargę kasacyjną, zrzekła się rozprawy, pozostałe zaś strony,

Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

Różnica pomiędzy decyzją nieważną a decyzją wzruszoną leży w płaszczyźnie skutków prawnych decyzji. Wchodząc do obrotu prawnego decyzja wywołuje określone skutki prawne. Ustawodawca może jednak ze względy na stopień wadliwości decyzji uznać ważność już powstałych skutków prawnych decyzji...

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub RPO.

Moc środków zaskarżenia w postępowaniu adm.

odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 2.

Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym

Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania.

Instytucja odwołalności decyzji a odwołanie w postępowaniu adm.

Rażące naruszenie interesu społ. Jeżeli decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie to taka osoba również posiada interes prawny w odniesieniu odwołania.

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania następuje fakultatywnie na mocy orzeczenia sądu podjętego z urzędu: jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministr, sądowego, lub przed TK; jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy; jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania ...

Zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej

przed NSA jest ponadto rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów o właściwość oraz innych spraw przekazanych na mocy odrębnych ustaw.

Cel i charakter postępowania mediacyjnego

Jeżeli bowiem strony dokonają ustaleń w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. W takim przypadku rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej następuje na rozprawie.

Postępowanie uproszczone (rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym postępowania sadowoadm.)

Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli: decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania; strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy; organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia ...