METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO

Jest to istotna sprawa, gdyż w tym okresie podjęcie odpowiednich działań (wzmocnienie gorsetu mięśniowego, zmniejszenie masy ciała, unikanie przeciążeń, pracy w pochyleniu i nieprawidłowej pozycji, nabycie umiejętności właściwego wykonywania czynności codziennych, podnoszenia ciężarów itp.

ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

Algorytmy w postępowaniu diagnostycznym

diagnostical ałgorithms); sekwencje ściśle określonych reguł postępowania, pozwalające na rozwiązanie danego problemu diagnostycznego w skończonej liczbie kroków. Są egzemplifikacją zadania decyzyjnego o dobrze określonej liczbie alternatyw, w której lekarz dokonuje wyboru zgodnie z algorytmiczną...

Postępowanie usprawniające u pacjentów z porażeniem połowiczym

Nieskompensowane ubytki ruchowe nie mają już zazwyczaj istotnej dynamiki, jednak przy prawidłowym postępowaniu możliwe jest dalsze doskonalenie sprawności funkcjonalnej chorego poprzez jego adaptację do inwalidztwa. Stosując bioelektryczną ortezę, działamy na sprawny dolny neuron ruchowy, przy braku istotnych zaburzeń czucia.

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych jest konieczne bez względu na charakter uszkodzenia (axonotmesis, neurotmesis). Obejmuje zabiegi fizykalne i kinezyterapię. Kinezyterapia ma na celu:

•    zapobieganie pojawianiu się i opóźnienie zmian degeneracyjnych w mięśniach, zaników...

Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

Te słowa sprawiły, że nastolatce wydawało się, iż matka o coś ją oskarża. sprawić, hy nastolatka zobowiązała się realizować jakiś plan działania, albo skontaktować się z terapeutą).

POSTĘPOWANIE W KWESTIACH POUFNYCH

Dlatego wolimy zachęcać pacjenta do tego, aby sam powiadamiał swoich opiekunów o określonej sprawie.

Postępowanie z mlekiem po udoju

Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie, ale przede wszystkim dotyczą następujących spraw: •    ceny za mleko i jej struktury, •    technologii higienicznego pozyskiwania mleka, •    technologii chłodzenia mleka i przechowywania surowca w gospodarstwie.

Zasady postępowania z odpadami

Wszelkiego rodzaju odpady związane z podawaniem chemioterapii należy traktować jako toksyczne. W związku z tym należy postępować z nimi z zachowaniem szczególnej ostrożności. Strzykawki, igły, gaziki, pozostałości leków, ampułki powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu zamykanych...

Postępowanie z pacjentką odmawiającą ważenia

Dwa elementy TPB zaburzeń odżywiania nie podlegają negocjacjom i klinicysta musi jasno zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego w tych sprawach nie może ustąpić.

Postępowanie na sali porodowej przed porodem

   Sprawdzić wyposażenie i sprawność stanowiska do resuscytacji: worka sa-morozprężajacego, ssaka, zestawu do intubacji, respiratora, źródła tlenu oraz kompletność drobnego sprzętu i leków7.

Postępowanie bezpośrednio po porodzie

Zważywszy na to, iż wcześniak potrafi utrzymać stałą temperaturę ciała w wąskim zakresie temperatur otoczenia (z powodu wzmożonej utraty ciepła, małej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej białej i brązowej, niewielkich zapasów glikogenu,wysokiego współczynnika powierzchni do masy ciała...

Postępowanie usprawniające w chorobach narządu ruchu

W leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu bardzo ważne miejsce zajmuje usprawnianie.

Do najważniejszych metod rehabilitacji schorzeń narządu ruchu można zaliczyć:

1. Ćwiczenia izometryczne - uszkodzenie chrząstek stawowych przy umiarkowanym procesie zapalnym nie stanowi...

Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

Bezpośrednio po urodzeniu, a jeszcze przed odcięciem pępowiny, na rączkę i nóżkę noworodka zakłada się tasiemki identyfikacyjne, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości matki.