Odwołanie i postępowanie odwoławcze

I tak w decyzji odwoławczej organ podatkowy może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji; uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy; uchylić decyzję organu I instancji i umorzyć postępowanie I instancji; umorzyć postępowanie odwoławcze; uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga ...

Podmioty postępowania przymusowego

Nadzór nad egzekucją administracyjną zobowiązań podatkowych sprawują organy wyższego stopnia, którymi w tych sprawach będą właściwe izby skarbowe, Prezes Głównego Urzędu Ceł oraz właściwe samorządowe kolegia odwoławcze, Wierzycielem podatkowym w postępowaniu przymusowym jest ten, kto żąda wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji.

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW

Pohorille przez zachowanie konsumenta rozumie sposób w jaki konsument hierarchizuje swoje potrzeby i wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane dobra.

Jakie umiejętności powinien posiadać menedżer

 

L.Katz wyróżnił 3 podstawowe rodzaje umiejętności kierowniczych:

 

Techniczne – zdolność posługiwania się narzędziami i technologią w określonej specjalności

Społeczne – zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania

Koncepcyjne – umysłowa zdolność...

Sprawa geopolityki a globalizacja

Powierzchnia nie jest dzisiaj tak ważna dla rozwoju gospodarczego, prze­strzeń zaś, w tym posiadanie naturalnych granic, dla bezpieczeństwa państwa.

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

Natomiast stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ustalają komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a sprawa polska

Dla kraju wynurzonego z wojny, dla narodu, w którym przez lata wierzono słowom Mickiewicza (z Reduty Ordona), iż „dzieło znisz-czenia / W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia”, lęk przed  i n s u r e k c j ą  j a ko  s p o s o b e m  n a  w o l n o ś ć  byłby prostacko nieszczery.

Chłopi’’ jako epopeja z życia wsi (nagroda Nobla, życie chłopskie w kontekście stanu posiadania, obyczajów religii, pracy i przyrody)

U Dominikowej żądza posiadania ziemi eliminuje macieżyńskie uczucia synów traktuje bezwzględnie jak parobków pracujących na gospodarstwie, który ma przypaść Jagnie. Wieś demonstruje w ten sposób wierność obyczajom i poczucie sprawiedliwości.

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Postępowanie przed MTS

-decyzje trybunału są ostateczne i wiążące tylko dla stron sporu i w danej sprawie -językami roboczymi sa franc i ang Siedziba trybunału jest Hamburg

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - SPRAWA KUBY

Rząd amerykański postanowił, że nie dopuści, by Kuba trafiła w ręce Anglii lub Francji. USA chciało również przejęcia Dominikany. Stany Zjednoczone chciały kupić Kubę za 100 mln dolarów, ale propozycja została z oburzeniem odrzucona przez Hiszpanię. Także wyprawy na Kubę zorganizowane przez Narcizo...

Wymień i omów czynniki uzasadniające posiadanie własnego transportu przez przedsiębiorstwo

Użycie przez przedsiębiorstwo własnego transportu może być uzasadnione pięcioma podstawowymi przyczynami:

1. porównawczą analizą kosztów przemawiających za wykorzystaniem własnego taboru;

2. zapotrzebowaniem na szczególne formy przewozu, nie oferowane przez przewoźników publicznych;

3. szczególną...

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Rozważa się tu warunki i motywy postępowania kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział...

PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

Ta sama czynność może być rozwaŜana z jednej strony jako postępowanie moralnie kwalifikowalne, z drugiej jako wytwarzanie, kwalifikowalne ze względu na doskonałość (proporcjonalność w stosunku  do  zamierzenia  twórczego)  sprawianego  skutku.

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

Typ zachowawczy: - konformistycznie nastawieni wyborcy, zawężają wybór do polityków sprawdzonych i utrzymujących się u władzy, 10.

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Van Gend & Loos

Trybunał orzekł, że Traktat jest wprawdzie umową międzynarodową, ale posiada on cechy nietypowe. Ograniczenie to nie ma charakteru generalnego, dotyczy bowiem tylko spraw uregulowanych w traktacie.

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Flaminio Costa

Dodano nowy element czasowego wymiaru funkcjonowania Wspólnoty. Ponieważ utworzono ją na czas nieograniczony, to transfer suwerennych praw państwowych spowodował ich „trwałe ograniczenie, które nie może być cofnięte przez późniejsze działania jednostronne”. Podtrzymano tezę, iż Wspólnota...

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Simmenthal

Jakie skutki powstają w sytuacji zaistnienia kolizji pomiędzy prawem wspólnotowym a krajowym? – bezpośrednio obowiązujące wspólnotowe akty prawne wywierają w wewnętrznym porządku prawnym dwa skutki.

Przez samo wejście w życie uniemożliwiają stosowanie jakiegokolwiek przepisu prawa...

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa J.E. Humblet

Trybunał wypowiedział się odnośnie do skutków kolizji norm wspólnotowych oraz krajowych.

Wniosek powoda o uchylenie aktu prawa belgijskiego oddalono, stwierdzając, że instytucje wspólnotowe nie mają kompetencji w zakresie unieważniania aktów legislacyjnych lub administracyjnych państw...

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa SPUC

Dotyczyła aborcji, Trybunał uznał, iż w ogóle nie posiada jurysdykcji w stosunku do krajowego ustawodawstwa irlandzkiego dotyczącego zagadnień wykraczających poza granice prawa wspólnotowego.

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Rezguii Adoui oraz Dominique Cornuaille

Obie panie były zatrudnione jao kelnerki w „barze podejrzanym moralnie” ;P, gdzie występoway w skąpych strojach i chetnie godziły się na puszczanie lokalu z klientami. Prawdopodobnie uprawiały więc prostytucję (łał, eureka!! :]). Zdaniem powódek na podstawie prawa blgijskiego takie usługi są legalne. Te...