ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Oczywiste jest, że korygowanie jakichkolwiek zaburzeń statyki ciała musi bazować na podstawowych wiadomościach z zakresu anatomii i fizjologii narządu ruchu oraz biomechaniki ogólnej i klinicznej. Wiadomości te, wsparte podstawowymi wiadomościami klinicznymi i terapeutycznymi, pozwalają bowiem na...

DIAGNOZA JAKO PODSTAWA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

W ujęciu encyklopedycznym, termin diagnoza oznacza rozpoznawanie choroby na podstawie analizy zmian, jakie wywołuje ona w ustroju. Ponieważ chodzi tutaj o zmiany anatomiczne lub zaburzenia czynności różnych narządów, powyższy termin w szerszym ujęciu może również oznaczać rozpoznawanie (określanie)...

BADANIE NARZĄDU RUCHU DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Badanie narządu mchu, przeprowadzane dla potrzeb postępowania korekcyjnego, obejmuje - podobnie jak każde inne badanie lekarskie -wywiady oraz badanie fizykalne. To ostatnie bazuje przede wszystkim na ocenie wzrokowej (oglądaniu), choć czasami wykorzystuje się również i zmysł dotyku (obmacywanie). Badanie...

PODSTAWY KLINICZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

W poprzednich rozdziałach wielokrotnie podkreślano już niemożność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia "prawidłowa postawa ciała”. Z tych samych względów określenie "nieprawidłowa postawa ciała" jest mało precyzyjne, a w niektórych przypadkach wręcz dyskusyjne, W opracowaniach różnych autorów...

WYBRANE ASPEKTY METODYCZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Skuteczność postępowania korekcyjnego zależy nie tylko od właściwego doboru środków i bezbłędnego wykonywania odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. Zależy ona również i od podejścia do całokształtu problemu. Ilość dzieci dotkniętych wadami postawy i wymagających w związku z tym takiego...

ŚRODKI POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

W pojęciu środki postępowania korekcyjnego mieści się zarówno baza tego postępowania,, jak i stosowane w nim ćwiczenia oraz inne zabiegi, które na podłożu powyższej bazy umożliwiają realizację określonych zadań omawianego postępowania.

Materialno-techniczną bazę postępowania korekcyjnego...

METODY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Termin ''metoda" oznacza świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania (działania) dla osiągnięcia określonego celu lub celów. Metody omawianego postępowania oznaczają więc rozmaite sposoby, za pomocą których korygowane i/lub kompensowane są zaburzenia statyki ciała, Sposoby te uwzględniają...

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Wszelkie postępowanie korekcyjne, przeprowadzane u osób z zaburzeniami statyki ciała, musi być indywidualnie udokumentowane. Dokumentacja jest jednak różna, w zależności od miejsca przeprowadzania tego postępowania. W placówkach wychowawczo-oświatowych podstawowym dokumentem jest bowiem "karta zająć...

Postępowanie z dzieckiem z wadami wrodzonymi

A. Dziecko z wadami wrodzonymi zawsze należy skierować do poradni genetycznej.

Ii. Jeżeli ze względu na stan ogólny dziecka nie można go przetransportować do poradni genetycznej, a rokowanie co do przeżycia jest zle, konieczne jest postępowanie diagnostyczne, które umożliwi określenie przyczyny choroby w...

Postępowanie diagnostyczne i lecznicze na oddziale intensywnej terapii

Jest ono trzyctapowe.

Etap 1 obejmuje przywrócenie i podtrzymywanie czynności życiowych oraz wyrównanie zaburzeń, które powstały w wyniku niewydolności czynności życió-wych. W okresie tym działania lecznicze muszą być podejmowane szybko, według określonych protokołów postępowania. Działania takie...

Schemat postępowania leczniczego i wyniki leczenia

W przypadku oligo- i hypomenorrhoea będziemy zaczynać leczenie mniej więcej w połowie cyklu, a po 3—4 dniach wykonujemy ćwiczenia lecznicze codziennie jedno po drugim. Bóle lub dolegliwości o charakterze ciągnącym w podbrzuszu, o charakterze dolegliwości miesiączkowych, ustępują już często podczas...

Ogólne zasady postępowania zabiegowego i laboratoryjnego wykonawstwa koron protetycznych

Na wykonanie korony protetycznej składają się zabiegi kliniczne i czynności laboratoryjne.

Zabiegi kliniczne poprzedza badanie pacjenta, postawienie diagnozy i zaplanowanie leczenia. W planie leczenia uwzględnia się kolejność zabiegów, rodzaj i konstrukcję wykonywanej protezy oraz przypuszczalny czas...

Chronologia postępowania klinicznego i czynności laboratoryjnych w wykonawstwie mostów protetycznych

Wprowadzenie mostu na podłoże (jako konstrukcji sztywnej) będzie możliwe tylko wówczas, gdy ściany zębów filarowych uzyskają w wyniku

szlifowania przebieg wzajemnie równoległy (ryc. 100). Dokładne sprawdzenie równoległości i wyznaczenie toru wejścia mostu jest możliwe po odlaniu modelu, za pomocą...

Wprowadzenie: cele i ogólne zasady postępowania protetycznego w chorobach przyzębia

Protetyka stomatologiczna odgrywa ważną rolę w programie leczenia periodontopatii, jednak trzeba pamiętać, że niewłaściwe stosowanie metod protetycznych to jedna z często spotykanych przyczyn uszkodzenia przyzębia. Problem jest zatem złożony, a postępowanie protetyczne (takie proponuję określenie)...

DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinien już na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO

Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

Algorytmy w postępowaniu diagnostycznym

diagnostical ałgorithms); sekwencje ściśle określonych reguł postępowania, pozwalające na rozwiązanie danego problemu diagnostycznego w skończonej liczbie kroków. Są egzemplifikacją zadania decyzyjnego o dobrze określonej liczbie alternatyw, w której lekarz dokonuje wyboru zgodnie z algorytmiczną...

Postępowanie usprawniające u pacjentów z porażeniem połowiczym

Przyczyną ogniskowych uszkodzeń mózgu dorosłych bywają najczęściej udary, urazy i guzy mózgu. Rzadziej uszkodzenia mogą być następstwem innych przebytych procesów chorobowych (toksycznych, alergiczno-zapalnych).

Symptomatologia jest podobna: objawy osiowe

- zazwyczaj niedowład spastyczny (najczęściej...

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych jest konieczne bez względu na charakter uszkodzenia (axonotmesis, neurotmesis). Obejmuje zabiegi fizykalne i kinezyterapię. Kinezyterapia ma na celu:

•    zapobieganie pojawianiu się i opóźnienie zmian degeneracyjnych w mięśniach, zaników...