Postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej

postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej; zależy od wydolności układu krąże­nia i stanu choroby podstawowej (reumatycznej). Mimo stosowania od­powiednich materiałów do budowy protez istnieje duże niebezpieczeństwo zakrzepowe, powodujące konieczność stosowania środków...

Postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem

postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem; zasady postępowania są takie same jak z pac­jentem po zaprotezowaniu. Nowoczes­ne aparaty są w dużej mierze nie­wrażliwe na zakłócenia elektromagne­tyczne, a tylko aparaty o wysokiej częstotliwości — takie jak diatermia czy radary — mogą...

Jakie są uniwersalne zasady postępowania przy stawianiu diagnozy logopedycznej?

1.    Niezbędne jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa (pacjenl nie może być zawstydzany, ani odczuwać, że jest oceniany, krytykowany; musi mieć pozytywny stosunek do badającego, wyczuwać jego akceptację).

2.    Badanie nic może być męczące...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku opóźnienia rozwoju mowy?

Schemat badania logopedycznego zakłada określony lok postępowania diagnostycznego, tj. określenie problemu, sformułowanie hipotez i ich weryfikację.

Dokonuje się tego na podstawie badań wstępnych, specjalistycznych i podstawowych.

Szczegółowy sclicmat diagnozowania opóźnienia rozwoju mowy...

Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy?

I etap Określenie problemu !. Badania wstępne

W pierwszym rzędzie ustala się wiek dziecka i przeprowadza wywiad w celu uzyskania informacji na temat:

stanu zdrowia dziecka i jego rozwoju psychoruchowego, przebiegu ciąży, porodu i uwarunkowań dziedzicznych, przebytych chorób dziecka, urazów fizycznych i...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku podejrzenia o afazję, dysfazję dziecięcą?

Złożony charakter zaburzeń afatycznych wymusza - przy zachowaniu kolejności etapów zmianę procedury- badawczej w obrębie poszczególnych etapów. Zmiany te dotyczą wcześniej ustalonego porządku w obrębie etapów. W związku z tym schemat badania w przypadku podejrzenia o dysfazję dziecięcą obejmuje...

Jakie czynności należy wykonać w pierwszym etapie postępowania diagnostycznego w przypadku dysfazji dorosłych?

Dorosły pacjent z dysfazją trafia do logopedy z obszernym rozpoznaniem neurologicznym i psychologicznym. W związku z tym logopeda skupia się na rozpoznaniu rodzaju i typu dysfazji, które ma służyć ustaleniu programu terapii.

I etap - O k r e ś l e n i e problemu

1. Badania wstępne

Na tym etapie...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dysartrii?

Sformułowany cel diagnozy logopedycznej wyznacza w przypadku dysartrii odpowiednią kolejność kroków postępowania diagnostycznego. Ogólny schemat badania logopedycznego ulega więc pewnej modyfikacji i wygląda następująco:

I.    Określenie problemu

1.    Badania specjalistyczne.

2.    Badania...

Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dysartrii?

I etap Określenie problemu

Celem tego etapu jesl stwierdzenie, na czym polega problem pacjenta, czy rzeczywiście zgłaszane trudności mają charakter zaburzeń dysartrycznych.

1. Badania specjalistyczne

Jak już wspomniano, w przypadku zaburzeń dysartrycznych dziecko najczęściej trafia do logopedy z...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dyslalii?

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

-    wywiad,

-    obserwacja,

-    orientacyjne badanie mowy.

2.    Badania podstawowe:

badanie mówienia,

-    badanie rozumienia.

-    badanie czytania i pisania.

II Sformułowanie hipotez

3.    Badania uzupełniające.

4.

Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dyslalii?

I etap Określenie problemu

1. Badania wstępne

Zgodnie z ogólną metodyką diagnozy logopedycznej, w każdym badaniu niezależnie od rodzaju zaburzenia istnieją pewne stale, powtarzające się czynności, takie jak: wywiad, obserwacja i badania podstuwowe, których celem jesl wyodrębnienie problemu.

W...

Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...

Jak należy postępować z dziećmi dyslektycznymi, które mają zaburzenia uwagi?

Niewłaściwy sposób postępowania z dzieckiem dyslektycznym z deficytem uwagi wzmaga objawy zaburzeń i prowadzi do ich utrwalenia. Atmosfera na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych musi być spokojna, a postawa terapeuty powinna charakteryzować się ciepłem i życzliwością. Nie wolno wobec takich dzieci...

Postępowanie podczas poszukiwania pracy, Poszukiwanie talentów, Nabór pracowników wykonawczych

Poszukujący pracy powinien:

-    studiować ogłoszenia ukazujące się w prasie, by wiedzieć, jakie agencje na zlecenie jakich firm szukają pracowników, jakie chcą obsadzić stanowiska, jakich kwalifikacji wymaga się od kandydata;

-    wysłać komplet dokumentów do agencji i odbyć rozmowę...

Marketingowe zasady postępowania

Zbiór zasad, które dana firma akceptuje, przyjmując orientację marketingową.M.z.p. obowiązują wówczas, gdy: 1) firma uznaje w swym działaniu kluczowąpozycję klienta-odbiorcy, śledzenie i zaspokajanie jego potrzeb stanowi warunekprzetrwania i rozwoju firmy, 2) nie ma nowoczesnego marketingu bez —>...

Postępowanie diagnostyczne w padaczce

W wywiadzie u pacjenta podejrzanego o padaczkę należy zwrócić szczególną uwagę na opis przebiegu i okoliczności pierwszego napadu, na to w jakim okresie po nim nastąpił kolejny napad, na czas trwania i stopień ewentualnych zaburzeń świadomości. Bardzo istotne jest określenie objawów poprzedzających...

Postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego dojrzewania

Bardzo pomocny w ustaleniu przyczyn opóźnionego dojrzewania jest wywiad dotyczący dojrzewania rodziców i rodzeństwa, przebytych chorób, przebiegu wzrastania. Uwzględniamy w nim wiek wystąpienia pierwszej miesiączki u matki i sióstr oraz wiek, w którym ojciec zaczął się golić. W badaniu przedmiotowym...

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia stawu

Do zakażenia stawu może dojść (rzadko) bezpośrednio przy okazji nakłucia, na skutek zaniedbania właściwego przygotowania skóry, czy skażenia instrumentarium. Najczęściej jednak ma miejsce pobudzenie aktywności zakażenia już istniejącego (osłabienie miejscowych mechanizmów obronnych).

Aby szybko...

Replantacje kończyn i palców -zasady postępowania

Pierwsze replantacje wykonali w 1962 r. w Bostonie Malt i McKahnn oraz Zhong-wei Chen w Szanghaju, a wyniki tych operacji przeszły najśmielsze oczekiwania, gdyż pacjenci odzyskali po operacji praktycznie pełną sprawność kończyny. Replantacje kliniczne poprzedził blisko 60-letni okres replantacji...

Wytyczne postępowania dla męża ciężarnej

W okresie ciąży mąż powinien otoczyć ciężarną żonę szczególną opieką i maksymalną czułością. Pilnować, by nie wykonywała ciężkiej, szkodliwej pracy, czuwać nad jej zdrowiem, przypominać o przestrzeganiu zaleceń lekarza, pilnować terminów analiz i wizyt w poradni oraz dbać o pogodną...