Pisma procesowe w postępowaniu sądowym

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SADOWYM Pisma procesowe są sporządzane przez strony, bądź w ich imieniu przez pełnomocników procesowych, przedstawicieli ustawowych, opiekunów, kuratorów, a obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Wymogiem formalnym w wielu sprawach jest złożenie pisma procesowego na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informatycznych. Każde pismo procesowe powinno zawierać: - oznaczenie sądu, do którego jest ...

Psychopatologia "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym z rodzin patologicznych"

„Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnych z rodzin patologicznych” I – Rozwijanie zainteresowań uczniów: - prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji - rozmowy na temat własnych zainteresowań - omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami - zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach Dziecka - zorganizowanie warsztatów „ Jak radzić sobie ze stresem” prowadzonych przez pracowników poradni ...

Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5 "Uzasadnienie własnego postępowania"

Różne przykłady uzasadniania zachowania A - Sytuacja hipotetyczna - hipnotyzer i Sam Sam zostaje poddany sugestii posthipnotycznej w wyniku czego wykonuje szereg bezsensownych czynności: zakład płaszcz przeciw deszczowy, kalosze i bierze ze sobą parasol mimo, że jest ładna pogoda; następnie omijając pobliskie sklepy idzie do odległego super marketu bu kupić 6 butelek whisky, mimo, że sam nie pije alkoholu. Po wprowadzeniu z transu zapytany dlaczego wykonał szereg ...

Psychologia Kliniczna "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionym od środków psychoaktywnych"

„ Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionych od środków psychoaktywnych” I – Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie: - prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień - utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień - redagowanie do gazetki szkolnej artykułów związanych z tą tematyką - przeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach wychowawczych - ...

Charakterystyka skóry ze zmianami naczyniowymi, oraz postępowanie przy tego typu zmianach

Charakterystyka Cerę naczynkową charakteryzują kruche, delikatne naczynka, które mają skłonność do pękania. Wówczas na twarzy pojawiają się nieestetyczne „pajączki”, zwane profesjonalnie teleangiektazjami. Są one spowodowane małą wytrwałością naczyń włosowatych na ciśnienie krwi, pod którego wpływem rozszerzają się i pękają. Procesowi temu może towarzyszyć rumień – najpierw jako zjawisko tymczasowe, potem jako długotrwała zmiana. Skóra naczynkowa ...

Wzór postępowania etycznego w pracy fizjoterapeuty.

Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyki nie należy mylić z moralnością. Moralność, to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: "Nie zabijaj", których słuszności nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące niczego nie oznajmują. Etyka natomiast to nauka, której celem jest dochodzić źródeł powstawania ...

Postępowanie przeciwwstrzqsowe

Wszystkie cięższe urazy mogą być przyczyną wstrząsu urazowego. Objawia się on:

a) względnym zmniejszeniem objętości krwi żylnej (hipowolemią), spadkiem ciśnienia tętniczego, przyspieszeniem tętna, bladością i ochłodzeniem skóry.

b) pobudzeniem ruchowym, które po upływie kilkunastu minut...

Postępowanie w hipermobilności

Postępowanie to celowo wyłączyłem z zamieszczonego dalej rozdziału o leczeniu choroby przeciążeniowej i omawiamje bezpośrednio po omówieniu istoty hipermobilności. Celowo też w tytule użyłem określenia postępowanie, a nie leczenie, bowiem zaburzenie to wymaga nie tyle typowego leczenia, co szeregu...

Postępowanie w okresie ostrych dolegliwości

Istota postępowania leczniczego w okresie ostrych dolegliwości bólowych spowodowanych przepukliną jądra miażdżystego sprowadza się do stworzenia warunków do ewentualnego cofnięcia się (repozycji) przepukliny i jej ustabilizowania oraz do usunięcia zespołu ostrych zaburzeń pourazowych tkanek: obrzęku...

Postępowanie w okresie ostrych dolegliwości

Istota postępowania leczniczego w okresie ostrych dolegliwości bólowych spowodowanych przepukliną jądra miażdżystego sprowadza się do stworzenia warunków do ewentualnego cofnięcia się (repozycji) przepukliny i jej ustabilizowania oraz do usunięcia zespołu ostrych zaburzeń pourazowych tkanek: obrzęku...

Postępowanie pielęgnacyjne i ochronne w warunkach domowych

Prawidłowe postępowanie pielęgnacyjne z chorym w czasie ostrego zespołu bólowego, bezpieczne i możliwie bezbolesne wykonywanie najniezbę-dniejszych czynności życiowych, uważam za podstawowy czynnik warunkujący powodzenie leczenia zachowawczego przepukliny dyskowej.

Omówienie sposobów ułożenia...

Postępowanie w okresie podostrym i ustępowania dolegliwości

Okres ustępowania ostrych dolegliwości bólowych w przepuklinach dyskowych ma miejsce przeciętnie po 10-14 dniach prawidłowego leczenia. Przy czym w przepuklinach dyskowych odcinka szyjnego bywa znacznie bardziej uporczywy i trwa nieraz kilka tygodni. U chorych z przepukliną lędźwiową zazwyczaj już po 5-7...

Postępowanie w okresie dolegliwości przewlekłych

Jakjuż wspomniano, przejście stanu ostrego i podostrego przepukliny dyskowej w stan dolegliwości przewlekłych jest w praktyce, niestety, dość częstym zjawiskiem w przebiegu powyższej choroby.

Typowe postępowanie lecznicze w takich przypadkach, w obowiązującym aktualnie w medycynie modelu leczenia...

POSTĘPOWANIE NIEOPERACYJNE w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

Pomimo rozwoju technik operacyjnych, znacznego postępu w zakresie anestezjologii redukującego znacznie liczbę powikłań operacyjnych, olbrzymia większość pacjentów z zespołem bólów krzyża leczonych jest metodami zachowawczymi. Podawany przez różnych autorów odsetek operowanych mieści się zwykle w...

METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO w chorobie przeciążeniowej

Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinienjuż na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

ZASADY POSTĘPOWANIA FARMAKOLOGICZNEGO po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa

Postępowanie farmakologiczne ma na celu zmniejszenie obrzęku rdzenia w miejscu urazu, utrzymanie prawidłowej gospodarki wodno-cłektrolitowcj i białkowej. Powinno być prowadzone przy kontroli bilansu płynów, a także stężenia białek, morfologii krwi i elektrolitów. W celu zmniejszenia obrzęku rdzenia...

Postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca

postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca; ma na celu maksymalną po­prawę wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Poprawę wy­dolności układu krążenia osiąga się przez stosowanie odpowiednich dawek leków nasercowych, głównie z grupy glikozydów nasercowych...

Postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej

postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej; uwzględnia ogól­nie przyjęte zasady leczenia szpitalne­go, jak: leżenie, pielęgnowanie, leki z grupy salicylu, glikozydy nasercowe, steroidy i osłonę antybiotyk ową. Ten sposób postępowania zapobiega powikłaniom pooperacyjnym, a zwłaszcza chroni...