Decyzja administracyjna - pozwolenie na budowę, praca na postępowanie administracyjne

STAROSTWO POWIATOWE Nowogard, dnia 05.03.2004r. W GOLENIOWIE 72-100 Goleniów ul.Dworcowa 1 WAIB.7331-45/2004 DECYZJA NR 45/2004 Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu ...

Postępowanie administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyjaśnij pojęcie strony i podmiotów działających na prawach strony Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne również podmioty nie posiada-jące osobowości prawnej. Podmioty działające na prawach strony to: - organizacja społeczna - prokurator - rzecznik praw ...

Koszty postępowania cywilnego

KOSZTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – sensu largo , możemy podzielić na: 1. Koszty sądowe 2. Koszty działania pełnomocnika 3. Koszty uczestnictwa, działania strony KOSZTY SĄDOWE – TO KOSZTY 1. Opłaty sądowe- należy uiścić przy wnoszeniu pism podlegających opłacie, inaczej sąd nie działa art. 15 – wzywa do uiszczenia , ale jeżeli pismo podlega opłacie stałej i wnosił je zawodowiec sąd nie wzywa . W pewnych wypadkach takich jak zwrot pisma , odrzucenie lub ...

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

I Prawo spadkowe: 1) Pojęcie spadku, dziedziczenia, spadkodawcy, spadkobiercy 2) Zasady dziedziczenia ustawowego 3) Formy testamentu 4) Stanowisko prawne spadkobiercy 5) Zapis, zachowek, wydziedziczenie 6) Dziedziczenie gospodarstw rolnych II Prawo rodzinne i opiekuńcze: 1) Zawarcie małżeństwa 2) Prawa i obowiązki małżonków 3) Rozwód i unieważnienie małżeństwa 4) Małżeński ustrój majątkowy 5) Pochodzenie dziecka, jego imię i nazwisko 6) Przysposobienie i ...

Postępowanie w sprawach małżeńskich

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH W trybie postępowań odrębnych , mogą być rozpoznawane wyłącznie sprawy przekazane do danego trybu. Nie jest możliwe łączenie spraw przekazanych właśnie do trybów odrębnych ze sprawami objętymi trybem zwykłym. W zakresie postępowań w sprawach małżeńskich są rozpoznawane poniższe typy spraw wskazane w art. 425 KPC 1. unieważnienie małżeństwa 2. ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa: - Nie zostało ...

Postępowanie administracyjne

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego. Zakres stosowania KPA: 1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm. rządowej(wojewoda)terenowe organy adm. sam. organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy i podmioty (powołane w sprawie konkretnej) 2-podmiotowy KPA normuje ogólne postępowanie adm. W dziale kodeksu 1-4,9 postępowanie w sprawach rozstrzygania ...

Specyfika postępowania podatkowego

Specyfika postępowania podatkowego Postępowanie podatkowe jest prowadzone celem zapewnienia prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych, określonych w przepisach materialnego prawa podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej o postępowaniu podatkowym regulują prawa i obowiązki uczestników postępowania podatkowego oraz zasady, jakimi organy muszą się kierować, począwszy od wszczęcia postępowania po wydanie decyzji w sprawie i ewentualne postępowanie odwoławcze. Podatnik w ...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania? Warunkowe umorzenie jest szczególnym środkiem odpowiedzialności karnej, polegającym na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy sprawcy. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie oznacza zatem przypisanie sprawcy popełnienie przestępstwa, oparte na stwierdzeniu jego winy(tak A. Marek). O warunkowym umorzeniu postępowania orzeka sąd wyrokiem(art. 342 § 1 kpk, art.341§5 kpk) ...

Postępowanie administracyjne

Normy prawa dzielą się na: -prawo materialne -prawo formalne zwane procedurą. Procedura- zorganizowane wykonanie norm prawa materialnego. Norma generalna- wskazuje tylko ogólną regułę postępowania a procedura pozwala dopasować prawo do konkretnej sytuacji. Normy prawa procesowego służą realizacji prawa materialnego. Prawo o postępowaniu administracyjnym stanowi zamknięty układ norm regulujących akty stosowane przez organ prowadzący proces, które zdeterminowane są ...

Ściągi z prawa karnego i postępowania karnego

prawo karne- to pojęcie zbiorcze, jest gałęziom prawa obejmującą swoim zakresem kilka różnych działów. generalnie rzecz biorąc , prawo karne to gałąź prawa określająca to co jest przestępstwem, jak prowadzić postępowanie w sprawie o to przestępstwo i jak wykonywać orzeczone przez sąd kary. DZIAŁY PRAWA KARNEGO prawo karne materialne p.k. procesowe p.k.wykonawcze p.k.skarbowe p.k.wojskowe p.k.o wykroczeniach P.K.MATERIALNE określa: zasady odpowiedzialności ...

Postępowanie administracyjne ściąga

ADMINISTRACJA – to działalność państwa która pozostaje po wydzieleniu z całości działalności państwa, władzy ustawodawczej i sądowniczej (władza wykonawcza - egzekutywa). Polega na zarządzaniu i jest ukierunkowana na przyszłość. Administracja państwowa - adm. wykonywana przez organy adm. państwowej którymi są organy administracji rządowej (Rada Ministrów i organy jej podległe) organy podległe Sejmowi i Prezydentowi. Jest częścią adm. publicznej. Administracja ...

Postępowanie egzekucyjne

POSTĘPOWANIE EGZ.W ADMINISTRACJI- rozdz.z podręcznika M.Wierzbowskiego i ustawa z 17,06,1966 o postep.egz w administracji. Postępowanie egzekucyjne.-pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym , to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. Postępowanie ...

Postępowanie cywilne opracowanie

POSTĘPOWANIE CYWILNE zagadnienia do egzaminu 1. Co to jest pozew? Pozew to pismo procesowe wszczynające postępowanie sporne. Pozew- żądnie skierowane do sądu, zawierające żądanie wydania wyroku o określonej Treście, oparte na przytoczonych okolicznościach faktycznych. 2. Warunki formalne pozwu Pozew musi odpowiadać określonym warunkom formalnym: - oznaczenie daty - skierowanie do sądu z zachowaniem właściwości miejscowej i rzeczowej - oznaczenie strony - ...

Postępowanie sądowoadministracyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWO - ADMINISTRACYJNE: 1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO W POLSCE OD 1.01.2004R: Ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych wprowadza nowy system sądów administracyjnych obejmujących Naczelny Sąd Administracyjny oraz nowo tworzone w drodze rozporządzenia – przez Prezydenta RP na wniosek prezesa NSA – wojewódzkie sądy administracyjne. NSA sprawuje nadzór w zakresie orzekania nad działalnością wojewódzkich sądów ...

Postępowanie administracyjne-ogólne

Postępowanie administracyjne ogólne (97-99 s.)pojęcie nazwę post. Adm. Z dopełnieniem „ogólne” nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwowej. Jeżeli mowa jest w ogóle o postępowaniu administracyjnym, bez bliższego wyjaśnienia o jaki jego rodzaj chodzi, oznacza to właśnie postępowanie ogólne. Jest ono postępowaniem w pełnym znaczeniu ogólnym, tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów działania administracji. Do trybu ...

Postępowanie karne notatki wykłady UR

TRYBY POSTĘPOWANIA Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU Tryb PRYWATNO- SKARGOWY NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO 1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnej) 2. Zasada OBIEKTYWIZMU (bezstronności) 3. Zasada SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW 4. Zasada BEZPOŚREDNIOŚCI 5. Zasada LEGALIZMU 7. Zasada SKARGOWOŚ 8. Zasada KONTROLI ORZECZEŃ 9. Zasada KONTRADYKTORYJNOŚCI (zasada sporności) 10. Zasada DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI 11.Zasada ...

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2 Właściwość miejscowa. 2 Właściwość organów egzekucyjnych. 2 Skład organów sądowych. 2 Strony i uczestnicy postępowania. 2 Strony procesowe. 2 Współuczestnictwo w sporze. 2 Zmiany podmiotowe w toku procesu. 2 Reprezentacja stron w procesie. 2 Uczestnicy postępowania. 2 Przedmiot postępowania. 2 Powództwo i jego rodzaje. 2 Przedmiot postępowania nieprocesowego. 2 Czynności procesowe. 2 Pojęcie i rodzaje. 2 Przepisy ogólne o ...

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze to postępowanie toczone pod nadzorem sądu w sytuacji gdy dłużnik swe zobowiązania dotąd wykonuje a istnieje zagrożenie niewypłacalności gdy wg rozsądnej oceny jest oczywistym że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny. To postępowanie zapobiegające upadłości. Jest wszczynane poprzez oświadczenie złożone przed sądem. Do oświadczenia tego dłużnik dołącza plan naprawczy i propozycje wobec wierzycieli. Propozycje dłużnika mogą być ...

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytania

ZAGADNIENIA 1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym. 2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego 3. Kodyfikacja źródeł polskiego prawa sądowo administracyjnego. 4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje. 5. Organ prowadzący postępowanie sądowo administracyjne 6. Strona postępowania administracyjnego. 7. Podmiot na prawach strony. 8. Uczestnik ...

Elementy kodeksu postępowania karnego

Proces karny: 1. doprowadzenie do tego, żeby winny został skazany, a niewinny nieskazany 2. skazanie lub uniewinnienie nastąpiło zgodnie z prawem procesowym Wykładnie: 1. autentyczna 2. naukowa 3. sądowa autentyczna- pochodzi od autora przepisu, z uzasadnieniem kodeksu możemy się dowiedzieć o treści przepisu naukowa- tworzona przez naukowców sądowa- prawo karne tworzą sądy, wyrok zależy od tego jak sędzia odczytał przepisy. Sąd Najwyższy udziela odpowiedzi na ...