Postępowanie sądowe

Czytaj Dalej

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytania

ZAGADNIENIA 1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym. 2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego 3. Kodyfikacja źródeł polskiego prawa sądowo administracyjnego. 4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje. 5. Organ prowadzący postępowanie sądowo administracyjne 6. Strona postępowania administracyjnego. 7. Podmiot na prawach strony. 8. Uczestnik ...

Postępowanie sądowe

POSTĘPOWANIE SĄDOWE JURYSDYKCJA KRAJOWA- określa właściwość sądów w obrębie danego państwa, reguluje ona kwestie który sąd powinien rozpatrywać sprawy z tak zwanym elementem obcym (zagranicznym-obce obywatelstwo, zawarcie umowy na terenie na terenie innego państwa). Problematykę jurysdykcji krajowej regulują umowy międzynarodowe dwustronne i wielostronne jakie łączą Polskę z innymi państwami, a w zakresie nieuregulowanym przez te umowy przepisy postępowania ...

Postępowanie sądowe w średniowieczu wg Sójki - Zielińskiej.

Droga sądowa – zawarcie przez stronę pokrzywdzoną z przeciwnikiem umowy o oddanie sprawy sądowi. Sprawy naruszające interesy ogółu: zdrada stanu, dezercja sądzone były na zgromadzeniach ludowych. - Brak odrębności postępowań w sprawach cywilnych i karnych - Postępujące rozróżnienie przestępstw publicznych od prywatnych Proces rugowy – postępowanie z urzędu przed królem i jego urzędnikami. Charakteryzujące się szybkością działania i dążęniem do odkrycia ...

Postępowanie sądowe

Charakterystyka

Postępowanie sądowe - jest to ogólna nazwa dla wszystkich rodzajów postępowań w sprawach rozpoznawanych i rozstrzyganych przez sądy.

Wyróżniamy następujące postępowania sądowe: Postępowanie sądowoadministracyjne Postępowanie cywilne Postępowanie karne Postępowanie...

Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i...

Charakterystyka podstawowych zasad postępowania sądowego

 

Sądy powszechne z reguły rozpoznają sprawy kolegialnie (wieloosobowo). Oznacza to, że w sądach rejonowych sprawę rozpoznaje sąd w składzie 1 sędziego i 2 ławników, a w sądach okręgowych, działających jako sądy II- instancji w składzie 3 lub 5 sędziów w zależności od wagi sprawy. Tylko w...

Postępowanie sądowo administracyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWO - ADMINISTRACYJNE: 1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO W POLSCE OD 1.01.2004R: Ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych wprowadza nowy system sądów administracyjnych obejmujących Naczelny Sąd Administracyjny oraz nowo tworzone w drodze rozporządzenia – przez Prezydenta RP na wniosek prezesa NSA – wojewódzkie sądy administracyjne. NSA sprawuje nadzór w zakresie orzekania nad działalnością wojewódzkich sądów ...

Pisma procesowe w postępowaniu sądowym

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SADOWYM Pisma procesowe są sporządzane przez strony, bądź w ich imieniu przez pełnomocników procesowych, przedstawicieli ustawowych, opiekunów, kuratorów, a obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Wymogiem formalnym w wielu sprawach jest złożenie pisma procesowego na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informatycznych. Każde pismo procesowe powinno zawierać: - oznaczenie sądu, do którego jest ...

Postępowanie Administracyjne ogólne - Sądowa Kontrola Decyzji Administracyjnych

Decyzje odwoławcze w administracyjnym toku instancji podlegają – w zakresie ustalonym w kodeksie postępowania administracyjnego- kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z punktu widzenia ich legalności, czyli zgodności z prawem. Do kontroli tej dochodzi w przypadku wniesienia skargi na...

Czas i miejsce postępowania sądowego

Czas

Postępowanie in iure mogło odbywać się tylko w dniach dozwolonych (dies fasti) , pozostałe dni (dies hefasti) poświęcone były bogom i wyłączone były z kalendarza procesowego. Wyłączonymi były także dni zgromadzeń ludowych. Dni zabronione zajmowały 1/3 roku. W cesarstwie chrześcijańskim...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie...

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Apelacja:

Stanowi środek kontroli orzeczeń sądu I instancji i na gruncie KPC przybiera postać apelacji pełnej.

Apelacja pełna polega na tym że oprócz kontroli i ewentualnego usunięcia skutków błędów sądu I instancji obejmuje ponad to możliwość naprawienia błędów samych stron poprzez możliwość...

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona

Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają:

Osoby fizyczne i prawne;

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

 

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści...

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

Pierre Corneille to jeden z wybitnych twórców francuskiego XVII – wiecznego dramatu klasycystycznego. Oprócz Cyda napisał komedie : Melite, Wdowa, Galeria pałacowa, największą sławę zyskał tragediami : Madea, Śmierć Pompejusza, Herakliusz. Klasycyzm w jego twórczości polegał na sięganiu do...

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

Makbet to główny bohater tragedii Szekspira pod tym samym tytułem. Jest to szkocki wódz, krewny króla Dunkana. Na początku poznajemy go jako odważnego, oddanego rycerza, gotowego oddać życie za swego władcę. Ale, jak się okazuje, nie da się przewidzieć jego czynów. Makbeta kształtują wróżby, nagle...

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści wyraźnych kryteriów wartościowania człowieka i jego...

Moja ocena postepowania Zenona Ziembiewicza

Zofia Nalkowska w "Granicy" przedstawila czlowieka jako istote zlozona i wieloplaszczyznowa. Przykladem tego moze byc osoba glównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postepowania nie moze byc jednoznaczna, gdyz brak jest w powiesci wyraznych kryteriów wartosciowania czlowieka i jego czynów. Rózni ludzie...

Ocena postepowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Jacek Soplica jest glównym bohaterem "Pana Tadeusza". W mlodosci byl ulubiencem okolicznej szlachty, typowym warcholem i zabijaka. Bywal nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszke. Jacek byl potrzebny Horeszce, bo mial on wplyw na glosy okolicznej szlachty. Córka Stolnika, Ewa, zakochala sie z...