Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym

Postanowienie od decyzji różni przedmiot rozstrzygnięcia. Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Postanowienie procesowe może mieć wpływ na poszczególne...

Instytucja odwołalności decyzji a odwołanie w postępowaniu adm.

Odwołalność decyzji jest to prawna możliwość kasacji lub reformacji decyzji z urzędu przez organ, który wydał decyzję. Cechami charakterystycznymi są: jej oparcie na zasadzie oficjalności oraz cel, któremu służy – wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego. Można wyróżnić pojęcie odwołalności w...

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania to jest taki stan, w którym pojawiły się przeszkody przejściowe, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania natomiast umorzenie postępowania ma miejsce gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe skutki prawne powodują, że postępowanie...

Cel i charakter postępowania mediacyjnego

Szczególnym etapem postępowania sądowego po ustaleniu dopuszczalności skargi i spełnieniu wymagań formalnych jest postępowanie mediacyjne. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone na wniosek stron, a także bez wniosku stron, przed wyznaczeniem rozprawy. Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i...

Postępowanie uproszczone (rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym postępowania sadowoadm.)

Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli:

decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z...

Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w całości lub w części. W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania.

Właściwość sądu. Do...

Pozycja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Organizacja społeczna - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Żeby organizacja mogła działać w postęp. musi spełniać dwa warunki:

- musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji,

- musi istnieć obiektywna potrzeba ochrony...

Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Stwierdzenie nieważności decyzji ma przede wszystkim charakter materialnoprawny poprzez ustanowienie sankcji nieważności decyzji dotkniętej ciężkimi wadami kwalifikowanymi.

Prawo polskie zapewnia prymat zasady trwałości decyzji ostatecznych, ale również  pozwala na wyeliminowanie decyzji wadliwej z...

Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na akty nadzoru nad działalnością samorządu

Ustawy samorządowe i ustawa o administracji rządowej województwie wyznaczają zakres rozstrzygnięć nadzorczych podlegających skarżeniu do sądu administracyjnego. Według art. 86 ust. l ustawy o samorządzie województwa sąd administracyjny jest właściwy do rozpoznawania skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze...

Instytucje nadzoru a odwołalność w postępowaniu administracyjnym

Środki nadzoru (instytucje nadzoru) są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji przez ich kasację lub reformację. Cechami charakterystycznymi środków nadzoru są:...

Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu...

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

Stanowi o obowiązku organu adm. publ. zapewnienia stronie możliwości udziału we wszystkich czynnościach poszczególnych stadiów postępowania, a stronie przyznaje takie uprawnienie, z którego może ona korzystać według swojej woli. Strony od wszczęcia postęp. maja prawo do czynnego udziału w sprawie we...

Weryfikacje decyzji i postanowień w postępowaniu adm.

Weryfikacja decyzji i postanowień na drodze administracyjnej następuje w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego, z tym że w zakresie weryfikacji w toku instancji przyjmuje się zasadę ogólną dwuinstancyjności, której istota sprowadza się do prawa strony do dwukrotnego...

Środki zaskarżenia na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na drodze sądowoadministracyjnej

W postępowaniu egzekucyjnym podlegają zaskarżeniu do NSA postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tak jak k.p.a., przyjmuje rozwiązanie, że na postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak...

Zasady postępowania dowodowego

Post. dowodowe w post. adm. Opiera się na zasadach:

1. zasada oficjalności postępowania dowodowego. Organ ma obowiązek z urzędu wszechstronnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, co oznacza, że organ z urzędu decyduje, które dowody są potrzebne do wyjaśnienia sprawy. Jest obowiązany w sposób...

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona

Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają:

Osoby fizyczne i prawne;

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości...

Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

Art. 28 zawiera postanowienia dwóch odrębnych norm prawnych charakteryzujących stronę  postępowania. Są od siebie niezależne, lecz zastosowanie każdej z nich prowadzi do tego samego celu, którym jest rozpoznanie i załatwienie sprawy indywidualnej w drodze decyzji. Pierwsza norma mówi, że stroną będzie...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Podstawową instytucją obalania prawomocnych orzeczeń NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych jest instytucja wznowienia postępowania. Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Zakres przedmiotowy

W przypadkach przewidzianych można żądać wszczęcia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Dopuszczalne jest więc wznowienie postępowania zarówno, gdy postępowanie zostało zakończone wyrokiem, jak również gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przedawnienie dopuszczalności wznowienia postępowania

Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem, gdy strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana. Jest to termin materialnoprawny a zatem nie podlega przywróceniu.