PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Rozważa się tu warunki i motywy postępowania kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział...

PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

Działanie ludzkie (tzn. świadome i wolne) moŜe być postępowaniem lub wytwarzaniem. Postępowanie to dokony-wanie wyboru, podejmowanie decyzji, ich realizacja, to sprawianie czynów. Podlega ono kwalifikacji moralnej. Odpowiednio sam podmiot i spełniacz postę-powania (osoba ludzka) nabiera pewnych kwalifikacji...

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

WG MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI WYBORCZYCH:

A. Wyborca racjonalny

- bardziej racjonalny niż wyborca emocjonalny (nie ma ideału), trzeźwo kalkuluje, idealny wyborca racjonalny posiadałby pełną wiedzę o faktach i zjawiskach politycznych,

B. Wyborca emocjonalny

- spontaniczny, impulsywny pod wpływem...

Postępowanie nauczyciela w przypadku dziecka jąkającego się

- mów spokojnie i powoli

- nie wkraczaj w strumień mowy dziecka

- nie poprawiaj mowy dziecka, nie zachęcaj do mówienia powolnego

- odwracaj uwagę dziecka od jego mowy gdy się jaka, ale najpierw pozwól mu skończyć

- jąkanie przyjmij jako coś naturalnego

- nie wykluczaj dziecka z działań, w których...

Postępowanie w przypadku dziecka niesłyszącego w przedszkolu i klasie szkolnej

Stworzenie optymalnych warunków do odbioru mowy

Posadzić dziecko w pierwszej ławce

Mowa nauczyciela powinna być wyraźna, nieco wolniejsza, formułowana w formie krótkich zdań, wprowadzać wskazówki naprowadzające, główne słowa.

Twarz mówiącego jasno oświetlona

W toku lekcji...

Postępowanie w przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

Opóźniony rozwój mowy spotykamy u dzieci niesłyszących, upośledzonych oraz zdrowych, u których trudno ustalić etiologię tego opóźnienia.

Stosuje się u nich następujące ćwiczenia:

- wszystkie grupy ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalia – fonemowe, usprawniające narządy mowy

- ćwiczenia...

Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA KONCEPCJI

a. określenie przedmiotu i celu badań – to zadanie staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych. (np. praca dyplomowa, potrzeba lepszego poznania miejsca i efektów naszej pracy dla ich doskonalenia, konferencja pedagogiczna, na którą trzeba przygotować...

Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA BADAŃ

a. przeprowadzenie badań właściwych – do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych, badania powinny przebiegać sprawnie i trwać możliwie jak najkrócej, trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych.

Naszym zadaniem jest za pomocą narzędzi...

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Przejrzystość postępowania

- przebieg postępowania jest przejrzysty i na ile to możliwe – wystandaryzowany,

- klient wie, jak będzie przebiegało postępowanie: kiedy się rozpocznie i kiedy się zakończy, jakie zapadną uzgodnienia, w jaki sposób uzyska rozstrzygnięcie i jakie środki odwoławcze mu przysługują,

- klient wie, jakie...

Postępowanie nieetyczne - Zasoby

- Sprzeniewierzenie funduszy

- Korupcja aktywna (oferowanie)

- Korupcja pasywna (przyjmowanie)

- Korupcja bezpośrednia (bez pośrednika)

- Korupcja pośrednia (z pośrednikiem)

- Usiłowanie korupcji (zamierzone)

- Wyłudzenie

- Nielegalna praca poza sektorem publicznym

- Bezprawne użycie własności...

Nieetyczne postępowanie: wobec polityki i odbiorcy

- Spisek

- Niewłaściwe użycie informacji urzędowych

- Zatrudnianie krewnych

- Nepotyzm

- Lobbing

- Zaangażowanie w politykę

- Zaangażowanie w konflikt interesów

- Pogwałcenie po-zatrudnieniowych ograniczeń

- Brak zaangażowania

- Obojętność, nieskuteczność

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Postępowanie kwalifikacyjne

- W przypadku pracownika służby cywilnej jest przeprowadzane prze dyrektora generalnego urzędu.

- W przypadku mianowania na urzędnika s.c. jest przeprowadzane przez Szefa Służby Cywilnej przy pomocy zespołu sprawdzającego składającego się z co najmniej 5 osób.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

Postępowanie rozpoznawcze jest podstawowym stadium postępowania sądowoadministracyjnego. W stadium tym sąd rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną.

Sąd rozpoznaje na podstawie akt sprawy, a wyjątek dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy organ wykonujący AP nie przesłał akt sprawy. W takim przypadku na...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

Podstawowa formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa. Wynika to z konstytucyjnej zasady jawności że posiedzenia sądowe są jawne oraz że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy.

Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzane w trybie zwykłym a zatem na rozprawie, ale też jest dopuszczalne...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Przedmiotem postępowania rozpoznawczego jest kontrola stosowania prawa w orzeczeniach wojewódzkiego sądu administracyjnego. NSA kontroluje wyrok lub postanowienie określone w skardze kasacyjnej. Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej.

Nieważność postępowania zachodzi:

jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną:

na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego...

Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

Różnica pomiędzy decyzją nieważną a decyzją wzruszoną leży w płaszczyźnie skutków prawnych decyzji. Wchodząc do obrotu prawnego decyzja wywołuje określone skutki prawne. Ustawodawca może jednak ze względy na stopień wadliwości decyzji uznać ważność już powstałych skutków prawnych decyzji...

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Do cech charakterystycznych środków zaskarżenia zaliczyć należy oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości, tj...

Moc środków zaskarżenia w postępowaniu adm.

Na podstawie kryterium mocy prawnej wniesionego środka zaskarżenia (wykonalność) środki zaskarżenia dzielą się na:

1. środki bezwzględnie suspensywne – takie, które z mocy prawa wstrzymują wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia np. odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

2. środki...