Schemat postępowania leczniczego i wyniki leczenia

W przypadku oligo- i hypomenorrhoea będziemy zaczynać leczenie mniej więcej w połowie cyklu, a po 3—4 dniach wykonujemy ćwiczenia lecznicze codziennie jedno po drugim. Bóle lub dolegliwości o charakterze ciągnącym w podbrzuszu, o charakterze dolegliwości miesiączkowych, ustępują już często podczas...

Ogólne zasady postępowania zabiegowego i laboratoryjnego wykonawstwa koron protetycznych

Na wykonanie korony protetycznej składają się zabiegi kliniczne i czynności laboratoryjne.

Zabiegi kliniczne poprzedza badanie pacjenta, postawienie diagnozy i zaplanowanie leczenia. W planie leczenia uwzględnia się kolejność zabiegów, rodzaj i konstrukcję wykonywanej protezy oraz przypuszczalny czas...

Chronologia postępowania klinicznego i czynności laboratoryjnych w wykonawstwie mostów protetycznych

Wprowadzenie mostu na podłoże (jako konstrukcji sztywnej) będzie możliwe tylko wówczas, gdy ściany zębów filarowych uzyskają w wyniku

szlifowania przebieg wzajemnie równoległy (ryc. 100). Dokładne sprawdzenie równoległości i wyznaczenie toru wejścia mostu jest możliwe po odlaniu modelu, za pomocą...

Wprowadzenie: cele i ogólne zasady postępowania protetycznego w chorobach przyzębia

Protetyka stomatologiczna odgrywa ważną rolę w programie leczenia periodontopatii, jednak trzeba pamiętać, że niewłaściwe stosowanie metod protetycznych to jedna z często spotykanych przyczyn uszkodzenia przyzębia. Problem jest zatem złożony, a postępowanie protetyczne (takie proponuję określenie)...

DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinien już na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO

Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

Algorytmy w postępowaniu diagnostycznym

diagnostical ałgorithms); sekwencje ściśle określonych reguł postępowania, pozwalające na rozwiązanie danego problemu diagnostycznego w skończonej liczbie kroków. Są egzemplifikacją zadania decyzyjnego o dobrze określonej liczbie alternatyw, w której lekarz dokonuje wyboru zgodnie z algorytmiczną...

Postępowanie usprawniające u pacjentów z porażeniem połowiczym

Przyczyną ogniskowych uszkodzeń mózgu dorosłych bywają najczęściej udary, urazy i guzy mózgu. Rzadziej uszkodzenia mogą być następstwem innych przebytych procesów chorobowych (toksycznych, alergiczno-zapalnych).

Symptomatologia jest podobna: objawy osiowe

- zazwyczaj niedowład spastyczny (najczęściej...

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych jest konieczne bez względu na charakter uszkodzenia (axonotmesis, neurotmesis). Obejmuje zabiegi fizykalne i kinezyterapię. Kinezyterapia ma na celu:

•    zapobieganie pojawianiu się i opóźnienie zmian degeneracyjnych w mięśniach, zaników...

Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

Niektóre nastolatki formułują zamiary samobójcze w formie gróźb (np. „Jeśli nie pozwolisz mi się spotkać z Johnnym, połknę wszystkie te tabletki - i to zaraz!”). Słysząc takie groźby, rodzice, co zrozumiałe, często raz po raz ustępują wobec żądań dziecka, ponieważ boją się konsekwencji odmowy...

POSTĘPOWANIE W KWESTIACH POUFNYCH

Zasady poufności mogą zostać złamane, jeśli terapeuta uważa, że niepełnoletni pacjent jest narażony na poważne ryzyko. W pracy z nastolatkami i ich rodzicami nie zawsze jednak jest jasne, jaki poziom ryzyka jest dostatecznie poważny, żeby naruszyć zasady poufności. Oczywiście jeżeli terapeuta widzi...

Postępowanie z mlekiem po udoju

Cedzenie jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z mleka zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak słoma, sierść, fragmenty nabłonka itp. Najczęstszym rodzajem cedzidła jest gęste sito wyłożone z wierzchu tkaniną bawełnianą lub specjalnym sączkiem. Bardzo ważna jest czystość sita i tkaniny, aby...

Zasady postępowania z odpadami

Wszelkiego rodzaju odpady związane z podawaniem chemioterapii należy traktować jako toksyczne. W związku z tym należy postępować z nimi z zachowaniem szczególnej ostrożności. Strzykawki, igły, gaziki, pozostałości leków, ampułki powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu zamykanych...

Postępowanie z pacjentką odmawiającą ważenia

Dwa elementy TPB zaburzeń odżywiania nie podlegają negocjacjom i klinicysta musi jasno zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego w tych sprawach nie może ustąpić. Tak jak w przypadku wszystkich niepodlegających negocjacjom kwestii, konieczna jest ich przejrzystość oraz dokładne wyjaśnienie pacjentce...

Postępowanie na sali porodowej przed porodem

1.    Należy ogrzać stanowisko do resuscytacji noworodka i inkubator do temperatury 36°C (musi być on wcześniej przygotowany na oddziale intensywnej terapii noworodka i przywieziony na salę porodowa), przygotować ciepłe chusty, pieluszki.

2.    Temperatura na sali porodowej powinna wynosić 24-26,6°C...

Postępowanie bezpośrednio po porodzie

Zważywszy na to, iż wcześniak potrafi utrzymać stałą temperaturę ciała w wąskim zakresie temperatur otoczenia (z powodu wzmożonej utraty ciepła, małej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej białej i brązowej, niewielkich zapasów glikogenu,wysokiego współczynnika powierzchni do masy ciała...

Postępowanie usprawniające w chorobach narządu ruchu

W leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu bardzo ważne miejsce zajmuje usprawnianie.

Do najważniejszych metod rehabilitacji schorzeń narządu ruchu można zaliczyć:

1. Ćwiczenia izometryczne - uszkodzenie chrząstek stawowych przy umiarkowanym procesie zapalnym nie stanowi...

Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Postępowanie z noworodkiem rozpoczyna się od odśluzowania jamy ustno--gardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem...