Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego

W toku postępowania mogą powstać przeszkody o charakterze przejściowym lub trwałym, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania przed sądem administracyjnym. Przeszkody przejściowe są podstawą do zawieszenia postępowania.

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Ustawa-prawo o...

Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Skutki prawne zawieszenia postępowania to skutki dla biegu terminów i dopuszczalności podejmowania czynności procesowych.

Skutki prawne dla biegu terminów należy rozważać w 2 przypadkach:

w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu...

Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd orzeka o zawieszeniu, odmowie zawieszenia, podjęciu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w formie postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy...

Strony i podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

Pojęcie strony postępowania administracyjnego - Pierwsza norma mówi, że stroną będzie podmiot, którego „interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie". Druga zaś, że  stroną będzie podmiot, który „żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W pierwszym przypadku...

Pozycja prawna świadka w postępowaniu administracyjnym

Zeznania świadków Każda osoba fizyczna posiadająca wiadomości o określonych faktach mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ma obowiązek złożenia zeznań ale są dwa wyjątki: przyczyny faktyczne – świadkami nie mogą być osoby nie posiadające zdolności postulacyjnej, przyczyny...

Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministacyjnego oparte jest na zasadzie skargowości. Posterowanie to bowiem wszczęto może być jedynie na podstawie złożonej skargi przez legitymowany podmiot. Natomiast jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Tej regulacji nie...

Koszty postępowania sądowoadministracyjnego

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłaty sądowe. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Następnym...

Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i...

Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

1) Zasada praworządności działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu...

Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym

Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

właściwość rzeczowa...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria systemowa G. Homansa

Zdaniem autora zachowania członków grupy muszą być traktowane jako system zachowań, a nie zachowania odrębne i niepowiązane ze sobą (the behavior of members of a group must be considered as a system of behavior, not as separate actions unrelated to each other).

Trzy elementarne formy zachowania to...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria społecznej integracji P.M. Blaua

Teoria ta wyjaśnia, dlaczego i jak osoby zostają akceptowane jako członkowie grupy. Zdaniem autora warunkami członkostwa w grupie są atrakcyjność (attractiveness) i dostępność / przystępność (approachability). Potencjalny nowy członek musi najpierw wykazać się przed grupą posiadaniem osobistych...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria wpływu społecznego H.C. Kelmana

Zdaniem autora w relacjach grupowych zachodzą z różną intensywnością trzy procesy: Uległość (compliance).

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria dynamiki grupowej (teoria pola) K. Lewina

Siły te obejmują: - zadowolenie, jakie osoby uzyskują z bycia w grupie - stopień bliskości lub ciepła, jaki członkowie grupy odczuwają wobec siebie nawzajem - dumę odczuwaną przez członków będącą rezultatem ich członkostwa w grupie - zdolność członków do stawienia czoła niebezpieczeństwom lub kryzysom, które dotykają ich jako grupę - gotowość członków grupy do otwartego i uczciwego wyrażania swoich poglądów i uczuć W ...

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria zachowania grupowego R.F. Balesa

Teoria ta dostarcza wartościowych narzędzi analizy zachowania grupowego (interaction-process analysis).

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Dwuwymiarowa teoria członkostwa J.M. Jacksona

Teoria ta opisuje i analizuje podstawy członkostwa grupowego.

Anatomia grupy - Normy grupowe i konformizm

W zachowaniach grupowych jednostki te: - mogą zniekształcać swoją percepcję i przyjmować za właściwe wybory większości - mogą wątpić w poprawność własnej percepcji i okazywać brak zaufania do własnego sądu - mogą postrzegać sytuację całkowicie poprawnie, ale pomimo tego podążać za większością, uznając odmienność za zbyt kłopotliwą Ten, kto chce zmienić normy grupowe, powinien pamiętać o trzech rzeczach: 1) normy są tworzone ...

Anatomia grupy - Komunikacja grupowa

Efektywność grupy zależy od istnienia konsensusu między jej członkami. Konsensus jest następstwem interakcji, które z kolei są produktem otwartej komunikacji. Wydaje się zatem oczywiste, że tak lub inaczej definiowana efektywność grupy pośrednio lub bezpośrednio jest warunkowana otwartą komunikacją...

Postępowanie administracyjne

W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) oraz fazę zakończenia...

Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego

Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania :

Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

Wstępną merytoryczną ocenę...