Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Podstawową instytucją obalania prawomocnych orzeczeń NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych jest instytucja wznowienia postępowania. Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Zakres przedmiotowy

W przypadkach przewidzianych można żądać wszczęcia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Dopuszczalne jest więc wznowienie postępowania zarówno, gdy postępowanie zostało zakończone wyrokiem, jak również gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przedawnienie dopuszczalności wznowienia postępowania

Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem, gdy strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana. Jest to termin materialnoprawny a zatem nie podlega przywróceniu.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Legitymacja do żądania wznowienia postępowania

Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie reguluje legitymacji do żądania wznowienia posterowania, stanowi jedynie, że postępowanie to może być wszczęte na żądanie nigdy z urzędu.

Z rozwiązań prawnych wynika, że legitymacje do złożenia skargi o wznowienie postępowania mają strony...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Przyczyny wznowienia postępowania

Ustawa wylicza enumeratywnie przyczyny, które są podstawą żądania wznowienia postępowania, wyodrębniając przyczyny nieważności oraz przyczyny restytucyjne.

Można żądać wznowienia postępowania z przyczyn nieważności:

Jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania

Jest trzymiesięczny. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia a gdy podstawą jest pozbawienie możliwości działania lub brak należytej reprezentacji od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Jeżeli...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Moc skargi o wznowienie postępowania

Skarga ma moc względnie suspensywną. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia. W razie uprawdopodobnienia że zgłaszającemu wniosek grozi niepowetowana szkoda, sąd może wstrzymać wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Postępowanie w sprawie skargi o wznowienie postępowania

Przedmiotem skargi o wznowienie postępowania może być orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz orzeczenie NSA. Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest NSA...

Charakter prawny wznowienia postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy adm.. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Wznowienie postępowania następuje...

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ma miejsce, gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe, skutki prawne powodują, że postępowania nie można dalej toczyć w celu rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej.

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Można podzielić na trzy stadia:

1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Określenie funkcji prawa według teorii prawa:

a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość...

Formy zakończenia postępowania odwoławczego w postępowaniu administracyjnym

Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

Organ odwoł. uchyla decyzję organu I...

Prokurator i RPO w postępowaniu administ. i sadowoadministcyjnym

Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznaje prokuratorowi, RPO, organizacji społecznej prawo do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udział  prokuratora i RPO w postępowaniu sądowym jest uzasadniony wystąpieniem przesłanek: ochrony praworządności, ochrony praw człowieka i...

Uczestnicy i podmioty postępowania na prawach strony

Podmioty na prawach strony działają obok i niezależnie od strony. Posiadają  tylko prawa procesowe. KPA wymienia podmioty na prawach stron:

Organizacja społeczna

Które muszą spełniać dwa warunki:

a)musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji

b)musi istnieć potrzeba obiektywna ochrony...

Sankcja wzruszalności w postępowaniu administracyjnym a w postępowaniu sąd.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ adm...

Źródła i charakter prawny zasad ogólnych postępowania administracyjnego

W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy AP obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP oraz z ratyfikowanej przez Polskę europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Z tymi zasadami albo się bezpośrednio się łączą swoja treścią zasady ogólne kpa...

Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy. W pierwszej fazie wstępnej skompletowanie akt jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie.

Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność organu wykonującego AP i...

Pojęcie prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym i jej realizacja przez organy

Jest to zasada stanowiąca o odcięciu się do poglądu o dopuszczalności przekazania na podstawie prawdy formalnej (sądowej).

Zasada prawdy obiektywnej; oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu...

Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

Kompetencja organu AP:

1. kompetencja ogólna – zdolność prawna do prowadzenia orzecznictwa w postępowaniu administracyjnym, ma ją każdy organ AP; kompetencję ogólną mają:

- organy administracji rządowej: ministrowie, terenowe organy administracji rządowej(wojewodowie, działający pod zwierzchnictwem...