POSTĘPOWANIE NIEOPERACYJNE w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

Pomimo rozwoju technik operacyjnych, znacznego postępu w zakresie anestezjologii redukującego znacznie liczbę powikłań operacyjnych, olbrzymia większość pacjentów z zespołem bólów krzyża leczonych jest metodami zachowawczymi. Podawany przez różnych autorów odsetek operowanych mieści się zwykle w...

METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO w chorobie przeciążeniowej

Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinienjuż na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

ZASADY POSTĘPOWANIA FARMAKOLOGICZNEGO po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa

Postępowanie farmakologiczne ma na celu zmniejszenie obrzęku rdzenia w miejscu urazu, utrzymanie prawidłowej gospodarki wodno-cłektrolitowcj i białkowej. Powinno być prowadzone przy kontroli bilansu płynów, a także stężenia białek, morfologii krwi i elektrolitów. W celu zmniejszenia obrzęku rdzenia...

Postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca

postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca; ma na celu maksymalną po­prawę wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Poprawę wy­dolności układu krążenia osiąga się przez stosowanie odpowiednich dawek leków nasercowych, głównie z grupy glikozydów nasercowych...

Postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej

postępowanie z chorymi po komi­surotomii mitralnej; uwzględnia ogól­nie przyjęte zasady leczenia szpitalne­go, jak: leżenie, pielęgnowanie, leki z grupy salicylu, glikozydy nasercowe, steroidy i osłonę antybiotyk ową. Ten sposób postępowania zapobiega powikłaniom pooperacyjnym, a zwłaszcza chroni...

Postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej

postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej; zależy od wydolności układu krąże­nia i stanu choroby podstawowej (reumatycznej). Mimo stosowania od­powiednich materiałów do budowy protez istnieje duże niebezpieczeństwo zakrzepowe, powodujące konieczność stosowania środków...

Postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem

postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem; zasady postępowania są takie same jak z pac­jentem po zaprotezowaniu. Nowoczes­ne aparaty są w dużej mierze nie­wrażliwe na zakłócenia elektromagne­tyczne, a tylko aparaty o wysokiej częstotliwości — takie jak diatermia czy radary — mogą...

Psychoterapia grupowa w padaczce

psychoterapia grupowa w padaczce; jest pomocniczą metodą terapeutycz­ną (obok zasadniczego leczenia far­makologicznego czy operacyjnego).

Jakie są uniwersalne zasady postępowania przy stawianiu diagnozy logopedycznej?

1.    Niezbędne jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa (pacjenl nie może być zawstydzany, ani odczuwać, że jest oceniany, krytykowany; musi mieć pozytywny stosunek do badającego, wyczuwać jego akceptację).

2.    Badanie nic może być męczące...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku opóźnienia rozwoju mowy?

Schemat badania logopedycznego zakłada określony lok postępowania diagnostycznego, tj. określenie problemu, sformułowanie hipotez i ich weryfikację.

Dokonuje się tego na podstawie badań wstępnych, specjalistycznych i podstawowych.

Szczegółowy sclicmat diagnozowania opóźnienia rozwoju mowy...

Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy?

I etap Określenie problemu !. Badania wstępne

W pierwszym rzędzie ustala się wiek dziecka i przeprowadza wywiad w celu uzyskania informacji na temat:

stanu zdrowia dziecka i jego rozwoju psychoruchowego, przebiegu ciąży, porodu i uwarunkowań dziedzicznych, przebytych chorób dziecka, urazów fizycznych i...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku podejrzenia o afazję, dysfazję dziecięcą?

Złożony charakter zaburzeń afatycznych wymusza - przy zachowaniu kolejności etapów zmianę procedury- badawczej w obrębie poszczególnych etapów. Zmiany te dotyczą wcześniej ustalonego porządku w obrębie etapów. W związku z tym schemat badania w przypadku podejrzenia o dysfazję dziecięcą obejmuje...

Jakie czynności należy wykonać w pierwszym etapie postępowania diagnostycznego w przypadku dysfazji dorosłych?

Dorosły pacjent z dysfazją trafia do logopedy z obszernym rozpoznaniem neurologicznym i psychologicznym. W związku z tym logopeda skupia się na rozpoznaniu rodzaju i typu dysfazji, które ma służyć ustaleniu programu terapii.

I etap - O k r e ś l e n i e problemu

1. Badania wstępne

Na tym etapie...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dysartrii?

Sformułowany cel diagnozy logopedycznej wyznacza w przypadku dysartrii odpowiednią kolejność kroków postępowania diagnostycznego. Ogólny schemat badania logopedycznego ulega więc pewnej modyfikacji i wygląda następująco:

I.    Określenie problemu

1.    Badania specjalistyczne.

2.    Badania...

Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dysartrii?

I etap Określenie problemu

Celem tego etapu jesl stwierdzenie, na czym polega problem pacjenta, czy rzeczywiście zgłaszane trudności mają charakter zaburzeń dysartrycznych.

1. Badania specjalistyczne

Jak już wspomniano, w przypadku zaburzeń dysartrycznych dziecko najczęściej trafia do logopedy z...

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dyslalii?

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

-    wywiad,

-    obserwacja,

-    orientacyjne badanie mowy.

2.    Badania podstawowe:

badanie mówienia,

-    badanie rozumienia.

-    badanie czytania i pisania.

II Sformułowanie hipotez

3.    Badania uzupełniające.

4.

Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dyslalii?

I etap Określenie problemu

1. Badania wstępne

Zgodnie z ogólną metodyką diagnozy logopedycznej, w każdym badaniu niezależnie od rodzaju zaburzenia istnieją pewne stale, powtarzające się czynności, takie jak: wywiad, obserwacja i badania podstuwowe, których celem jesl wyodrębnienie problemu.

W...

Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...