Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Skutki prawne zawieszenia postępowania to skutki dla biegu terminów i dopuszczalności podejmowania czynności procesowych.

Skutki prawne dla biegu terminów należy rozważać w 2 przypadkach:

w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu...

Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd orzeka o zawieszeniu, odmowie zawieszenia, podjęciu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w formie postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy...

Strony i podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

Pojęcie strony postępowania administracyjnego - Pierwsza norma mówi, że stroną będzie podmiot, którego „interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie". Druga zaś, że  stroną będzie podmiot, który „żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W pierwszym przypadku...

Pozycja prawna świadka w postępowaniu administracyjnym

Zeznania świadków Każda osoba fizyczna posiadająca wiadomości o określonych faktach mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ma obowiązek złożenia zeznań ale są dwa wyjątki: przyczyny faktyczne – świadkami nie mogą być osoby nie posiadające zdolności postulacyjnej, przyczyny...

Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministacyjnego oparte jest na zasadzie skargowości. Posterowanie to bowiem wszczęto może być jedynie na podstawie złożonej skargi przez legitymowany podmiot. Natomiast jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Tej regulacji nie...

Koszty postępowania sądowoadministracyjnego

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłaty sądowe. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Następnym...

Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i...

Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

1) Zasada praworządności działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu...

Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym

Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

właściwość rzeczowa...

Postępowanie administracyjne

W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) oraz fazę zakończenia...

Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego

Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania :

Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

Wstępną merytoryczną ocenę...

Postępowanie wyjaśniające

Termin „postępowanie wyjaśniające” jest używany w doktrynie i orzecznictwie sądowym jako synonim terminu „postępowanie dowodowe” . Celem zarówno postępowania wyjaśniającego jak i postępowania dowodowego jest według powszechnie przyjętego poglądu ustalenie stanu faktycznego sprawy .Należy w związku z...

Postępowanie wyjaśniające - Rozprawa administracyjna

Postępowanie wyjaśniające może toczyć się w trybie rozprawy i poza rozprawą.

Przepisy k.p.a regulują jedynie tryb rozprawy postępowania wyjaśniającego . Rozprawa jest zabiegiem organizacyjnym umożliwiającym koncentrację postępowania administracyjnego w określonym miejscu i czasie ;jest to zespół...

Postępowanie wyjaśniające - Postępowanie dowodowe

Zasadniczym elementem postępowania wyjaśniającego jest postępowanie dowodowe ,którego celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej. Prawidłowe ustalenie faktów sprawy ma istotne znaczenie w procesie ustalania przez organ prowadzący postępowanie konsekwencji prawnych faktów uznanych za...

Postępowanie wyjaśniające - Zawieszenie postępowania administracyjnego

Organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie (zawieszenie obligatoryjne ):

1. W razie śmierci strony lub jednej ze stron , jeżeli wezwanie spadkobierców jednej zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 $ 5 , a...

Postępowanie wyjaśniające - Umorzenie postępowania administracyjnego

W toku postępowania administracyjnego mogą pojawić się okoliczności uzasadniające bezprzedmiotowość postępowania . Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego może być skutkiem przyczyny faktycznych , tzn. ustania stanu faktycznego podlegającego uregulowaniu przez organ administracji państwowej...

Postępowanie wyjaśniające - Postanowienia

W toku postanowienia wyjaśniającego organ administracji państwowej wydaje postanowienia (art. 123 $ 1) . Do wyjątków należą sytuacje , w których organ wydaje postanowienia przed wszczęciem postępowania (art. 31 $ 2 ) lub po jego zakończeniu (art. 264 $ 1 , art. 267 , 108 $ 2 i art. 113) . Postanowienia...

Zakończenie postępowania administracyjnego

Faza zakończenia postępowania administracyjnego , która rozpoczyna się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego , tj. po ustaleniu rzeczywistego stanu sprawy administracyjnej , obejmuje przeprowadzenie przez organ prowadzący postępowanie czynności zmierzających do ustalenia konsekwencji prawa...

Zakończenie postępowania administracyjnego - Decyzja

Decyzja jest podstawową formą załatwiania spraw administracyjnych . Sprawa wszczęta zostaje załatwiona , tj. zakończona przez wydanie decyzji , co oznacza , iż tylko w razie wydania decyzji (zatwierdzenia ugody ) sprawa może być uważana za załatwioną . Decyzja rozstrzyga sprawą administracyjną co do...

Zasady postępowania administracyjnego - Zasada prawdy obiektywnej

Według art. 7 k.p.a. w toku postępowania administracyjnego „organy administracyjne podejmują wszelkie kroki niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy”. Wynika z tego, że organ administracyjny powinien dążyć do wszechstronnego zbadania wszelkich istotnych okoliczności...