KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.

Dodatkowe poznawcze składniki osobowości

Schematy – z punktu widzenia teorii osobowości jednostki różnią się tworzonymi przez siebie schematami, relacjami między tymi schematami oraz sposobami przetwarzania informacji ważnych dla posiadanych schematów.

Atrybucje – ludzie różnią się sposobem wyjaśniania przyczyn danych zachowań czy...

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Rozważa się tu warunki i motywy postępowania kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział...

PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

Działanie ludzkie (tzn. świadome i wolne) moŜe być postępowaniem lub wytwarzaniem. Postępowanie to dokony-wanie wyboru, podejmowanie decyzji, ich realizacja, to sprawianie czynów. Podlega ono kwalifikacji moralnej. Odpowiednio sam podmiot i spełniacz postę-powania (osoba ludzka) nabiera pewnych kwalifikacji...

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

WG MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI WYBORCZYCH:

A. Wyborca racjonalny

- bardziej racjonalny niż wyborca emocjonalny (nie ma ideału), trzeźwo kalkuluje, idealny wyborca racjonalny posiadałby pełną wiedzę o faktach i zjawiskach politycznych,

B. Wyborca emocjonalny

- spontaniczny, impulsywny pod wpływem...

Postępowanie nauczyciela w przypadku dziecka jąkającego się

- mów spokojnie i powoli

- nie wkraczaj w strumień mowy dziecka

- nie poprawiaj mowy dziecka, nie zachęcaj do mówienia powolnego

- odwracaj uwagę dziecka od jego mowy gdy się jaka, ale najpierw pozwól mu skończyć

- jąkanie przyjmij jako coś naturalnego

- nie wykluczaj dziecka z działań, w których...

Postępowanie w przypadku dziecka niesłyszącego w przedszkolu i klasie szkolnej

Twarz mówiącego jasno oświetlona W toku lekcji sprawdzać stopień zrozumienia tematu i w razie potrzeby dodatkowo wyjaśniać. Dziecko niesłyszące ma prawo do dodatkowych bezpłatnych godzin nauczania.

Postępowanie w przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

Opóźniony rozwój mowy spotykamy u dzieci niesłyszących, upośledzonych oraz zdrowych, u których trudno ustalić etiologię tego opóźnienia.

Stosuje się u nich następujące ćwiczenia:

- wszystkie grupy ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalia – fonemowe, usprawniające narządy mowy

- ćwiczenia...

Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA KONCEPCJI

a. określenie przedmiotu i celu badań – to zadanie staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych. (np. praca dyplomowa, potrzeba lepszego poznania miejsca i efektów naszej pracy dla ich doskonalenia, konferencja pedagogiczna, na którą trzeba przygotować...

Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA BADAŃ

a. przeprowadzenie badań właściwych – do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych, badania powinny przebiegać sprawnie i trwać możliwie jak najkrócej, trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych.

Naszym zadaniem jest za pomocą narzędzi...

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Przejrzystość postępowania

- przebieg postępowania jest przejrzysty i na ile to możliwe – wystandaryzowany,

- klient wie, jak będzie przebiegało postępowanie: kiedy się rozpocznie i kiedy się zakończy, jakie zapadną uzgodnienia, w jaki sposób uzyska rozstrzygnięcie i jakie środki odwoławcze mu przysługują,

- klient wie, jakie...

Postępowanie nieetyczne - Zasoby

- Sprzeniewierzenie funduszy

- Korupcja aktywna (oferowanie)

- Korupcja pasywna (przyjmowanie)

- Korupcja bezpośrednia (bez pośrednika)

- Korupcja pośrednia (z pośrednikiem)

- Usiłowanie korupcji (zamierzone)

- Wyłudzenie

- Nielegalna praca poza sektorem publicznym

- Bezprawne użycie własności...

Nieetyczne postępowanie: wobec polityki i odbiorcy

- Spisek

- Niewłaściwe użycie informacji urzędowych

- Zatrudnianie krewnych

- Nepotyzm

- Lobbing

- Zaangażowanie w politykę

- Zaangażowanie w konflikt interesów

- Pogwałcenie po-zatrudnieniowych ograniczeń

- Brak zaangażowania

- Obojętność, nieskuteczność

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Postępowanie kwalifikacyjne

- W przypadku pracownika służby cywilnej jest przeprowadzane prze dyrektora generalnego urzędu.

- W przypadku mianowania na urzędnika s.c. jest przeprowadzane przez Szefa Służby Cywilnej przy pomocy zespołu sprawdzającego składającego się z co najmniej 5 osób.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

Postępowanie rozpoznawcze jest podstawowym stadium postępowania sądowoadministracyjnego. W stadium tym sąd rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną.

Sąd rozpoznaje na podstawie akt sprawy, a wyjątek dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy organ wykonujący AP nie przesłał akt sprawy. W takim przypadku na...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

Podstawowa formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa. Wynika to z konstytucyjnej zasady jawności że posiedzenia sądowe są jawne oraz że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy.

Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzane w trybie zwykłym a zatem na rozprawie, ale też jest dopuszczalne...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Przedmiotem postępowania rozpoznawczego jest kontrola stosowania prawa w orzeczeniach wojewódzkiego sądu administracyjnego. NSA kontroluje wyrok lub postanowienie określone w skardze kasacyjnej. Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej.

Nieważność postępowania zachodzi:

jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną:

na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego...

Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

Różnica pomiędzy decyzją nieważną a decyzją wzruszoną leży w płaszczyźnie skutków prawnych decyzji. Wchodząc do obrotu prawnego decyzja wywołuje określone skutki prawne. Ustawodawca może jednak ze względy na stopień wadliwości decyzji uznać ważność już powstałych skutków prawnych decyzji...