Postępowanie cywilne w II Rzeczypospolitej

Czytaj Dalej

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim.

Po wielu tygodniach starań różnych stronnictw i instytucji 10 XI 1918 r. do Warszawy wrócił zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie (poza...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja marcowa 1921

) VI - postanowienia ogólne (Uzależnienie użycia siły zbrojnej od decyzji władzy cywilnej przy ścisłym zachowaniu ustaw) VII - Postanowienia przejściowe (Zmian może dokonać sejm i senat większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy posłów i senatorów, a ponadto możliwa stała rewizja co 25 lat większością 3/5 głosów.

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Przewrót majowy

Istnieją przypuszczenia, że przygotowania do zamachu mającego przynieść Piłsudskiemu władzę nad całym wojskiem i państwem rozpoczęto już w 1925 roku. Wtedy to PPS-owcy, byli legioniści i POW-iacy prowadzili intensywną kampanie pod hasłem przeciwstawienia się przewrotowi endeckiemu. W akcji tej...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Nowela sierpniowa

Po przyjęciu dymisji rządu Kazimierza Bartla prezydent Mościcki powierzył misję stworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu premierowi. 8 VI 1926r. rząd podjął na nowo działalność. Nie miał on wyraźnego oblicza i nie opierał się w zasadzie na stronnictwach sejmowych. Wobec tego, a także w związku z...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Powstanie BBWR

Po wygaśnięciu kadencji Sejmu Rzeczypospolitej pod koniec listopada 1927r. nowe wybory do sejmu zostały rozpisane na 4 III 1928r. , a do senatu na 11 III 1928.

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Wybory brzeskie

Akcja przedwyborcza odbywała się w warunkach uniemożliwiających swobodna grę sił politycznych. Administracja państwowa w jeszcze większtym stopniu niż w 1928 roku włączyła się do propagandy bloku rządowego. Minister Sawoj-Składkowski polecił wręcz starostom,by doprowadzili do tryumfu "idei...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja kwietniowa

Głównym celem obozu rządzącego z Piłsudskim na czele była zmian konstytucji w celu prawnego usankcjonowania istniejącego systemu politycznego. Przez kilka lat czołowi prawnicy sanacji przygotowywali projekt konstytucji, której główne tezy przedłożono sejmowi 29 I 1934roku w sprawozdaniu z prac Komisji...

Pojęcie postępowania cywilnego

Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do: - skonkretyzowania, - przymusowego realizowania określonych norm prawnych w sprawach cywilnych w formie przewidzianej prawem (orzeczenie, wyrok, postanowienie) Postępowanie cywilne swoim zakresem obejmuje różne typy postępowań sądowych, których celem i zadaniem jest rozpoznawanie spraw cywilnych.

Przesłanki postępowania cywilnego

Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w postępowaniu cywilnym 2.

Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

Postępowanie cywilne opiera się na pewnych założeniach, które nazwano naczelnymi zasadami postępowania cywilnego.

Zawieszenie postępowania cywilnego

Zawieszenie fakultatywne obejmuje następujące sytuacje: • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, • jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwen­cją główną, • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej, • jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dys­cyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ ...

Umorzenie postępowania cywilnego

Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. doprowadzenia do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Zgod­nie z art. 355 § l k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania...

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Kasacja jest dopuszczalna od wyroku częściowego, wstępnego, uzupełniającego, łącznego wydanego przez sąd II instancji albo wydanego przez sąd pierwszej instancji, od którego apelacja przez sąd drugiej instancji została oddalona.

Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej

Wschodnie województwa Rzeczypospolitej zamieszkiwali w przeważającej liczbie Białorusini i Ukraińcy.

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej.

wyłoniła się z politycznego chaosu i niebytu II Rzeczypospolita. Druga Rzeczypospolita rozporządzała do realizacji podstawowych zadań państwa w sferze wykonawczej, rozbudowaną administracją polityczną, rozporządzającą możliwością stosowania nawet jeśli trzeba - przymusu.

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

Prawo formalne regulowane jest w kodeksach postępowania: - postępowanie cywilne przez kodeks postępowania cywilnego – KPC. OSOBY WYSTĘPUJĄCE PRZED SĄDEM CYWILNYM: - Osoba która wnosi sprawę do sądu do powód/powódka.

Koszty postępowania cywilnego

1965 w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym) Strona ubiegająca się o zwolnienie winna złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie gdzie sprawa się toczy lub ma toczyć , ewentualnie w sądzie rejonowym zamieszkania osoby fizycznej – co zostanie przekazane do właściwego - art.

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

Jak wynika z powyższej ustawy w postępowaniu cywilnym rozstrzygane są sprawy z zakresu: 1) prawa cywilnego 2) prawa rodzinnego i opiekuńczego 3) prawa pracy Wśród postępowania cywilnego toczących się przed sądami powszednimi i sądem najwyższym można wyróżnić: 1) postępowanie rozpoznawcze a) postępowanie procesowe b) postępowanie nieprocesowe 2) postępowanie pomocnicze a) postępowanie zabezpieczające b) postępowanie w ...

Postępowanie cywilne opracowanie

POSTĘPOWANIE CYWILNE zagadnienia do egzaminu 1.

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2 Właściwość miejscowa. 2 Właściwość organów egzekucyjnych. 2 Skład organów sądowych. 2 Strony i uczestnicy postępowania. 2 Strony procesowe. 2 Współuczestnictwo w sporze. 2 Zmiany podmiotowe w toku procesu. 2 Reprezentacja stron w procesie. 2 Uczestnicy postępowania. 2 Przedmiot postępowania. 2 Powództwo i jego rodzaje. 2 Przedmiot postępowania nieprocesowego. 2 Czynności procesowe. 2 Pojęcie i rodzaje. 2 Przepisy ogólne o ...