Postępowanie cywilne

Czytaj Dalej

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

Jak wynika z powyższej ustawy w postępowaniu cywilnym rozstrzygane są sprawy z zakresu: 1) prawa cywilnego 2) prawa rodzinnego i opiekuńczego 3) prawa pracy Wśród postępowania cywilnego toczących się przed sądami powszednimi i sądem najwyższym można wyróżnić: 1) postępowanie rozpoznawcze a) postępowanie procesowe b) postępowanie nieprocesowe 2) postępowanie pomocnicze a) postępowanie zabezpieczające b) postępowanie w ...

Pojęcie postępowania cywilnego

Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do: - skonkretyzowania, - przymusowego realizowania określonych norm prawnych w sprawach cywilnych w formie przewidzianej prawem (orzeczenie, wyrok, postanowienie) Postępowanie cywilne swoim zakresem obejmuje różne typy postępowań sądowych, których celem i zadaniem jest rozpoznawanie spraw cywilnych.

Koszty postępowania cywilnego

1965 w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym) Strona ubiegająca się o zwolnienie winna złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie gdzie sprawa się toczy lub ma toczyć , ewentualnie w sądzie rejonowym zamieszkania osoby fizycznej – co zostanie przekazane do właściwego - art.

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

Prawo formalne regulowane jest w kodeksach postępowania: - postępowanie cywilne przez kodeks postępowania cywilnego – KPC. OSOBY WYSTĘPUJĄCE PRZED SĄDEM CYWILNYM: - Osoba która wnosi sprawę do sądu do powód/powódka.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem żądanego uchylenia lub zmiany Wznowienie postępowania cywilnego: Instytucja wznowienia postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy, jeżeli zachodzą w ustawie oznaczone przyczyny wznowienia.

Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

Postępowanie cywilne opiera się na pewnych założeniach, które nazwano naczelnymi zasadami postępowania cywilnego.

Przesłanki postępowania cywilnego

Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w postępowaniu cywilnym 2.

Zawieszenie postępowania cywilnego

Zawieszenie fakultatywne obejmuje następujące sytuacje: • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, • jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwen­cją główną, • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej, • jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dys­cyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ ...

Postępowanie cywilne opracowanie

POSTĘPOWANIE CYWILNE zagadnienia do egzaminu 1.

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2 Właściwość miejscowa. 2 Właściwość organów egzekucyjnych. 2 Skład organów sądowych. 2 Strony i uczestnicy postępowania. 2 Strony procesowe. 2 Współuczestnictwo w sporze. 2 Zmiany podmiotowe w toku procesu. 2 Reprezentacja stron w procesie. 2 Uczestnicy postępowania. 2 Przedmiot postępowania. 2 Powództwo i jego rodzaje. 2 Przedmiot postępowania nieprocesowego. 2 Czynności procesowe. 2 Pojęcie i rodzaje. 2 Przepisy ogólne o ...

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Postępowanie kwalifikacyjne

- W przypadku pracownika służby cywilnej jest przeprowadzane prze dyrektora generalnego urzędu. jest przeprowadzane przez Szefa Służby Cywilnej przy pomocy zespołu sprawdzającego składającego się z co najmniej 5 osób.

Umorzenie postępowania cywilnego

Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. doprowadzenia do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Zgod­nie z art. 355 § l k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania...

Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

  Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np.

Rodzaje postępowania w rzymskim procesie cywilnym

Dwa rodzaj postępowania:

postępowanie zwyczajne (ordo iuduciorum privatorum) – okres rzeczpospolitej i pryncypatu; dzieliło się na proces legisakcyjny (legis actio) – za rzeczpospolitej, proces formułkowy (per formulas) – równolegle z legisakcyjnym, od pryncypatu wyparł postępowanie legisakcyjne...

Postępowanie dowodowe w prawie cywilnym

Sąd dopuszcza dowody najczęściej zgłoszone przez strony procesowe w drodze tak zwanego postanowienia dowodowego. Każde postanowienie dowodowe powinno zawierać:

- oznaczenie faktów podlegających stwierdzeniu (precyzacja tezy dowodowej),

- należy oznaczyć środek dowodu (czy mają to być świadkowie...

Spółki - cywilna, jawna...

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s. Spółki cywilne podobne są do spółek jawnych również nie posiadają osobowości prawnej, ale rejestruje się je w urzędzie gminy (a nie w sądzie).

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

 

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści...

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

Pierre Corneille to jeden z wybitnych twórców francuskiego XVII – wiecznego dramatu klasycystycznego. Oprócz Cyda napisał komedie : Melite, Wdowa, Galeria pałacowa, największą sławę zyskał tragediami : Madea, Śmierć Pompejusza, Herakliusz. Klasycyzm w jego twórczości polegał na sięganiu do...

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

Makbet to główny bohater tragedii Szekspira pod tym samym tytułem. Jest to szkocki wódz, krewny króla Dunkana. Na początku poznajemy go jako odważnego, oddanego rycerza, gotowego oddać życie za swego władcę. Ale, jak się okazuje, nie da się przewidzieć jego czynów. Makbeta kształtują wróżby, nagle...

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...