Postępowanie

Czytaj Dalej

Postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania

I. Weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych. Wznowienie postępowania jest to jeden z trybów pozwalających na usunięcie określonego rodzaju wadliwości decyzji. Wyróżniamy tutaj: - postępowanie w sprawie uchylenia decyzji, - postępowanie w sprawie zmiany decyzji, - postępowanie w sprawie wydania decyzji nieprawidłowej. Każdy z tych trybów jest stosowany zamiennie i było by naruszeniem prawa gdyby została złamana ta zasada. II. Do czego służy wznowienie postępowania ...

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji.

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i forma postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób . Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załatwiania określonych rodzajów spraw.

Podstawowe zasady postępowania administracyjnego

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Prawo administracyjne to ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie administracji państwowej oraz zachowanie się innych podmiotów, np. zachowania osób fizycznych, które nie zostało uregulowane przez inne gałęzie prawa. Właściwe funkcjonowanie jak i stosowanie prawa administracyjnego zależy od przestrzegania podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Zasady ogólne wyznaczają pożądany wzorzec działania organu ...

Postępowanie przed komisjami pojednawczymi

SPIS TREŚCI 1) WSTĘP 2) ROZDZIAŁ I -Powołanie komisji pojednawczej 3) ROZDZIAŁ II -Skład komisji pojednawczej 4) ROZDZIAŁ III –Zadania przewodniczącego 5) ROZDZIAŁ IV –Regulamin pracy komisji 6) ROZDZIAŁ V -Postępowanie przed komisją 7) ROZDZIAŁ VI –Sądowe postępowanie pojednawcze 8) ROZDZIAŁ VII-Ugoda w trakcie procesu 9) ROZDZIAŁ VIII-Podsumowanie 10) LITERATURA WSTĘP W ramach stosunków objętych regulacją prawa pracy możemy ...

Postępowanie administracyjne

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego. Zakres stosowania KPA: 1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm. rządowej(wojewoda)terenowe organy adm. sam. organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy i podmioty (powołane w sprawie konkretnej) 2-podmiotowy KPA normuje ogólne postępowanie adm. W dziale kodeksu 1-4,9 postępowanie w sprawach rozstrzygania ...

Postępowanie administracyjne

Normy prawa dzielą się na: -prawo materialne -prawo formalne zwane procedurą. Procedura- zorganizowane wykonanie norm prawa materialnego. Norma generalna- wskazuje tylko ogólną regułę postępowania a procedura pozwala dopasować prawo do konkretnej sytuacji. Normy prawa procesowego służą realizacji prawa materialnego. Prawo o postępowaniu administracyjnym stanowi zamknięty układ norm regulujących akty stosowane przez organ prowadzący proces, które zdeterminowane są ...

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytania

ZAGADNIENIA 1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym. 2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego 3. Kodyfikacja źródeł polskiego prawa sądowo administracyjnego. 4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje. 5. Organ prowadzący postępowanie sądowo administracyjne 6. Strona postępowania administracyjnego. 7. Podmiot na prawach strony. 8. Uczestnik ...

Postępowanie administracyjne

 

Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc – tryb i formy postępowania.

Aktu normatywnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów...

Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego

Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania :

Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

Wstępną merytoryczną ocenę...

Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; rodzaje, tryby, stadia.

Postępowanie administracyjne- regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, w drodze decyzji administracyjnej, jak i ciąg czynności procesowych podejmowanych w celu weryfikacji decyzji administracyjnej. Postępowanie sądowoadministracyjne- regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności sądu administracyjnego i innych podmiotów tego postępowania ...

Postępowania z oskarżenia prywatnego

W postepowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy takie jak w postepowaniu uproszczonym. Do przestępstw sciganych z oskarżenia prywatnego należą, nieumyślne uszodzenie ciała o charakterze innym niż powoduje cieżki uszczerbek na zdrowiu, lekkie uszkodzenie ciała, czyli naruszenie narządów na czas nie dłuższy niż siedem dni, zniesławienie, zniewaga oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Sprawy z oskarżenia prywatnego są rozpoznawane jednoosobowo przez ...

Postępowanie administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyjaśnij pojęcie strony i podmiotów działających na prawach strony Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne również podmioty nie posiada-jące osobowości prawnej. Podmioty działające na prawach strony to: - organizacja społeczna - prokurator - rzecznik praw ...

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

I Prawo spadkowe: 1) Pojęcie spadku, dziedziczenia, spadkodawcy, spadkobiercy 2) Zasady dziedziczenia ustawowego 3) Formy testamentu 4) Stanowisko prawne spadkobiercy 5) Zapis, zachowek, wydziedziczenie 6) Dziedziczenie gospodarstw rolnych II Prawo rodzinne i opiekuńcze: 1) Zawarcie małżeństwa 2) Prawa i obowiązki małżonków 3) Rozwód i unieważnienie małżeństwa 4) Małżeński ustrój majątkowy 5) Pochodzenie dziecka, jego imię i nazwisko 6) Przysposobienie i ...

Postępowanie egzekucyjne

POSTĘPOWANIE EGZ.W ADMINISTRACJI- rozdz.z podręcznika M.Wierzbowskiego i ustawa z 17,06,1966 o postep.egz w administracji. Postępowanie egzekucyjne.-pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym , to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. Postępowanie ...

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego

W toku postępowania mogą powstać przeszkody o charakterze przejściowym lub trwałym, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania przed sądem administracyjnym. Przeszkody przejściowe są podstawą do zawieszenia postępowania.

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Ustawa-prawo o...

Postępowania szczególne, odrębne, ponowne

Postępowaniem szczególnym jest, zatem w postępowaniu karnym taka jego odmiana, która zakłada rozstrzyganie kwestii odpowiedzialności karnej sposób istotny, różniący się w swym przebiegu od modelowego zasadniczego rodzaju procesu. Postępowania szczególne tworzone mogą być na dwóch poziomach- pierwszy...

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 roku - Prawo o postępowaniu układowym. Określa ono postępowanie mające na celu zawarcie układu przedsiębiorcy z wierzycielami. Postępowanie to jest postępowaniem sądowym. Składa się na nie wiele różnorodnych...

Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych

Temat: Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych. Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Inaczej ujmując, pod pojęciem postępowania administracyjnego rozumiemy ogół przepisów regulujących władcze działanie organów administracji w ...

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - zagadnienia ogólne

1. Pojęcie postępowania administracyjnego: Postępowanie administracyjne jest ogół czynności organu administracyjnego i stron zmierzające do wydania aktu administracyjnego. 2. Rodzaje postępowania admistracyjnego: - postępowanie administracyjne ogólne - w sprawach wydawania zaświadczeń, - w sprawach skarg i wniosków, - w sprawach podatkowych, - w sprawach wykroczenia, - w sprawach patentowych. 3. Postępowanie administracyjne ogólne Jeżeli nie podaje się o jaki ...