Wpływ obu typów nierównowagi na postęp technologiczny

W nierównowadze podażowej przedsiębiorstwa zagrożone brakiem popytu zawsze poszukują nowości, tzn. takich produktów, które otwierałyby ludziom nowe możliwości, stwarzały zależności pomiędzy nowym produktem, a nowym stylem życia, np. pralka automatyczna, antena satelitarna. W nierównowadze tej stale...

Postęp w produkcji rzemieślniczej

Ugruntowanie się gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej w Polsce nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się stosunków ekonomicznych w miastach. Polityka gospodarcza państwa podporządkowana została interesom szlacheckich posiadaczy folwarków. Przy słabości ówczesnego aparatu państwowego nie było to na szczęście równoznaczne z uniemożliwieniem mieszczaństwu podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych czy kontynuowaniu dawniejszych dróg rozwoju. W miarę ...

Równoległy postęp eksploatacji złoża

P. polegajcy na równomiernym przesuwaniu →frontu eksploatacyjnego, przy ktorym jednostkowe przesuniecia frontu są w przybliżeniu jednakowe.

Wachlarzowy postęp eksploatacji złoża

P. polegający na nierównomiernym przesuwaniu się frontu roboczego wokół stałego punktu lub strefy punktów na kształt wachlarza.

Jak można pomóc choremu z afazją, który pomimo postępu w terapii mowy w dalszym ciągu nie może porozumiewać się z otoczeniem?

Stwierdzenie, że chory z afazją ekspresyjną (motoryczną, kodującą, niepłynną) ma wypowiedź w głowie (tzw mowa wewnętrzna), której wszakże nic potrafi realizować (w' przeciwieństwie do chorego z afazją płynną, który potrafi się wypowiadać, ale Ircści są zaburzone) nie dotyczy najwyższych...

Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

Administrowanie opiera się też coraz bardziej na osingiiivtmch nie tylko techniki i nauk technicznych, lecz także nauk społecznych, w tym nauk administracyjnych, z teorią organizacji i kierowania, zwanej też, na czele. Za twórców teorii organizacji i kierowania uważa się powszechnie działających na...

Postęp w technologii żywności związany ze stosowaniem substancji dodatkowych

Do wytwarzania żywności bardziej bezpiecznej, o większej wartości odżywczej, tańszej, w różnorodnym asortymencie i o bardziej atrakcyjnych cechach sensorycznych może się przyczyniać stosowanie substancji dodatkowych.

Substancja dodatkowa substancja, która nic jest zwyczajowo odrębnie spożywana jako...