SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego, wyd. w Warszawie 1922 z datą 1923. Utwór jest wyrazem poszukiwania dróg postępu rzeczywistego, zmierzającego do autentycznego wzbogacenia kultury nar., w przeciwieństwie do postępu pozornego, czyli snobizmu, który będąc naśladowaniem obcych wzorów...

Typy i tendencje postępu technicznego

Typy postępu technicznego :

kapitałochłonny – wzrost kapitałochłonności powoduje wzrost tempa wydajności pracy,

kapitałooszczędny – wzrost kapitałochłonności powoduje spadek tempa wydajności pracy,

neutralny – zmiany poziomu kapitałochłonności nie wpływają na tempo wydajności...

Ocena postępów rehabilitacji

ocena postępów rehabilitacji; celem uchwycenia i pomiaru efektów uzyska­nych w trakcie postępowania reha­bilitacyjnego przeprowadzane są roz­maite sposoby oceny, odnoszące się do poszczególnych działów rehabili­tacji (leczniczej, zawodowej, społecz­nej). Są to nieraz formy rejestracji postępów...

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk...

Administracja a postęp techniki biurowej

Techniczne wyposażenie administracji klasycznej nie różniło się wiele od wyposażenia administracji w. Oświecenia [11]. Jedyną poważniejszą nowością w tej dziedzinie był telegraf. Pewne znaczenie miało też wprowadzanie od lat trzydziestych XIX w. stalówek, wypierających tradycyjne gęsie pióra...

Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...

Czynniki wzrostu gospodarczego: praca, kapitał, postęp techniczny

Praca – czas zużytkowany przez pracowników na produkcje dóbr, przedsiębiorstwa dążą do skrócenia czasu produkcji co pozwoli w danym okresie czasu wyprodukować więcej dóbr – wzrosną więc obroty.

Kapitał – są to dobra trwałe wytworzone przez gospodarkę, po to by wytworzyć inne dobra:

Budynki...

Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym

1. Mierniki nakładów, którym odpowiadają konkretne miary efektu: pracochłonność, wydajność regulowana kwalifikacjami ludzkimi;

2. Nakłady zasobowe środków trwałych i obrotowych (kapitałochłonność, majątkochłonność i produktywność majątku, inwestycji);

3. Zasoby naturalne (pracochłonność -...

Co oznacza termin postęp społeczny

Globalny postęp danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia gosp., polit., kult. itp., oceniany na podstawie porównywania pod tym względem poszczególnych społecz; marksizm przyjmuje za podstawę tego porównania kategorię formacji społ., a postępowość danej formacji ocenia ze względu na stwarzane...

Postęp

1. odległość, o którą w określonym czasie przesuwa się: → przodek, → skarpa, ściana, zabierka, front → urabiania lub zwałowania;

2. – kierunek przesuwania się eksploatacji lub zwałowania, np. postęp równoległy, wachlarzowy.

Postęp hodowlany

Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

1...

Walka obozu postępu i reform o opinię publiczną w "POWROCIE POSŁA" Juliana Ursyna Niemcewicza

J.U.Niemcewicz poseł na Sejm Wielki, zwolennik reform, członek Stronnictwa Patryiotycznego. Stronnictwo to stanowiło mniejszość. Istniały obawy, że praca sejmu zakończy się fiaskiem i nie dojdzie do uchwalenia ustaw, które by kładły podwaliny pod nowe postępowe państwo. W sejmie przeważali...

Zmiana społeczna, rozwój i postęp

Mówi się tu niekiedy o dynamice „w systemie". Ale wiemy doskonale, że całe społeczeństwa ulegają od czasu do czasu zasadniczym modyfikacjom, są dzisiaj inne, niż były kiedyś, a będą inne, niż są dzisiaj. Mówi się tu niekiedy o dynamice „systemu". Na tym całościowym poziomie dynamiki społeczeństwa...

Sytuacja prawna strony w postęp. adm

Stroną może być każdy podmiot więc: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna bez względu na to czy ma osobowość prawną, dalej stroną może być organ administracji rządowej, gmina powiat, województwo (ale z rozdzieleniem sytuacji gdy sprawują one...

Rozbicie dzielnicowe - Postępy rozbicia dzielnicowego na Śląsku

Samodzielne rządy śląskie Bolesława Rogatki trwały niespełna 6 lat, kiedy do udziału we władzy musiał dopuścić młodszego brata, Henryka III, a z kolei wydzielić mu osobne księstwo (1248). Była nim zachodnia część Śląska, gdy wschodnią z Wrocławiem zachował Bolesław dla siebie. W parę...

Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

W XIV w. Polska była terenem bardzo pomyślnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. Przyczynił sie do tego dorobek stulecia poprzedniego. Czynnikiem zewnętrznym przyspieszającym rozwój był odpływ ku wschodowi kapitałów z Europy zachodniej, przeżywającej właśnie kryzys feudalnej struktury ekonomii i...