Postęp

Postęp

Czytaj Dalej

Losy idei postępu społecznego

Idea postępu jest jedną z najstarszych, najtrwalszych, najbardziej uniwersalnych idei, jakie stworzyła ludzkość. Ma z górą 2500 lat - w wersji wyraźnie sformułowanej, wyartykułowanej, narodziła się, podobnie jak tyle innych treści naszej kultury, w starożytnej Grecji i Rzymie, ale należy sądzić, że...

Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu społecznego

Pojęcie postępu kojarzy się nieuchronnie ze zmiennością, dynamiką społeczną. Ma sens tylko o tyle, o ile traktujemy historię, dzieje, jako proces posiadający pewną wewnętrzną logikę. Inaczej - jako prawidłową sekwencję następujących po sobie zmian. Ale nie każdy proces da się przecież...

Postęp społeczny

Pojęciem jeszcze bogatszym znaczeniowo jest postęp społeczny. Chodzi tu o taki proces rozwojowy, którego kierunek jest wartościowany, oceniany pozytywnie. Postęp przybliża nas nieustannie do takiego stanu społeczeństwa, który realizuje jakieś ważne społeczne wartości; jest uważany za dobry...

Postęp techniczny

Charakterystyka

Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

POSTĘP

 

POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie...

Ekologia ekonomia i postęp techniczny

W dobie globalizacji państwa wysoko rozwinięte zdecydowały się rozwijać politykę ekonomiczną w zakresie ochrony środowiska. Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i aktywna rola regionów są w tym kontekście bardzo istotne. Polityka państw skoncentrowała się na znalezieniu sposobu na pobudzenie aktywności we wdrażaniu innowacji w wykorzystywaniu i ochronie zasobów naturalnych tak, by poszczególne regiony odniosły możliwie najwięcej korzyści ekonomiczne.

Rozwój i postęp społeczny

Życie społeczeństw ulega w różnych okresach historycznych zmianom w pewien sposób ukierunkowanym, a nie tylko zmianom nieukierunkowanym lub cyklicznym. Zmiany w pewien sposób ukierunkowane nazywa się rozwojem społ. w danym kierunku.  

Pojęcie rozwoju społecznego

Według Znanieckiego rozwój społeczny...

Postęp techniczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie.

W końcu XX wieku wiodące przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku zostały zmuszone do licznych przewartościowań, czy wręcz istotnych zmian w sposobie zarządzania. Jednym z najistotniejszych dla nich zadań stała się optymalizacja działań, czyli poprawa ich efektywności. Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój ten powinien odbywać się równolegle z postępem organizacyjnym, tzn. samo wprowadzenie nowej technologii nie prowadzi bezpośrednio do wzrostu ...

Czy postęp prowadzi do powszechnej szczęśliwości- filozofia

Czy postęp prowadzi do powszechnej szczęśliwości ? Na początek chciałabym określić kilka moim zdaniem istotnych pojęć dotyczących szczęścia ?szczęśliwości?. Szczęście jest pozytywną emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne uczucie. Szczęście według filozofów; ? Epikureizm ? zwany filozofią szczęścia ? epikurejczycy radzili korzystać z życia, cieszyć się nim słynne hasło ( ? Carpe diem ?), jednakże zalecali umiar.

Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił...

Trauma zmian społecznych - Od dyskursu postępu do dyskursu traumy

W socjologii klasycznej XIX wieku panuje dyskurs postępu2: zmienność uznana zostaje nie tylko za stan normalny, ale co więcej pożądany i prowadzący do ciągłego doskonalenia społeczeństwa. Panuje fetyszyzacja i idealizacja zmienności: nowość, oryginalność, innowacja traktowane są jako wartości...

Postęp techniczny w rolnictwie w Europie w XVI w.

 

Postęp w technice produkcji w XVI i po­czątkach XVII w. polegał nie tylko na powsta­waniu nowych wynalazków lub ich udoskona­laniu, ale przede wszystkim na ich rozpo­wszechnianiu. Postęp ten obejmował wszyst­kie niemal gałęzie produkcji, od- rolnictwa aż po mechanikę precyzyjną włącznie. Trudno...

Postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie

 

Postęp techniczny oznacza zmianę danego poziomu techniki na wyższy, przy jednoczesnym spełnieniu 4 kryteriów: 1. Technicznego – lepsze właściwości techniczno-eksploatacyjne musi charakteryzować nowy poziom techniki; 2. Ekonomicznego – wyższym poziomem techniki jest ten, przy którym łączne nakłady na...

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Rozwój i postęp

Mechanicznie pojmowany i racjonalizowany przykładem zegara wszechświat był rozwinięciem Augustyńskiej koncepcji prawzoru Planu.  Świat opisywany był jako statyczna maszyna, która podobnie jak zegar się porusza, ale nie zmienia swojej struk-tury. Aspekt Objawienia w paradygmacie Celu zniknął nagle w...

Rodzaje postępu technologicznego – postęp jakości i nowości, jakość typu i wykonania

Rodzaje postępu :

1. jakości – podnoszona jest solidność wykonania :

    a) typu,

    b) wytworzenia,

2. nowości – polega na kreowaniu pomysłu, innowacji,

3. postęp czysty – bazuje na idei, pomyśle,

4. postęp substytucyjny – polega na zastępowalności mniej efektywnych czynników bardziej...

Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

 

Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

DUCHOWY POSTĘP

Przejście od istniejącego do doskonalszego duchowego stanu człowieka, będące formą postępu w -*• doskonałości na -> drogach życia duchowego; obejmuje proces rozwoju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka rei. również w dziedzinie...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Postęp w zakresie motoryki i rozwój mowy

Po pierwszym roku życia następuje dalszy intensywny rozwój, dziecko jest większe i silniejsze. Przełomowym wydarzeniem w pierwszych miesiącach drugiego roku jest opanowanie umiejętności stania i chodzenia. Odtąd dziecko potrafi przemieszczać się znacznie szybciej i sprawniej, znacznie większa przestrzeń...

Rodzaje postępu technicznego

Postęp techniczny polega na zastosowaniu w produkcji odkryć naukowych, wynalazków i innowacji w dziedzinie procesu produkcji. Celem tego jest obniżenia nakładów koniecznych do wytworzenia danego wyrobu, bądź też w dziedzinie udoskonalania samego produktu, aż do wynalezienia produktu nowego, lepiej i...

Omów politykę monopolu w zakresie postępu technicznego

 

Niewątpliwie wprowadzanie postępu technicznego w dużej mierze zależy od stopnia koncentracji produkcji , ponieważ małe i średnie firmy nie są w stanie zagwarantować odpowiednich warunków do rozwoju badań.

Wynika to z dużych kosztów takich badań oraz ryzyka nie uzyskania zwrotu kosztu poniesionego...