Postawy

Postawy

Czytaj Dalej

Postawy utajone; sposoby ich tworzenia się; związki między postawami jawnymi i utajonymi

Wyodrębnili 4 typy relacji wynikających z dwóch wymiarów: świadomość istnienia postawy pierwotnej (tej, która uległa utajnieniu) możliwości i motywacji do jej zastąpienia (stłumienie) przez postawy jawne W ten sposób powstały 4 typy postaw: Represja – to sytuacja, gdy postawa utajona jest utrzymywana poza świadomością, gdyż zagraża podmiotowi Rozszczepienie – niezależne ...

Postawy

a) indywidualne przekonanie b) werbalne techniki zmiany postaw aktywizujące słuchacza - dyskusja - przekonanie jako próba zmiany postaw osoby przekonywującej - werbalna technika utrwalająca postawę c) działania niewerbalne jako techniki zmiany postaw Indywidualne przekonanie Przekonanie polega na dostarczeniu informacji o wszechstronnej argumentacji.

POSTAWA – KSZTAŁTOWANIE POSTAW. MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTAW.

Jeśli ktoś zmienia swą postawę, ponieważ publicznie powiedział coś, mając jedynie minimalne uzasadnienie sytuacyjne, to ta zmiana postawy będzie względnie trwała; osoba ta nie zmienia bowiem swych postaw ze względu na nagrodę (uleganie), ani pod wpływem atrakcyjnej osoby (identyfikacja).

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu

a) Podejście funkcjonalne – badanie powodów dla których przyjmujemy daną postawę, oraz tego, co dzięki niej zyskujemy – przyjmowanie postaw zgodnie z tą naturą pełni trzy psychologiczne funkcje: - adaptacyjną – polega na wykorzystaniu określonych postaw do osiągnięcia zamierzonych celów - poznawczą – polega na tworzeniu określonego wizerunku świata i przewidywania wydarzeń - obrony ego – przyjęcie danej postawy w celu ...

Postawy i ich zmiana

Kierunek postawy przejawia się w uszeregowaniu postaw od zdecydowanie pozytywnych, do coraz mniej pozytywnych poprzez obojętne i częściowo negatywne aż do jednoznacznie negatywnych.

Postawy w aspekcie socjologii edukacji

Każdej z powyższych postaw właściwych odpowiada postawa przeciwna – postawa wychowawczo niewłaściwa; -Odtrącenie – sytuacja w której wychowanek odczuwany jest jako ciężar; w efekcie wychowankowie mają trudności w nawiązywaniu trwałych więzi uczuciowych.

"PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA"

Jednocześnie oznacza to jak gdyby niemożność "znormalizowania’' postawy i sugeruje (wg skrajnych poglądów), że postaw jest tyle, ilu jest ludzi. Postawa zmienia się często pod wpływem rozmaitych bodźców, niekiedy nawet nieuchwytnych.

KSZTAŁTOWANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY

Wszelkie postępowanie profilaktyczne i korekcyjne, doprowadzające na tym etapie do przewagi sytuacji (postaw) prawidłowych nad nieprawidłowymi, obniża więc prawdopodobieństwo wytworzenia się nawyku nieprawidłowej postawy (zbyt mało powtórzeń sytuacji nieprawidłowych).

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na dzieci

Postawy niewłaściwe to: -postawa unikająca – charakteryzuje ją nadmierny dystans uczuciowy rodziców wobec dziecka, -postawa odtrącająca – to nadmierny dystans uczuciowy i jednocześnie dominacja rodziców, -postawa zbyt wymagająca, zmuszająca, korygująca – nadmierne skoncentrowanie się na dziecku oraz dominacja w postępowaniu wobec dziecka, -postawa nadmiernie ...

Postawy rodzicielskie i opiekuńcze.

POSTAWA SPOŁECZNA Jest to zachowanie człowieka. Postawa wobec wartości, np negatywna postawa wobec narkotyków, gdy cenimy zdrowie ludzkie (tzn.

Postawy obywatelskie w perspektywie osobistej.

Źródłem postaw jest przyjęty światopogląd, rozumiany jako zbiór subiektywnych doświadczeń intelektualnych oraz emocjonalnych, określających relację osoby do rzeczywistości.

Postawy

wykorzystanie strachu), a nie racjonalny; • Gdy mówcy mówią zaraz po sobie bez przerwy to należy wykorzystać efekt pierwszeństwa- większy wpływ ma informacja prezentowana jako pierwsza; • Gdy pomiędzy mówcami występuje przerwa lepiej skorzystać z efektu świeżości- lepiej zapamiętane zostaną informacje zawarte w drugim komunikacie; • Powinien być mało rozbieżny z tym, co chcą usłyszeć odbiorcy; • Jest skuteczniejszy, gdy zawiera instrukcje, wskazówki jak ...

Postawa człowieka i jej cechy

prowadzone w formie wywiadów, ankiet i innych źródeł ukazują tylko postawy ideacyjne, zastępcze, odkrywają modele postaw, jakie występują w świadomości i kulturze grup społecznych, w których dana jednostka podlega procesowi socjalizacji i działa.

Postawy obywatelskie Polaków w perspektywie wyborów samorządowych2002

Nasze badanie „Postawy obywatelskie Polaków w perspektywie wyborów samorządowych 2002”( dla wygody w dalszej części pracy będziemy posługiwali się skróconą nazwą- „Postawy 2002”) miało za cel pomóc w orientacji, co Polacy myślą o samorządzie, czy interesują się czy też nie swoim środowiskiem lokalnym i jak oceniają swoje zaangażowanie w sprawy ich gminy czy miasta.

REGULACJA POSTAWY W UJĘCIU NEUROFIZJOLOGICZNYM

Sterowanie postawą jest w istocie sterowaniem ciągłym i polega na nieustannym dostosowywaniu się układu poszczególnych odcinków ciała do aktualnych potrzeb, zarówno w sensie przyjmowania postawy zgodnej z określonym wzorcem, jak i jej utrzymywania.

Zaburzenia postawy

Przy długotrwałym utrzymywaniu pochyłej postawy dochodzi do /garbienia, które jesl postawą wadliwą. Świadczą one wg Wagenhausera o wadliwych wariantach prawidłowego kształtu postawy (niepewna postawa, plecy okrągłe, wklęsło-wy pukle, płaskie, boczne zaburzenia postawy).

Prawidłowe i niewłaściwe postawy rodzicielskie

Postawę taką można określić jako postawę otwartego serca. Postawa nadmiernie wymagająca Jest to typ, który tworzy się w wyniku nadmiernego skoncentrowania się na dziecku oraz przejawu dominacji rodziców w postępowaniu z nim.

Postawy toksyczne w wychowaniu

Optymalna postawa rodziców wobec dzieci jest możliwa tylko wtedy, gdy rozumiemy dziecko w sposób realistyczny i całościowy i gdy odnosimy się do niego z miłością dostosowaną do potrzeb, wieku i zachowania danego dziecka.

Filogenetyczny rozwój postawy ciała

Trzeba było około 30 mln lat zanim człowiek z postawy czworonożnej zmienił na postawę dwunożną (wg Degi 1970) Dziś pionowa postawe mogę przybierać tylko niektóre zwierzęta (małpy, tresowany koń, pies itp.

Czy postawy ulegają zmianom i dlaczego?

Mężczyźni łatwiej zmieniają postawy kobiet, chyba że kobiety zajmują wysokie pozycje i poziom kompetencji - z łatwością wpływa to na zmiany postaw innych kobiet oraz mężczyzn.