Specyfika postaw rodzicielskich

Każdej z postaw pożądanych odpowiada przeciwna doń postawa niekorzystna dla rozwoju dziecka: akceptacji – odtrącenie, współdziałaniu – unikanie, rozumnej swobodzie – nadmierne ochranianie, uznaniu praw – zbytnie wymaganie (Ziemska, 1986).

POSTAWA – KSZTAŁTOWANIE POSTAW. MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTAW.

Jeśli ktoś zmienia swą postawę, ponieważ publicznie powiedział coś, mając jedynie minimalne uzasadnienie sytuacyjne, to ta zmiana postawy będzie względnie trwała; osoba ta nie zmienia bowiem swych postaw ze względu na nagrodę (uleganie), ani pod wpływem atrakcyjnej osoby (identyfikacja).

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

– u większości dzieci postawy wobec sportu są pozytywne, jednak są również dzieci, które posiadają odmienną postawę poprzez niechęć do wykonywania ćwiczeń, Przykłady pozytywnego wzmocnienia w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec sportu: - należy poświęcać uwagę wszystkim dzieciom nie tylko najbardziej uzdolnionym.

Skale badania postaw

skale badania postaw; metody oceny postaw dające wyniki ujęte ilościowo, umożliwiające pomiar nasilenia określonych tendencji występujących u badanej osoby.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Natura postaw

a) Podejście funkcjonalne – badanie powodów dla których przyjmujemy daną postawę, oraz tego, co dzięki niej zyskujemy – przyjmowanie postaw zgodnie z tą naturą pełni trzy psychologiczne funkcje: - adaptacyjną – polega na wykorzystaniu określonych postaw do osiągnięcia zamierzonych celów - poznawczą – polega na tworzeniu określonego wizerunku świata i przewidywania wydarzeń - obrony ego – przyjęcie ...

Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna

Zmiana postaw zachodzi przez działania informacyjne, sterujące emocjonalnie. Zmiana postaw łatwiej zachodzi, gdy: 1.

ZACHOWANIE JAKO FUNKCJA POSTAW I SYTUACJI

Zachowanie stanowiące funkcję postaw i sytuacji jest zawsze zależne od sytuacji, ale nie reakcją na bodźce. Postawa-pewna bardzo trwała struktura naszej osobowości złożona z trzech elementów: poznawczych , emocjonalnych i tendencji do zachowania się.

POSTAW

też Rzeczpospolita (Rzplita to postaw. Postaw z bławatu (tj .

Rola autorytetów w kształtowaniu postaw

Kładł duży nacisk na kształtowaniu u młodzieży prawidło-wych postaw takich jak: miłowanie bliźniego swego, jak i również samego siebie, szanowanie rodziców. Nie można pozwolić na ukształtowanie w nas błędnych postaw przez te pseudo moralne autorytety, gdyż to spowoduje wypaczenie naszej osobowości.

Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

Z drugiej zaś strony w chwilach trudnych, momentach zagrożenia bytu narodu odwoływano się do heroicznych wzorów postaw bohaterów Homerowych i chyba tak będzie nadal.

Wobec Boga i świata: modele postaw w utworach średniowiecznych

  - w średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek musi się jemu podporządkować; - scholastyka uznaje, że człowiek powinien zająć się dowodzeniem prawd religijnych poprzez wiarę; - augustynizm („Wyznania" św.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Zmiana społecznych postaw wobec sportu

Do zmian postaw wobec dysonansu można zastosować technikę perswazji, która znacznie na nią wpłynie.

Istota, budowa i rodzaje postaw

Na element poznawczy postawy składają się: wiedza i przypuszczenia dotyczące obiektu postawy.

Postawa, proces kształtowania postaw

Proces kształtowania postaw: - komponent poznawczy - są to informacje o przedmiocie (wiedza, przekonanie, sądy, opinie).

Omów dwie wybrane teorie zmian postaw

UTRZYMANIE POSTAWY Przekonujemy innych, że serek czekoladowy jest lepszy od waniliowego.

Kształtowanie się postaw obywatelskich w okresie renesansu (Rej, Kochanowski, Modrzewski, Skarga)

Pojawia się też literatura i publicystyka obywatelska, patriotyczna, krytykująca postawy negatywne i lansująca pozytywne. Najwyraźniej swoją postawę obywatelską udokumentował Jan Kochanowski w dramacie Odprawa posłów greckich.

Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata

Wizja Boga i świata stworzonego przez niego, różnie przekształcana w literaturze, bierze się oczywiście z Biblii. Już w Księdze Świętej Bóg ma różne oblicza – raz jest srogim Ojcem karzącym, innym razem jest miłosierny i wybaczający.

W surowym średniowieczu chrześcijańskim grzesznicy boją się...

Źródła i sens buntu wybranych bohaterów literackich oraz ocena ich postaw

Są epoki historyczne i literackie, w których bunt jest postawą preferowaną i wtedy buntowników pojawia się szczególnie wiele. Jest to zazwyczaj przeciwstawienie się jednej postawie drugiej postawie.

Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie (nazwij je i omów w świetle utworów). [+ wątki patriotyczne]

W czasie wojny i zaniku wszelkich norm moralnych jedyną szansę ocalenia człowieczeństwa upatrywał poeta w postawie patriotycznej.

Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie, błazny... Galeria postaci i postaw ludzkich w III cz. „Dziadów” lub „Lalce”.

Postawy męczenników reprezentuje także cała młodzież wileńska, będąca jak wewnętrzna lawa, której sto lat nie wyziębi pełna patriotyzmu i zaangażowania.