Postać

Czytaj Dalej

Śluby panieńskie - charakterystyka postaci

Przedstawieni w „Ślubach panieńskich” mieszkańcy dworku w podlubelskiej wsi reprezentują środowisko szlacheckie. Bohaterowie są osobami przeciętnymi o zróżnicowanych charakterystykach. Indywidualizacja opiera się na podkreśleniu dominujących cech każdej postaci z zachowaniem elementów pozytywnych i...

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

I. Literatura podmiotu:

 

Goethe Johann Wolfgang ,Cierpienia młodego Wertera, Wyd. Warszawa 1980;

ISBN 83-87139-62-2.

2. Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod, Nasza Biblioteka Wyd. Zakład...

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Główni bohaterowie "Trylogii" to postaci niezwykłe i dynamiczne. Autor obdarza je największą odwagą, stawia w centrum wydarzeń historycznych i czyni ośrodkiem akcji romansowej. W "Potopie" taką postacią jest Andrzej Kmicic. Można zaliczyć go do postaci historycznych, chociaż Sienkiewicz znalazł o nim w...

Kanon postaci ludzkiej

Sztuka egipska dostosowała się do surowego kanonu estetycznego. Kanonem nazywany jest zespół wzorców, reguł jakim podlega przedstawianie postaci ludzkiej w danym okresie czasu- w tym przypadku kultury egipskiej. Różnica między kanonem a stylem w sztuce polega na tym, że styl nie podlega ścisłym regułom i najczęściej odnosi się do wszelkich form ekspresji artystycznej, w tym do literatury i muzyki danego okresu. Kanon egipski regulował zasady w malarstwie, rzeźbie i ...

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Kobiecość zwykła się nam kojarzyć z kokieterią, urodą i wrażliwością. W ustach niektórych ludzi to pojęcie zyskuje czasem negatywny wydźwięk, bo interpretują to jako zbytnią drobiazgowość i czułość, przesadną delikatność. Często...

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

 

Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych...

Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom

Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych "Weselu" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, powstanie styczniowe/, nasiliły się działania zaborców zmierzające do wynarodowienia Polaków...

Postacie wody na Ziemi

Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. W skład hydrosfery wchodzą wody skupione w morzach i oceanach, lądowe wody powierzchniowe i podziemne, wody uwięzione w lodowcach oraz woda w atmosferze i biosferze. Oszacowano, że zasoby wodne na Ziemi wynoszą ok. 1385 min km3, z...

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń...

Piękne i szlachetne postacie kobiece w literaturze

Kobiecość zwykła się nam kojarzyć z kokieterią, urodą i wrażliwością. W ustach niektórych ludzi to pojęcie zyskuje czasem negatywny wydźwięk, bo interpretują to jako zbytnią drobiazgowość i czułość, przesadną delikatność. Często podsumowują to słowami: „Ach! To przecież takie kobiece”...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Postacie handlowe tworzyw sztucznych

Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów). Żywice sztuczne mogą występować jako tzw. żywice techniczne do bezpośredniego przetwórstwa lub stanowić surowiec wyjściowy do wytwarzania tłoczyw, laminatów, farb i...

Portret Justyny Orzelskiej na tle innych postaci kobiecych w literaturze

Justyna Orzelska, bohaterka powieści Nad Niemnem ElizyOrzeszkowej, jest inną postacią niż jej literackie poprzedniczki. Ciekawe kreacje bohaterek literackich to takie, przy których tworzeniu autor odchodzi od schematu „białego” lub „czarnego” i prezentuje je w całej bogatej złożoności i...

Romeo i Julia - Charakterystyka postaci

Romeo i Julia to utwór, który – jak większość dzieł Szekspira – prezentuje bohaterów o zróżnicowanym rysunku charakterologicznym. Dotąd obowiązywała zasada podziału postaci dramatu ma osoby jednoznacznie pozytywne lub negatywne, narzucone przez estetykę klasyczną. Szekspir odchodzi od tego zwyczaju, a...

Postacie zwarcia

Zęby szczęki najczęściej zachodzą na zęby żuchwy. Te ostatnie przykryte są z zewnątrz przez pierwsze; tak. np. siekacze dolne przykryte są przez górne na przestrzeni 1—3 mm. Zwarcie takie nazywamy 1) nożyco w a tym (psalidodontia; psalis = nożyce). Na terenie Europy występuje ono najczęściej...

TYP, postać lit.

TYP, postać lit. wyposażona gł. w rysy ponadindywidualne, złożona z cech właściwych bądź przedstawicielom jakiejś grupy społ., bądź wzorom osobowym zalecanym do naśladowania, bądź tradycyjnie utwierdzonym modelom bohatera literackiego. T. jest konstrukcją przeciwstawną —» charakterowi...

Jacek Soplica – Sarmata i nowy typ bohatera romantycznego. Ewolucja wewnętrzna postaci.

 

Charakterystyczną cechą literatury romantyzmu jest kreowanie w wielu utworach bohaterów o cechach typowych dla epoki. Po bohaterze werterycznym, bajronicznym i wallenrodycznym pojawił się nowy bohater - Jacek Soplica. Jest to postać dynamiczna, ulegająca przemianie w toku wydarzeń „Pana Tadeusza”. Jacek...

Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej (np. Jankiel, Mendel Gdański, Szuman, Szlangbaum).

 

Od wielu setek lat naród żydowski związany był z polskim bardzo ściśle, dlatego postacie Żydów pojawiają się często w literaturze polskiej. Pierwszą ważna osobą jest Jankiel, Żyd, karczmarz z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Zrósł się on z codziennym życiem Soplicowa poprzez prowadzoną przez...

POSTAĆ

 

POSTAĆ ang. shape, form; fr. forme; nm. Gestalt

psych. Podstawowe pojęcie -> psycholo­gii postaci, wskazujące na organizację ele­mentów, strukturę lub konfigurację, które tworzą pewną całość. Ponieważ pojęcia fi­gury, struktury, całości nie odpowiadają dokładnie treści tego pojęcia, określa...

Postać historyczna jko zjawisko społeczne

Historia świata oraz dzieje ludzkości formowane były , są i będą przez przeróżne postaci, bardziej lub mniej znane i rozpoznawane. Wśród nich istnieją takie osoby , o których słyszało zarówno dziecko jak i dorosły, mieszkający w najodleglejszym zakątku na kuli ziemskiej. Często staramy sie naśladować te dobre charaktery , natomiast te złe potępiamy, ale zdarza się jednak , że to drugie czynimy zbyt późno, negatywy dostrzegamy dopiero po czasie, kiedy już nic nie ...

Systemy polityczne demokratyczne występują w 3 postaciach

a) w postaci systemu prezydenckiego;

b) w postaci systemu parlamentarnego (parlamentarno-gabinetowy);

c) w postaci systemu mieszanego.