Pośrednie

Pośrednie

Czytaj Dalej

Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Przeciwstawne rodzaje wychowania

Przyjęto tu podział definicji wychowania ze względu na to, czy wywiera ono bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój dzieci i mło­dzieży. Innymi słowy, idzie o to, czy w wychowaniu mamy do czynie­nia z bezpośrednią czy raczej pośrednią interwencją w rozwój, zgodnie z założonymi celami...

Podatek pośredni i bezpośredni

Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu ^przymusowe bezzwrotnenie związana zasilająca budżet państwa Do podatków pośrednich zaliczamy :

podatekakcyzowy VAT i podatek od gier losowych Nazwa pośredni wywodzi się od sposobu jegopobierania Podatek Ten płacony jest nie bezpośrednio w...

Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Część I tabeli określa popyt pośredni zgłaszany przez gałęzie gospodarki. Strumienie popytu pośredniego zostały przedstawione w wierszach. Analizując poszczególne wiersze widzimy, jak na etapie popytu pośredniego produkcja danej gałęzi została rozdysponowana między poszczególne gałęzie. Należy...

Koszty pośrednie

Charakterystyka

Koszty pośrednie są podstawą podziału układu kalkulacyjnego na koszy bezpośrednie i pośrednie. Układ ten pełni funkcje informacyjne oraz analityczne, dzięki którym jednostka może swobodnie planować procesy produkcji i sprzedaży, jak również obserwować i kontrolować poziom...

Podatek pośredni

Charakterystyka

Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki na dobra i usługi. Najważniejszy jest od wartości dodanej (VAT), będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Podczas gdy podatek od sprzedaży jest ściągany jedynie na etapie ostatecznej sprzedaży konsumentowi, VAT...

Harmonizacja podatków pośrednich w UE

Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w...

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie to takie, w których rozszczepienie podatnika formalnego i rzeczywistego następuje z woli ustawodawcy a więc jest celowo zaplanowane. Podatki pośrednie to takie, w których przedmiot podatku oraz źródło podatku nie pokrywają się ze sobą.

>

Eksport pośredni

Charakterystyka

Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

Rozmowa bezpośrednia i rozmowa pośrednia

Rozmowa bezpośrednia nosi wszelkie znamiona rozmowy prowadzonej tradycyjnie. Żywo przypomina wywiad — nieskategoryzowany. Ale różni się od niego tym, iż nie przewiduje gotowej listy pytań otwartych. Tak więc na wstępie rozmowy sugeruje się jedynie ogólny jej temat, a zadawane z kolei pytania osobom badanym...

Koszty pośrednie

 

Koszty pośrednie - w przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich nie wiążą się one bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale z istniejącym potencjałem produkcyjnym. Możemy je odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych, na poszczególne produkty pracy (wyroby,  usługi). Do kosztów pośrednich...

Prywatyzacja pośrednia

 

Prywatyzacja pośrednia dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw działających w dochodowych branżach i polega na tworzeniu spółek z udziałem Skarbu państwa. Akcje należące do Skarbu państwa są sprzedawane w trybie :

-oferty ogłoszonej publicznie

-przetargu publicznego

-rokowań podjętych na...

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa - Odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia

odpowiedzialność bezpośrednia (pierwotna) jest ponoszona przez państwo za swe własne działania, tj. swoich organów;

odpowiedzialność pośrednia (pochodna) odpowiedzialność ponoszona za akty poszczególnych osób prywatnych;

państwo odpowiada nie tylko za swoje działania ale także...

Demokracja bezpośrednia a demokracja pośrednia w ocenie Giovanni Sartotirego

Demokracja bezpośrednia: charakteryzowała się wolnością do mówienia – prawdziwy obywatel i demokracja pośrednią – to wolność od obywatel nie ma angażować się w sprawy polityczne.

Demokracja bezpośrednia pozwala na ciągły udział „ludu” w sprawowaniu władzy, demokracja pośrednia ogranicza się do...

Zastępstwo bezpośrednie, pośrednie i posłaniec

Według prawa rzymskiego czynności prawnych można było dokonywać nie tylko bezpośrednio, lecz także poprzez pośredników. Zastępca bezpośredni, zwany przedstawicielem dokonywał czynności w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednimi dla niej skutkami. Przedstawiciel nie nabywał prawa własności...

Prywatyzacja pośrednia

Ustawa z 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - określa zasady i tryb prywatyzowania przedsiębiorstw państwowych. Przewiduje 2 tryby prywatyzacji:

1. przekształcenie przeds. w spółkę kapitałową z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, a następnie sprzedaż akcji...

Mięsień obszerny pośredni

M. obszerny pośredni (ra. vastus intermedius), czyli głowa pośrednia, spoczywa na powierzchni przedniej i bocznej kości udowej, przykryty od przodu m. prostym uda, po obu bokach głową przyśrodkową oraz boczną częściowo z nimi zrośnięty.

Mięsień rozpoczyna się na powierzchni przedniej i bocznej...

Na czym polega bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych?

W zależności od:

- rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw;

- właściwości danej dziedziny obrotu towarowego;

- warunków istniejących na rynkach;

- określonej polityki handlowej, z którą styka się przedsiębiorca,

działać...

Strategia pośrednia

strategia pośrednia polega na standaryzacji niektórych zasadniczych elementów oraz dostosowaniu innych do lokalnego rynku. Strategia ta jest właściwa m.in. dla telekomunikacji, w której każdy kraj wymaga pewnego dostosowania sprzętu, ale przedsiębiorstwo może jednocześnie ujednolicić niektóre główne...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Oddziaływanie pośrednie

Polega ono na oddziaływaniu na osoby otaczające odbiorcę, o którego nadawcy chodzi, które:

a) są bardziej podatne na wpływ, oraz

b) mogą wpłynąć na odbiorcę.

Tę technikę stosuje się przeważnie wtedy, gdy odbiorca jest oporny w stosunku do treści oddziaływania. Oddziaływano już w ten sposób...

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

Ze względu na kontakty obserwatora z obserwowanymi wyróżnia się obserwację bezpośrednią i pośrednią. Obserwacja bezpośrednia dotyczy zachowań (reakcji) osób obserwowanych w bezpośrednim z nimi kontakcie. Tak więc wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących...