ROLA RADY MINISTRÓW W PROCESIE TWORZENIA BUDŻETU PAŃSTWA

Rada Ministrów przekłada sejmowi najpóźniej na 3 miechy przed rozpoczęciem roku budżetowego projektu ustawy budżetowej na rok następny W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.

Kadencja, sesja, posiedzenie parlamentu

1, 3 i 4 K – jest podporządkowana kadencji Sejmu, a jeżeli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skrócona zostaje jednocześnie kadencja Senatu. Kadencja Sejmu (a więc i Senatu) kończy się w dniu poprzedzającym dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Charakter prawny Rady Ministrów

o Radzie Ministrów (uRM), ustawę z dnia 4 września 1997 r.

Organizacja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby:

Izbę Cywilną,

Izbę Karną,

Izbę Wojskową,

Izbę Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

Na czele każdej izby stoi prezes SN powoływany (na wniosek Pierwszego Prezesa SN, zaopiniowany przez zainteresowaną izbę) przez Prezydenta RP. W...

Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego

Podstawowym zadaniem Sądu Najwyższego jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co ma na celu m.in. zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa tych sądów. SN wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach:

rozpoznaje środki...

Organizacja Krajowej Rady Sądownictw

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Rada wybiera ze swego składy prezydium, obejmujące przewodniczącego, dwóch przewodniczących i 3 członków.

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

Podstawowe kompetencje Rady są związane ze sprawami personalnymi sądownictwa: Rada przedstawia Prezydentowi wnioski w sprawie powołania sędziów, rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego i podejmuje szereg innych decyzji dotyczących sytuacji sędziego.

Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

Klauzula największego uprzywilejowania- zobowiązanie do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów ,które przyznane zostały lub zostaną jakiemukolwiek trzeciemu państwu, znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać rożnym ograniczeniom wyłączającym spod...

Omów strumienie dochodów podmiotów gospodarczych w IV ćwiartce pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Część IV jest poświęcona podziałowi dochodu narodowego (brutto). W procesie tym dochód zostaje rozdzielony pomiędzy podmioty występujące w gospodarce, zgodnie z aspiracjami podmiotów tworzących popyt końcowy. Uzyskują one środki (dochody z różnych źródeł i przychody z amortyzacji) na pokrycie...

Członek zarządu i rady nadzorczej banku jako kredytobiorca

Udzielenie kredytu członkowi organu banku: w kwocie przekraczającej równowartość 5000 EURO w złotych łącznego zobowiązania wymaga wspólnej uchwały zarządu i rady nadzorczej, podjętej w głosowaniu tajnym bez udziału zainteresowanego większością 2/3 głosów co najmniej połowy członków obu organów.

Omów sposób powoływania Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej

Kadencja trwa 6 lat. Powołanie nowych członków rady powinno nastąpić do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich członków rady.

Omów zadania Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej: - ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej, - składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5-ciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, - ustala wysokość stóp procentowych NBP - ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, - określa ...

Kadencja Sejmu i Senatu

Nowa Kadencja Sejmu zaczyna się bowiem od zebrania się Sejmu na posiedzenie i trwa aż do Sejmu następnej kadencji. Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat.

Konstytucyjne przypadki przedłużenia i skrócenia kadencji parlamentu

Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat. -obligatoryjne skrócenie kadencji parlamentu następuje w razie nieudzielania Radzie Ministrów wotum zaufania.

Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów zwany jest Premierem.

Pozycja prawna Wiceprezesów Rady Ministrów

W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów. Rola wicepremierów w rządzie polega na pełnieniu stałych funkcji pomocniczych w wykonywaniu ustawowych obowiązków Prezesa Rady Ministrów.

Tryb powoływania Rady Ministrów

Rada Ministrów powoływana jest prze Prezydenta i z jego inicjatywy. Prezydent powołuje tak wybraną radę i wybiera przysięgę od jej członków.

Funkcje i kompetencje Rady Ministrów

Funkcja:

Rządzenia- prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa,

Kierowania kontrolowanie prac organów administracji państwowej,

Administrowania- ochrona interesów skarbu państwa zapewnienie bezpieczeństwa,

Wykonawcza- polega na zapewnieniu wykonania stanowionych ustaw przez parlament...

Dymisja Rady Ministrów

Sejm ma możliwość zakończenia działalności rządu poprzez spowodowanie jego ustąpienia. Prezes RM obowiązany jest do złożenia dymisji rządu: na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego sejmu, oraz w przypadku wyrażenia RM wotum nieufności, nie uchylenia wotum zaufania dla rządu, rezygnacji prezesa RM...

Tryb dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów

Członek rządu może z różnych powodów złożyć rezygnację z pełnienia funkcji uczyni to składając dymisję na ręce prezesa Rady Ministrów.