Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...

Powstanie rady regencyjnej

Położenie polityczne Rady pogorszyło się jeszcze bardziej, gdy państwa centralne podpisały w lutym 1918r porozumienie z rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej. W zamian za dostawy ukraińskiego zboża Niemcy odstąpiły Ukrainie część Królestwa - Chełmszczyzne.

Przedstawiciele najwyższych władz państwowych PRL

Prezydent Krajowej Rady Narodowej XII 1944 - II 1947 Bolesław Bierut Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej II 1947 - XI 1952 Bolesław Bierut Przewodniczący Rady Państwa PRL XI 1952 - VIII 1964 Aleksander Zawadzki VIII 1964 - IV 1968 Edward Ochab IV 1968 - XII 1970 Marian Spychalski XII 1970 - III 1972 Józef Cyrankiewicz III 1972 - XI 1985 Henryk Jabłoński XI 1985 - VII 1989 Wojciech Jaruzelski Premierzy PRL VII 1944 - II 1947 Edward ...

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńskie w IV i V w.

W drugiej połowie IV wieku rozpoczęła się nowa fala migracji ludów barbarzyńskich. Osiągnęła swój szczyt w V w. Tym razem jednak celem barbarzyńców nie była kradzież lecz osiedlenie się na terenach cesarstwa. Stopień zagrożenia najazdem obu części cesarstwa nie był jednakowy. Wschodnia część...

Walka Ukrainy o niepodległość w XVII wieku

Ukraina podpisała z Rosją ugodę perejasławską. Znaczenie - była ona szansą dla Polski; szansą korzystnego rozwiązania problemu Ukrainy.

Wierzenia starożytnych Rzymian - Zmiana sytuacji Kościoła w IV w.

Ostatnie największe w dziejach chrześcijaństwa prześladowania mające miejsce w pierwszych latach IV w. zakończyło się niepowodzeniem. W początku IV w przyjął ją cesarz Konstantyn, a jego następcy szły w tym samym kierunku. Środowiska pogańskie zaczęły się gwałtownie kurczyć i sytuacja zmieniła...

WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

Król przystanął na to , budując na Ukrainie potężny zamek Kudak , który miał być gwarantem spokoju na tych terenach. W 1648 wyprawił się Władysław do Wilna w związku z niepokojami na Ukrainie.

Wyprawy krzyżowe - IV wyprawa krzyżowa (1202 - 1205)

Główny inicjator - papież Innocenty III. Czwartą wyprawą krzyżową, która miała doprowadzić do pokonania Egiptu i odzyskania Jerozolimy, posłużyła się Wenecja do zrealizowania własnych celów politycznych i ekonomicznych na Bałkanach. Pokrywając koszty ekspedycji, Wenecjanie pokierowali krzyżowców na...

PREZES RADY MINISTRÓW

FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem...

KOMITETY, CENTRA I RADY

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli tzw. kontrola państwowa

opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów , projekt statutu NIK i okresowe plany pracy NIK oraz opiniuje programy kontroli i informuje o wynikach szczególnie ważnych kontroli oraz inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK lub przedstawione przez co najmniej 1/3 członków Kolegium.

Uchwały rady Ministrów w systemie źródeł prawa

Konstytucji - uchwały Rady Ministrów oraz Zarządzenia prezesa RM mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministrów w systemie źródeł prawa

Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Pozycja ustrojowa i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Ochrona samodzielności nadawców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji Projektowanie – w porozumieniu z Prezesem RM – kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji Powoływanie składów rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji Udzielanie i cofanie koncesji na rozpowszechnianie programów przez nadawców ...

Skrócenie kadencji Sejmu

Pełna decyzja w sprawie samorozwiązania należy do Sejmu, mimo, że oznacza to także zakończenie kadencji Senatu. Skrócenie kadencji może nastąpić mocą decyzji Prezydenta.

Konstytucyjna regulacja zmian w składzie Rady Ministrów

Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech stanowisk wymienionych w art. 147. Jeżeli chce się wprowadzić do rządu osobę zajmującą inne stanowisko, to jedna drogą jest powołanie go jako ministra, wypełniającego zadania...

Skład i struktura Rady Ministrów

Rada Ministrów jest organem kolegialnym , gdyż jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia. Prezes RM reprezentuje Radę Ministrów, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zwołuje posiedzenia , ustala ich porządek dzienny im przewodniczy.

Struktura Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes SN jest z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu, oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Zadania Sądu Najwyższego

Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co m.in. ma na celu zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej w dziedzinach poddanych jego właściwości.

SN wykonuje swoje funkcje w 2 podstawowych...

Rola Sądu Najwyższego w zakresie zapewnienia prawidłowości i jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej

Jedną z form działalności SN jest podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych.

Może to następować na podstawie przedłożenia sądu orzekającego w konkretnej sprawie, ale także w procedurze abstrakcyjnej – na wniosek m.in. Pierwszego Prezesa lub 1 z Prezesów SN, Ministra...