Gdzie w Polsce występują drogi wodne IV klasy

• Cedynia - Szczecin – morze,

• Warszawa – Serock,

• Płock – Włocławek,

• Kraków,

• Tczew – Gdańsk – morze.

Demokryt z Abdery (V - IV w p.n.e.)

Według Demokryta świat składa się z atomów i próżni na poziomie elementarnym rzeczywistości oraz rzeczy podlegających zmianom w warstwie zjawiskowej (zmysłowej). Atomy dzielą się na gatunki, których jest wiele, ale w obrębie gatunków atomy są jednakowe. Różne rodzaje atomów wpływają na to, jakie...

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów nie może...

Wykonywanie obowiązków publicznych nie może tworzyć okoliczności ułatwiających lub umożliwiających pomnażanie majątku prywatnego członka Rady Ministrów.

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów powinien

1) Powstrzymywać się od publicznego krytykowania decyzji rządu, wyrażania swoich osobistych poglądów w sprawach kontrowersyjnych politycznie lub dotyczących polityki rządu, powstrzymywać się od oceny działań, które mogą być kwestionowane wyłącznie w sposób sformalizowany i wyłącznie w drodze i...

Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, Rada Ministrów przedstawia, odpowiednio Sejmowi lub Senatowi, informację o sprawie związanej z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, plany pracy Rady Unii Europejskiej, roczne plany legislacyjne Komisji Europejskiej oraz oceny ...

Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji gospodarczej

Jej pozycje reguluje Konstytucja RP i ustawa z 23.12.94 O NIK - jest to naczelny organ kontroli państwowej podległym Sejmowi, kontroluje działalność adm rządowej NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z pkt widzenia legalności gospodarności, celowości i rzetelności. Może...

Rola Rady Polityki Pieniężnej w systemie administracji gospodarczej państwa

W świetle Konstytucji RP ma ona ustalać założenia polityki pieniężnej i przedkładać je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej oraz składać Sejmowi sprawozdanie wykonania założeń polityki pieniężnej

Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

Kartę stworzono po to, by: - zacieśnić więzi między państwami członkowskimi Rady Europy - społeczności lokalne stanowiły jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego - zapewnić prawo obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publ.

Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r.

Samorząd zawodowy w Europejskiej Karcie Sam. Teryt. Rady Europy

Art. 6 karty mówi o tym, że społeczności lok. powinny móc samodzielnie ustalać wew. strukturę administracyjną. Winni być zatrudniani pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych (umiejętności i kompetencja).

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem NIK jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, NBP itp.

Kryterium formalne :

a) legalność ( zgodnośc z prawem );

b)...

Najwyższa Izba Kontroli

Ma obowiązek przedstawić Sejmowi wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, prezesa NBP i osób kierujących instytucjami wskazanymi przez ustawę.

Najwyższa Izba Kontroli - Zarys historyczny

Prezes NIK był członkiem Rady Państwa. zmieniono ustawę o NIK przekształcając ją w organ administracji i poddając nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

Do tych obowiązków należy przedkładanie Sejmowi: - analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej - opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów - informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy, przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli - wynikających z kontroli zarzutów dotyczących działalności osób wchodzących w skład ...

Najwyższa Izba Kontroli - Organizacja NIK

Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat od dnia złożenia przez niego przysięgi i nie może trwać dłużej niż 2 kadencje czyli 12 lat. Uchwala: opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów , wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, okresowe plany pracy NIK, projekt statutu NIK, projekt budżetu NIK, a także pełni funkcje opiniujące.

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Implikacje wynikające z uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Minimalne wymagania programowe określone dla pięcioletnich studiów magisterskich stanowią podstawę do uwzględnienia ich przy ustalaniu planu studiów:

na wyższych studiach zawodowych - kierunek studiów pedagogika specjalna, trwających trzy lata;

na uzupełniających studiach magisterskich -...

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - IV FAZA – NEGOCJOWANY WPŁYW MEDIÓW

- od 70 lat XX w. i trwa nadal

- dostrzeganie siły mediów i odbiorców

Inne teorie mediów:

a) Stereotypów

- w przekazach media pokazują portrety różnych ludzi

- portrety ludzi są podobnie pokazywane w różnych mediach

b) Akumulacji minimalnych efektów medialnych

- przekazywanie informacji o różnych...

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO(1648 - 57) I SPRAWA UKRAINY

1654 rada kozacka w Perejasławiu uchwaliła jednomyślnie zjednoczenie Ukrainy z państwem ros. W zasadzie ambicje polityczne przejawiała jego żona, ale już na początku panowania król wplątał się w skandal obyczajowy a mianowicie został posądzony przez podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego o uwiedzenie żony w obozie pod Beresteczkiem.

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r.

Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, przyjęta przez naród w referendum 25 V 1997, weszła w życie 17 X 1997; wprowadza m.in.: obywatelską skargę konstytucyjną, możliwość zgłaszania projektów ustaw przez 100 tys. obywateli, ostateczny charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ochronę własności i...

Kościół IV - XIII w. jego funkcje w społeczeństwie

Ówcześni władcy musieli dbać o dobre kontakty z Kościołem i często zasięgali rad dostojników kościelnych, co do prowadzenia polityki.