„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga IV

Szczodrość - to umiar w odniesieniu do dóbr materialnych. Rozrzutność - szczodrość - chciwość. Rozrzutność - niewłaściwe wydawanie pieniędzy na cele hańbiące. Chciwość - nadmierne przywiązywanie się do dóbr materialnych. Rozrzutnik trwoni majątek. Szczodrość polega na rozsądnym dawaniu temu...

25 cech uznanych za najbardziej cenne na najwyższym szczeblu zarządzania

 

umiejętność podejmowania decyzji,

przywództwo,

prawość,

entuzjazm,

wyobraźnia,

chęć do ciężkiej pracy,

umiejętności analityczne,

zrozumienie dla innych,

umiejętność dostrzeżenia okazji,

umiejętność sprostania nieprzyjaznym...

System Ojców Kapadockich (Wschód, IV n.e.) – system grecki

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK (IV n.e.)

urodzony w Cezarei w Kapadocji, nauczyciel retoryki, potem poświęcił się działalności religijnej (brat Bazyly, zw. Wielkim), potem biskup nysseński broniący prawowiernej nauki Kościoła przeciw herezjom (zwłaszcza przeciw arianizmowi)

poprzednicy: Orygenes...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - Sonet IV

Sam jest słaby i wątły i nie radzi sobie z rozdwojeniem.

Ideał romantycznej miłości w Dziadach cz.IV

Trzy godziny miłości, które przeżywa Gustaw są najgwałtowniejszą i najdramatyczniejszą polemiką w polskiej literaturze na temat istoty miłości. Dla Gustawa miłość jest potężną siłą, której człowiek ulega. Rozum i wola są wobec miłości bezsilne. Gustaw raz po raz stara się uwolnić od swojej...

Cechy dramatu romantycznego na przykładzie „Dziadów”cz.II, III, IV

1. Kompozycja utworu.

Dziady cz. III jest dramatem o kompozycji otwartej składającej się z 9 scen. Sceny te poprzedzone są prologiem będącym łącznikiem z Dziadami cz.II. Scena I rozgrywa się w celi klasztoru Bazylianów i wprowadza problem męczeństwa norodu polskiego. Wszystkie pozostałe sceny ukazują...

Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

Do zbioru wierszy „Pan Cogito” Zbigniew Herbert wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohatera, któremu nadał znaczące miano. Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” - myślę, więc jestem. Pan Cogito, to ten, który myśli. Postać ta w...

Część IV "Dziadów" monologiem lirycznym o miłości

Czas akcji utworu zamyka się w trzech godzinach. Rozpoczyna się wieczorem, "dopiero co po wieczerzy", w dzień zaduszny. Czas akcji nie jest dokładnie określony, nie wiemy, który to rok. Miejscem akcji jest mieszkanie księdza greckokatolickiego. Ksiądz, wdowiec, mieszka samotnie z dziećmi. Do księdza...

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I SYSTEMÓW STAROŻYTNYCH V-IV W. P. N. E.)

W V wieku ośrodek życia umysłowego w Grecji przeniósł się z kolonii do ziem macie­rzystych: Ateny stały się stolicą greckiej kultury. Był to złoty wiek tej kultury, wiek Peryklesa, czas pokoju i bogactwa, rozkwitu cywilizacji, sztuki i nauki, czas Sofoklesa, Eury­pidesa i Arystofanesa, Fidiasza i...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUKCJE RADY GOSPODARCZO – SPOŁECZNEJ

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ( 1948 ) - Deklaracja Praw Dziecka ( 1959 ) Działalność Rady Gospodarczo – Społecznej polega na współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i społecznych z innymi organizacjami międzynarodowymi.

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu -1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię ...

KONSTYTUCJA UKRAINY

Rozdział I - obejmuje zasady ogólne II – zawiera katalog praw, wolności i obowiązki człowieka III – reguluje ogólne zasady prawa wyborczego IV – kompetencje i zasady działania Rady Najwyższej oraz prawa i obowiązki deputowanych V – tryb wyboru i uprawnienia Prezydenta VI – uprawnienia Gabinetu Ministrów oraz innych organów władzy wykonawczej VII i VIII – regulują organizację i funkcjonowanie prokuratury i ...

PREZYDENT UKRAINY

-kieruje sprawami bezpieczeństwa narodowego, -powołuje na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych oraz w innych formacjach wojskowych, -prezydent składa w Radzie Najwyższej wniosek o ogłaszanie stanu wojny i podejmuje decyzje o użyciu Sił Zbrojnych Ukrainy w razie napaści zbrojnej na kraj, - podejmuje decyzje o mobilizacji Sił Zbrojnych, wprowadzeniu stanu wojennego albo stanu wyjątkowego, Nowym organem w Konstytucji Ukrainy jest Rada ...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Gabinet Ministrów składa dymisję w następujących sytuacjach: 1) po wyborach prezydenckich, na ręce nowo wybranego Prezydenta Ukrainy, 2) premier jest zobowiązany przedstawić prezydentowi dymisję Gabinetu Ministrów na żądanie Prezydenta Ukrainy lub w związku z uchwaleniem wotum nieufności przez Radę Najwyższą Ukrainy.

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Są to: 1) powoływanie sędziów na czas nieokreślony, 2) nieusuwalność sędziego z urzędu (z wyjątkiem przypadków konstytucyjnie określonych), 3) ochrona immunitetem sędziowskim, 4) zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa osobistego sędziom i ich rodzinom Zasady to: 1) zasada jednolitości sądów - sądy wydają orzeczenia w imieniu Ukrainy i podlegają one wykonaniu na całym terytorium Republiki Ukrainy; 2) zasada udziału obywateli ...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Status tego Sądu charakteryzuje się tym, że jego skład ustalają trzy podmioty: Prezydent Ukrainy, Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zjazd Sędziów Ukrainy.

O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

, zasady ustawodawstwa o radach narodowych oraz reformy społeczne i ustrojowe, potwierdzone przez Naród w głosowaniu ludowym z dnia 30 czerwca 1946 r.

NAJWYŻSZE ORGANA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Najwyższymi organami Rzeczypospolitej Polskiej są: w zakresie ustawodawstwa - Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe sądy.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

Rada Państwa może zlecić Najwyższej Izbie Kontroli jednorazowe lub stałe kontrolowanie wszystkich lub niektórych jednostek samorządowych oraz związków lub instytucji, korzystających z pomocy Państwa lub wykonujących czynności zlecone w zakresie administracji publicznej.

Która gałąź transportu generuje najwyższe koszty społeczne

Transport generuje koszty ogólnospołeczne w postaci: hałasu, zanieczyszczeń, zajętości terenu, kosztów budowy oraz wypadków. Generalnie największe koszty generuje transport samochodowy.