Posłowie

Czytaj Dalej

Posłowie

 

Poseł ma dwa szczególne prawne przywileje, ściśle ze sobą związane:

Nietykalność – polega na tym, że poseł nie może być aresztowany ani zatrzymany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku postępowania, gdy jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku...

Posłowie - Kwestie metodologiczne

Uprawianie historii filozofii średniowiecznej wymaga pewnych ustaleń co doprzedmiotu badań. Należy więc jasno określić pojęcia, które wyznaczają zakresprowadzonych studiów. W Dziejach pojęciami kluczowymi są "filozofia chrześcijańska'i 'filozofia średniowieczna'. Dalsza część Posłowia ukazuje...

Kolektorzy i posłowie

Dawniej wysyłali papieże do Polski legatów, zwanych legatami a latere, w celu załatwienia jednej lubkilku określonych spraw. Ostatnim z tej grupy był kardynał Gentilis, mianowany (1307) legatem na Węgryi Polskę. W okresie awiniońskim wprowadzono nowy typ papieskich wysłanników, nuncjuszy...

Posłowie - Zasady edycji

Podstawą Dziejów europejskiej filozofii klasycznej są rękopisy wykładów z historiifilozofii starożytnej i średniowiecznej prowadzonych przez Stefana Swieżawskiegona różnych uczelniach polskich w latach 1946-1976. Rękopisy z wykładamizostały w roku 1984 przekazane Bibliotece Jagiellońskiej i od tego...

Posłowie - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej a historiografia filozofii

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej obejmują trzy epoki, które mimo wyraźnychcezur historycznych i intelektualnych stanowią jedną tradycję filozoficzną. Tetrzy epoki to starożytność, czasy Ojców Kościoła i średniowiecze. Połączenietych trzech okresów w j e d n ym opracowaniu - co jest przede...

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

Stefan Swieżawski rozważa to zagadnienie w krótkim wstępie poprzedzającymwykład historii filozofii wczesnego chrześcijaństwa. Refleksja nad problematykądotyczącą pojęcia "filozofii chrześcijańskiej' jest naturalną konsekwencją poprzednichrozważań. A jest nią śledzenie rozwoju filozofii greckiej...

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Przedmiot "filozofii średniowiecznej"

Pytanie o przedmiot 'filozofii średniowiecznej' każe zastanowić się nad tym, corozumiemy przez samo to pojęcie, a także, czy jest ono prawomocnie używane.W. Seńko pisze: „na postawione wyżej pytania odpowiadano w wieloraki sposóbi spór na temat charakteru filozofii tej epoki nie jest jeszcze...

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Metoda badawcza i wątki "ekumeniczne"

Swieżawski uważa, iż charakterystyczne dla wieków średnich stopienie filozofiiw jednej retorcie z teologią spowodowało, że pewne problemy były silniejrozwijane, nieraz kosztem innych, ale zagadnienia były wszędzie te same, filozofiapozostała jednością. Ważne jest natomiast, aby zagadnienia filozofii...