Posiadanie

Czytaj Dalej

POSIADANIE – ISTOTA I RODZAJE

Rozróżnienie wadliwego i niesłusznego posiadania: nierzetelny znalazca był posiadaczem niesłusznym (iniusta), ale niewadliwym non vitiosum, natomiast właściciel który odebrał mu siłą tą rzecz był posiadaczem słusznym iustum, ale wadliwym vitiosum.

Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

Posiadanie jest niewadliwe, gdy posiadacz nabywa je od dotychczasowego posiadacza albo w sposób pierwotny ( np. Przy posiadaniu w dobrej wierze posiadacz jest przekonany, że posiada rzecz zgodnie z przysługującym mu prawem, a to przekonanie jest usprawiedliwione okolicznościami ( np.

Posiadanie

344 KC – Posiadaczowi przysługuje o przywrócenie stanu poprzedniego rzeczy (posiadacz może wytoczyć powództwo posesoryjne)/ Wszelka ochrona posiadania przysługuje osobie, która faktycznie włada daną rzeczy.

Nabycie posiadania

Wyjątkowo uznano objawienia animus mogło nastąpić przez prokuratora, opiekuna, a nawet niewolnika tylko w przypadku nabycia rzeczy na podstawie czynności prawnej, na tylko na rzecz peculium (pan stawał się posiadaczem bez swej wiedzy – nabywając corpus posiadania także przez niewolnika), w odniesieniu do dóbr nabytych poza pekuliarnej pan musiał wyrazić zgodę na nabycie posiadania przez wyrażenie animus.

Posiadanie a własność w prawie rzymskim

Mimo iż, posiadanie miało w prawie rzymskim ważne znaczenie prawne (umożliwiało nabycie własności przez zasiedzenie; korzystało z ochrony prawnej; w procesie petytoryjnym dawało posiadaczowi korzystniejszą stronę pozwanego), to nie dawało posiadaczowi najpełniejszego, nieograniczonego ze swej istoty władztwa prawnego nad rzeczą, które miał właściciel.

Domniemanie związane z posiadaniem

- domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny - domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest ono zgodne z prawem.

Posiadanie i dzierżenie

najemca, dzierżawca posiadanie samoistne – właściciel rzeczy nią włada- posiadanie służebności - dotyczy osób, która faktycznie włada nieruchomością Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktyczne włada jak właściciel (posiadacz samoistny) jak i ten kto nią faktyczne włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca, lub mający inne prawo , z którym łączy się ...

Nabycie i utrata posiadania

PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie nabycia, przez dotychczasowego posiadacza na inną osobę.

Ochrona posiadania

Interdykty retinendae possessionis służyły do ustalenia, który z przeciwników „utrzyma się” przy posiadaniu rzeczy spornej: interdykt uti possidetis dotyczył posiadania nieruchomości; przy posiadaniu utrzymywał się ten, który w chwili wydania interdyktu był posiadaczem niewadliwym interdykt utrubi dotyczył posiadania ruchomości, a przede wszystkim niewolników; zwyciężał ten, który w ...

Rodzaje posiadania

Do tego rodzaju posiadania byli dopuszczeni wszyscy posiadacze suo nomine mający animus possidendi (właściciel posiadający, posiadacz w dobrej wierze, posiadacz w złej wierze).

Posiadanie wadliwe i niewadliwe - skutki prawne

Posiadanie wadliwe (possessio vitiosa) było to posiadanie uzyskane poprzez odebranie komuś rzeczy siłą (vi), zabrane potajemnie (clam), zatrzymanie rzeczy otrzymanej do bezpłatnego i odwołalnego korzystania (nabyte pecario czyli na prośbę). Posiadacz niewadliwy natomiast korzystał z praw ochrony swego posiadania erga omnes.

Pojęcie posiadania

Posiadanie possessio – faktyczne władztwo nad rzeczą, na które składały się: corpus – posiadanie rzeczy w fizycznym władaniu animus – subiektywna wola władania tą rzeczą dla siebie, w swoim interesie (nie wymaga tytułu prawnego –np.

Posiadanie

Na posiadanie składają się 2 elementy: = korpus – fizyczny element posiadania, oznacza stan faktyczny, polegający na możliwości korzystania z rzeczy w taki sposób jak to mają prawo czynić osoby, którym przysługuje do rzeczy określone prawo = animus – element psychiczny posiadania, oznacza wolę wykonywania względem rzeczy określonego prawa dla siebie.

Podatek od posiadania psów

dla osób które wzięły psa ze schroniska) W Polsce jest około 5 mln psów, których właściciele powinni płacić roczną opłatę sanitarną zwaną podatkiem od posiadania psów.

Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

Posiadanie w dobrej i złej wierze następowało gdy było się posiadaczem niesłusznym. Obaj posiadacze mają prawo do ochrony posesoryjnej, lecz tylko posiadacz w dobrej wierze może rzecz zasiedzieć, a ponadto ma prawo własności wszelkich pożytków.

Istota posiadania

Posiadanie należy odróżnić od dzierżenia (detentio) – władztwo faktyczne, w którym występuje jedynie corpus tzn.

CO RÓŻNI POSIADANIE OD DZIERŻENIA

Dzierżenia polega na sprawowaniu władztwa nad rzeczą, ale w odróżnieniu od posiadania nie jest władaniem we własnym interesie, lecz w interesie posiadacza. Dzierżenie i posiadanie pozostają w ścisłym związku, przy czym dzierżenie jest podporządkowane posiadaniu.

POSIADANIE

Marcela: w przeciwstawieniu do —> istnienia (2) ludzkiego — obiektywne wła­danie rzeczami, zewnętrzne w stosunku do posiadającego podmiotu. Posiadanie można określić jako zdegradowane istnienie; przej­ście od posiadania do istnienia dokonuje się dzięki miłości i przez twórczość.

WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania pozycji pieniężnych oraz wyniki z posiadania pozycji niepieniężnych. W istocie jest ona skutkiem samego posiadania składników majątkowych w okresach zmian cen.

Skutki prawne posiadania

Władztwo faktyczne sprawowane fizycznie (corpore) i w określonym zamiarze (animo) pociągało za sobą doniosłe skutki prawne: możliwość nabycia – poprzez ciągłe posiadanie rzeczy przez czas określony prawem – prawa własności osobna ochrona posiadania tzw.