Posiadały

Posiadały

Czytaj Dalej

POSIADANIE – ISTOTA I RODZAJE

Posiadanie jest stanem faktycznym, własność – prawem. Nihil commune habet proprietas cum possessione – własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem.

Prawem przedmiotowym jest ogół przepisów obowiązujących w danym państwie.

Prawem podmiotowym – uprawnienie np. własność

Pojęcie...

Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

Pojęcie własności nie może być jednoznacznie interpretowane, ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny, chociażby w znaczeniu ekonomicznym, własność należy rozumieć jako każdą formę władania częściami przyrody mającymi wartość majątkową. Natomiast własność w ujęciu cywilistycznym jest najszerszym prawem do rzeczy (art. 140 k.c.). Własność polega na uprawnieniu właściciela do korzystania z rzeczy, do pobierania z niej pożytków rozporządzania ...

Posiadanie

 

Posiadanie (Art. 336 KC i dalej) – sprawowanie rzeczywistego władztwa nad rzeczną (oznacza stan faktyczny). Posiadacz sprawuje władzę, która wynika z praw podmiotowych bez względu na to czy jest tym, za kogo się podaje, np. złodziej ma prawo wykorzystania prawa własności. Dzierżyciel – włada...

Nabycie posiadania

Dla nabycia posiadania rzeczy trzeba było uzyskać corpus i animus, a zależało to przede wszystkim od:

czy chodziło o nabycie ruchomości czy nieruchomości,

czy posiadanie pochodziło od innej osoby, czy nie,

okresu historycznego – na przełomie dziejów następowały zmiany.

Nabycie...

Posiadanie a własność w prawie rzymskim

Posiadanie (possessio) i własność (dominium) to terminy, które w praktyce mogą się wzajemnie zastępować. Jednak w prawie rzymskim pojęcia te znacznie się różnią, a nawet stwierdzić można, że nie mają za sobą nic wspólnego. Wynika to m.in. z zasady głoszonej przez prawników, że posiadanie powinno...

Domniemanie związane z posiadaniem

- domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny

- domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest...

Posiadanie i dzierżenie

Posiadanie – to posiadanie stanu faktycznego władztwa nad rzeczą (stan faktyczny a nie prawny).

Posiadanie można podzielić na:

posiadanie zależne – posiadaczem zależnym jest ten, kto na podstawie zawarcia umowy, włada rzeczą np. najemca, dzierżawca

posiadanie samoistne – właściciel rzeczy...

Nabycie i utrata posiadania

PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą

POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie...

Ochrona posiadania

Pretor chronił posiadaczy udzielając im interdyktów, które były środkami ochrony pozaprocesowej.

Interdykty retinendae possessionis służyły do ustalenia, który z przeciwników „utrzyma się” przy posiadaniu rzeczy spornej:

interdykt uti possidetis dotyczył posiadania nieruchomości; przy posiadaniu...

Rodzaje posiadania

Possessio civilis – władztwo faktyczne sprawowane corpore, ale z wolą podobną do woli właściciela tzn. z zamiarem zatrzymania rzeczy posiadanej wyłącznie dla siebie (animus possidendi) i w oparciu o podstawę uznaną przez prawo cywilne. Takie posiadanie wywierało doniosłe skutki w sferze prawa...

Posiadanie wadliwe i niewadliwe - skutki prawne

Posiadanie wadliwe (possessio vitiosa) było to posiadanie uzyskane poprzez odebranie komuś rzeczy siłą (vi), zabrane potajemnie (clam), zatrzymanie rzeczy otrzymanej do bezpłatnego i odwołalnego korzystania (nabyte pecario czyli na prośbę). Posiadacz wadliwy był ograniczony w ochronie posesoryjnej...

Pojęcie posiadania

Posiadanie possessio – faktyczne władztwo nad rzeczą, na które składały się:

corpus – posiadanie rzeczy w fizycznym władaniu

animus – subiektywna wola władania tą rzeczą dla siebie, w swoim interesie (nie wymaga tytułu prawnego –np. kradzież)

Nazwa wywodziła się od gruntów...

Posiadanie

Posiadanie określa się jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Może ono być związane z wykonywaniem prawa, ale może to też być władztwo nie związane z prawem np. rzeczą włada osoba nie uprawniona. Skutki mogą polegać na przyznaniu posiadaczowi określonych korzyści i roszczeń m.in. roszczenia o zwrot...

Podatek od posiadania psów

 

Podatek od posiadania psów należy do grupy podatków bezpośrednich, rzeczowych i konsumpcyjnych.

Podmiotem podatku są wyłącznie osoby fizyczne.

Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa.

Podstawa opodatkowania jest wyrażona ilościowo i jest nią ilość posiadanych psów.

Stawki podatku od...

Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

Posiadanie w dobrej i złej wierze następowało gdy było się posiadaczem niesłusznym. Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce gdy niesłuszny posiadacz jest przekonany o tym, iż ma własność danego przedmiotu. Posiadanie w złej wierze ma miejsce gdy posiadacz zdaje sobie sprawę z tego, iż jego...

Istota posiadania

Obok ochrony praw rzeczowych, skuteczniej poprzez actiones in rem, w prawie rzymskim otaczano również niektóre stany faktyczne. Do tego celu służyły interdykty, jako środki ochrony pozaprocesowej. Takiej ochronie podlegało przede wszystkim posiadanie, które jako stan faktyczny interesuje prawnika ze względu...

CO RÓŻNI POSIADANIE OD DZIERŻENIA

Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą.

Dzierżenia polega na sprawowaniu władztwa nad rzeczą, ale w odróżnieniu od posiadania nie jest władaniem we własnym interesie, lecz w interesie posiadacza. Dzierżenie i posiadanie pozostają w ścisłym związku, przy czym dzierżenie...

POSIADANIE

 

POSIADANIE gr. hetsis, echein (1) (Ary­stoteles); łc. habitus (1); ang. state; fr. l'avoir; nm. Sichverhalten, Besitz

1. metaf Mienie (habitus entitativus) — jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -^ kategorii (1) bytu, mianowicie -^ przypadłość (1) relacyjna wyróż­niana ze względu na coś...

WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zyski i straty związane z posiadaniem w danym okresie składników aktywów i zobowiązań, a spowodowane zmianami cen poszczególnych składników majątkowych oraz zmianami ogólnego poziomu cen w tym okresie.

Wyniki te mogą podlegać różnym klasyfikacjom. Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania...

Skutki prawne posiadania

Władztwo faktyczne sprawowane fizycznie (corpore) i w określonym zamiarze (animo) pociągało za sobą doniosłe skutki prawne:

możliwość nabycia – poprzez ciągłe posiadanie rzeczy przez czas określony prawem – prawa własności

osobna ochrona posiadania tzw. ochrona posesoryjna.

Skutki...