Sejm w teatrze - Powrót posła

Wątła i nieciekawa intryga, ogólnikowa charakterystyka bohaterów ostro skontrastowanych według czarno-białego schematu, wszystko to sprawia, że w kategoriach estetycznych trudno byłoby wysoko oceniać sztukę J. U. Niemcewicza. Jak na komedię zdecydowanie za mało tu humoru, poszczególne kwestie są...

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu akt wyboru. Zakres kompetencji obu organów ustawodawczych sprawia, że to właśnie Sejm jest głównym ośrodkiem procesu tworzenia prawa. Poza kompetencjami w dziedzinie ustawodawczej Sejm decyduje lub współdecyduje o powoływaniu podstawowych organów oraz ...

Jan Kochanowski - Odprawa posłów greckich

Do utworów patriotycznych Kochanowskiego należy także, ze względu na swo­ją tendencję, tragedia pt. Odprawa posłów greckich, podana na theatrum przed Królem Jego M. i Królową Jej M. w Jazdowie pod Warszawą dnia 12 stycznia roku Pańskiego 1578. Na feście u Jego Mści Pana Jana Zamoyskiego, naonczas...

Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicza?

"Powrót posła" powstał w okresie największego nasilenia walki politycznej. Trwały obrady Sejmu Czteroletniego (1788 - 1792). Polska była po I rozbiorze z 1772 roku, więc rabunkowa polityka konserwatywnej szlachty ściągnęła już na ojczyznę prorokowane przez patriotów nieszczęście. Głosy postępowej...

“Odprawa posłów greckich”

Sztuka składa się z pięciu krótkich aktów, poprzedzonych przedakcją i opatrzonych zakończeniem, a także przedzielanych wystąpieniami Chóru.

W przedakcyjnym monologu Antenor przedstawia sytuację: informuje o przybyciu Greków domagających się zwrotu Heleny oraz o zabiegach Aleksandra. (Parysa)...

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny

W roku 1578 ukazała się w Warszawie w druku " Odprawa posłów greckich", wystawiona poprzednio na scenie dworskiej z okazji zaślubin Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną. Próbując sił na polu tragedii renesansowej Kochanowski podjął ambitne zadanie literackie, odległe, zdawałoby się od natury...

Jakie ważne myśli zawarł Kochanowski w "Odprawie posłów greckich"

"Odprawa posłów greckich" jest to typowy przykład dramatu renesansowego. Utwór ten został napisany w podobny sposób do dramatu antycznego. Posiada trójdzielną kompozycję, która zkłada się z:  

1. Prologu (Wprowadzenie do utworu- dialog Antenora z Aleksandrem)  

2. Rozwinięcia   

-epejsodiony (akty)...

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego utworem okolicznościowym czy pierwszym dramatem narodowym wyrosłym z analizy ówczesnych stosunków w Polsce?

"Odprawa posłów greckich" to pierwszy dramat narodowy. Jan Kochanowski pisał go w swoim zacisznym Czarnolesie, bo bolała go postawa szlachty wobec ojczyzny. Wcześniej tłumaczył poeta na język polski trzecią księgę "Iliady" Homera. Właśnie z tej księgi wziął temat do swej tragedii - przybycie Ulissesa...

Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

Wygaśnięcie mandatu posła (senatora) następuje w razie (art. 177 ust 1 i 2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows):

odmowy złożenia ślubowania,

śmierci posła (senatora),

utraty biernego prawa wyborczego, co m.in. następuje na skutek skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych...

W jaki sposób Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił w Powrocie posła aktualne konflikty polityczne?

Teatr narodowy od początku swego istnienia podejmował tematykę obywatelską. Już schemat komedii Bohomolca opierał się na kontrastowym przeciwstawieniu dwóch pokoleń : przedstawicieli sarmackiego konserwatyzmu i wyznawców światopoglądu oświeceniowego. Nie były to jednak sztuki polityczne, bo...

Prawa i obowiązki posła i senatora

Uprawnienia i obowiązki posła i senatora można podzielić na 3 zasadnicze grupy:

1) Związane z działalnością Izby i jej organów:

-udział posła w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, których jest członkiem – jest to uprawnienie jak i obowiązek; nieobecność rodzi sankcje (finansowe), /prawo zabierania...

Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie

Posłowie i senatorowie mogą tworzyć kluby, koła i zespoły. Nie są to organy izb tylko formy samoorganizacji dla celów wynikających z realizacji mandatu. W Sejmie klub może utworzyć 15 posłów, a w Senacie 7 Senatorów: koła liczą minimum 3 posłów lub senatorów. Podstawą tworzenia kół jest...

STATUS PRAWNY POSŁA I SENATORA

Status formalny określony został

* konkretną ustawą ( 9.V.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora- Dz. U. nr: 73 póz. 350 ).

* regulaminami Sejmu i Senatu

* ordynacjami wyborczymi

Status materialny ( w sensie zupełności regulacji ) wszystkie normy dotyczące bezpośrednio i pośrednio pozycji...

Posłów trzeba odprawić - Odprawa posłów greckich

Jan Kochanowski napisał 400 lat temu sztukę pozostającą wzorem literatury zaangażowanej, tzn. literatury, której nie jest obojętne, co się dookoła dzieje, która chce na to reagować, mówić do ludzi, urabiać opinię podług najlepszych obywatelskich intencji. Napisał swoją wersję Odprawy posłów...

Z kogo się śmiać? - Powrót posła

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza jest sztuką, która zadomowiła się na dobre w spisach lektur szkolnych. Czytało się ją przed wojną, czyta się dzisiaj — i jakikolwiek obowiązywał będzie model wychowawczy, sztuka ta wśród lektur powraca i powinna powracać. W tekście jej, w dyskusjach, jakie...

“Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

Podana na teatrum przed Królem jego Mścią i Królową jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą. Dnia 12 stycznia roku pańskiego 1578, na feście u Jego Mści Pana Podkanclerzego Koronnego.

“Odprawa” - jako dzieło sztuki dramatyczno-teatralnej - nie jest szczególnie wybitnym osiągnięciem, ale jest pierwszą po...

"Odprawa posłów greckich" - streszczenie

Podana na teatrum przed Królem jego Mścią i Królową jej Mścią w Jazdowie

nad Warszawą. Dnia 12 stycznia roku pańskiego 1578, na feście u Jego Mści Pana Podkanclerzego Koronnego.

“Odprawa” - jako dzieło sztuki dramatyczno-teatralnej - nie jest szczególnie wybitnym osiągnięciem, ale jest pierwszą po...

„Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako jeden z najaktywniejszych działaczy stronnictwa patriotycznego. Wygłaszał mowy w sprawie ucisku chłopów, za reprezentacją miast w...

Odpowiedzialność konstytucyjna posła i senatora

Odpowiedzialność posłów i senatorów – ulega istotnemu ograniczeniu z uwagi na instytucję immunitetu.

W zakresie nie objętym immunitetem ponoszą oni natomiast odpowiedzialność cywilną, pracowniczą, zawodową czy dyscyplinarną, tak jak wszyscy obywatele.

Posłowie / Senatorowie nie ponoszą prawnej...

TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW

Wyróżniamy 2 systemy zgłoszeń:

l). Przez nieformalne grupy wyborcze

2). przez zorganizowane podmioty ( partie polit. i org. społ.). Czynności wyborcze w imieniu grup formalnych i nieformalnych wykonują organy upoważnione do ich reprezentowania przy czynnościach prawnych. (np.: wyborcy-komitety wyborcze)...