Porządek

Czytaj Dalej

PORZĄDEK

Ład, płan, regularny rozkład, układ; układ kolejny, następstwo wg ustalonej kolejności a. hierarchii; ustrój, rządy, reżim, system rządów; architektoniczny system konstrukcyjno-kompozycyjny, którego najcharakterystyczniejszym elementem jest kolumna, a zwł. jej głowica; dawn. regulamin, zwyczaj, system;...

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw- istnieją także inne porządki prawne. Tak więc, współczesna charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego, byłaby niepełna bez uwzględnienia charakterystycznych cech tych innych porządków prawnych, a przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego- określanego jako prawo międzynarodowe publiczne oraz ...

Porządki architektoniczne

Systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy są powiązane określonymi proporcjami - obliczanymi wg jednostkizw. modułem - i odznaczają się jednolitą formą. Najbardziejcharakterystycznym elementem każdegop.a. jest —> kolumna, a zwł. —> głowica. Podstawowerodzaje p.a. wykształciły się w...

PORZĄDEK

 

PORZĄDEK gr. taksis; łc. ordo; nłc. ordinatio; ang. order, fr. ordre; nm. Ordnung

log. Właściwość zbioru polegająca na tym, że między jego elementami zachodzi -^ relacja (2) porządkująca {ordering relation) (liniowo) albo częściowo porządkująca.

metaf. —> Jedność (1) w —> wielośd...

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi

Związana z porządkami architektonicznymi:  Porządki architektoniczne: systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy są powiązane proporcjami. Dorycki: ciężkie proporcje, surowość, kolumny wsparte na stylobacie, żłobkowany trzon, zwężający się ku górze, z lekkim wybrzuszeniem, głowica złożona z echinusa i abakusa. Joński: lekkość, smukłość, duża ozdobność, baza profilowana, żłobkowany trzon, z nieznacznym entazis, bogato zdobiona głowica ze ...

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w polskim porządku prawnym

Najwyższą pozycję w systemie aktów prawnych zajmuje Konstytucja RP. Nie ma więc wątpliwości, iż ratyfikowane przez Polskę umowy muszę być z nią zgodne.

Konstytucja w art. 133 ust. 2 gwarantuje Prezydentowi możliwość zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego – przed ratyfikowaniem umowy – z...

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Wstęp 4 1. Polityka obronna Państwa 5 - Misje zagraniczne 5 2. Samorząd terytorialny jako system organów lokalnych 6 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 7 4. Zakres działań Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 7 5. Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach 1990-1998 8 6. Reforma ustrojowa państwa w 1998r 11 7. Wpływ jednostek samorządu ...

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Określenie pojęć: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i porządek publ.

Gwarancje bezpieczeństwa (osobiste) obywateli - przyjmuje się, że bezpieczeństwo to określony stan, polegający na tym, że człowiek jest wolny od zagrożeń związanych z naruszeniem jego przyrodzonych i ustanowionych...

Teoria porządku naturalnego i produktu czystego fizjokratów

Koncepcja porządku naturalnego wywodzi się z filozofii Kartezjusza i Malenbranche’a oraz z poglądów głoszonych przez przyjaciół Quesnaya – encyklopedystów. Przyroda rządzi się swoimi prawami, które człowiek poznaje w procesie doświadczenia, w kontakcie z naturą i za pomocą rozumu. Jednostka ludzka ma znaczny obszar wolności działania, ograniczony warunkami praw naturalnych człowieka. Przez „wolność” należy rozumieć możliwość zastanowienia się w celu podjęcia ...

Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy

Przed nowelizacja KP powinność pracownika dbałości o porządek w procesie pracy wypełniała treść obowiązku przestrzegania dyscypliny pracy. Nowela zerwała z tym ostatnim pojęciem, chociaż pozostawiła jego treść. Nadal bowiem pracownik musi przestrzegać czasu pracy, regulaminu itp. Tak wiec...

NIEKTÓRE WYRAZY porządkiem abecadła zebrane...dykcjonarz polit. F. S. Jezierskiego

NIEKTÓRE WYRAZY porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione, dykcjonarz polit. F. S. Jezierskiego, wyd. pośm. przez H. Kołłątaja w Warszawie 1791. Nowatorski w pol. publicystyce pomysł ujęcia własnycłi przekonań polit.-społ., spostrzeżeń obycz., refleksji hist.-filoz. w...

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Teorię biurokratycznego zarządzania opracował niemiecki socjolog Max Weber. Twierdził on, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów, składa się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle kontrolowanej regulacji swojej działalności. W teorii tej podkreślał potrzebę ściśle zdefiniowanej ...

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

 

Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Teorię biurokratycznego zarządzania opracował niemiecki socjolog Max Weber. Twierdził on, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów, składa się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle...

Inne podmioty wykonujące zadania z zakresu adm. bezp. i porządku publ.

Org. celne - ważny instrument w ręku państwa. Centralnym org. adm. państw. w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa R.M. na wniosek Min. Współ. z Zagr. Minister ten nadaje statut określający organizację GUC. Funkcje organu:

- kontrola celna obrotu...

Początki Cesarstwa Rzymskiego - Nowy porządek

Z instytucji republikańskich Oktawian usunął zgromadzenia a zachował senat. Jego znaczenie było jednak ograniczone, decyzje były często podejmowane przez władcę i narzucane senatorom. Senatorzy zawiązywali spiski mające na celu zgładzenie władcy. Te które się powiodły prowadziły do zmiany władcy...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PARTIE ROBOTNICZE: PPR i PPS (lubelska)

Do połowy 1944 obie te grupy nie miały wielkiego wpływu na społeczeństwo polskie. Po wyzwoleniu kraju obie te grupy bardzo się rozwinęły. Trzon partii w PPR stanowili robotnicy, robotnicy rolni i biedota wiejska. Program PPR od początku dążył, aby komuniści stali się partią czołującą w systemie...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH LUDOWY

W lipcu z inicjatywy Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo używające początkowo nazwy SL, a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe. Pierwszym prezesem został Wincenty Witos, a po jego śmierci Stanisław Mikołajczyk. Program PSL kształtował agraryzm - teoria podkreślająca szczególną rolę chłopów w...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH DEMOKRATYCZNY

Stronnictwo Demokratyczne szybko odzyskało pozycję demokratycznej inteligencji, jaką ta partia była przed wojną i w latach okupacji. Nieobce były SD tendencje do przekształcenia się w ogólnonarodową partię o socjalistycznym, rewolucyjnym programie.

W lipcu 1945 roku w Izabelinie pod Warszawą powstał...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - POLSKA PODZIEMNA W OKRESIE POWOJENNYM

Po uznaniu TRJN na arenie międzynarodowej uległy rozwiązaniu działające dotąd w kraju: Delegatura Rządu na Kraj, Rada Jedności Narodowej i Delegatura Sił Zbrojnych. RJN oskarżyła ZSRR o dążenie do uczynienia z Polski swej sfery wpływów. Zapowiadała pokojową walkę polityczną o pełną...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

Jednym z podstawowych celów utworzenia TRJN miało być zorganizowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który uchwaliłby nową konstytucję i rząd. We wrześniu partie robotnicze PPR i PPS wystąpiły z propozycją utworzenia bloku wyborczego sześciu partii działających w Polsce. Ordynacja wyborcza miała być...