Poprzeczna

Czytaj Dalej

Stawy żebrowo-poprzeczne

Stawy żebrowo-poprzeczne istnieją tylko na dziesięciu górnych żebrach; dwa żebra dolne nie tworzą stawu i połączone są z wyrostkiem poprzecznym jedynie luźnymi pasmami więzadłowymi.

Mięsień poprzeczny brzucha

Od powyższej długiej linii początkowej włókna biegną równolegle i poprzecznie od przodu aż do tzw. poprzeczny brzucha dzięki swym przyczepom żebrowym zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej, zwęża klatkę piersiową i przyczynia się do wydechu.

Okrężnica poprzeczna

Nad powierzchnią przednią okrężnicy poprzecznej przebiega sieć większa; zrasta się ona z okrężnicą poprzeczną i odcinek sieci większej położony miedzy krzywizną żołądka większą a okrężnicą tworzy więzadło żołądkowo-okrężnicze (ligamentum gastrocolicum).

Przebieg okrężnicy poprzecznej

Kiótki prawy odcinek okrężnicy poprzecznej (długości kilku centymetrów) w przedłużeniu zgięcia prawego przylega i łączy się z częścią zstępującą dwunastnicy i głową trzustki; jest to ustalona część okrężnicy poprzecznej (pars Jixa).

Fałdy poprzeczne odbytnicy

Oprócz opisanych fałdów stałych występują również fałdy przebiegające czy to poprzecznie, czy to podłużnie, które całkowicie wygładzają się i zanikają w czasie rozszerzania się odbytnicy; wskutek tych fałdów światło odbytnicy w stanie skurczu przybiera w przekroju poprzecznym kształt gwiazdkowaty, podobnie jak w przełyku.

Zatoka poprzeczna osierdzia

Zatoka poprzeczna ograniczona jest: 1) z przodu ścianą tylną aorty i pnia płucnego; 2) z tyłu powierzchnią przednią obu przedsionków; 3) od dołu kątem utworzonym w miejscu połączenia przedsionków z wyżej wspomnianymi tętnicami; 4) od góry blaszką ścienną osierdzia rozpiętą tutaj między tętniczym a żylnym końcem serca; do tego sklepienia zatoki poprzecznej od góry przylega t.

Stopy poprzecznie płaskie statyczne

Te trzy zniekształcenia: stopa poprzecznie płaska, palce młotowate i palu­chy koślawe są z sobą związane wspólną patogenezą.

MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

Mięśnie poprzecznie prążkowane występują nie tylko u kręgowców, ale również u zwierząt niżej uorganizowanych, np.

Położenie poprzeczne i skośne płodu

Przy zachowanym pęcherzu płodowym u wieloródek staramy się zmienić położenie poprzeczne lub skośne na położenie główkowe przez wykonanie ' obrotu zewnętrznego i ułożenie ciężarnej lub rodzącej na tym boku, po którego stronie znajduje się główka.

Staw poprzeczny stępu

Z tego też powodu więzadło to, mocno łączące kość piętową, łódkowatą i sześcienną, zostało nazwane kluczem do stawu poprzecznego stępu.

Fałdy podniebienne poprzeczne

fałdy podniebienne poprzeczne, w liczbie 3—4 par. Fałdy podniebienne poprzeczne są jedynymi pozostałościami bogato rozwiniętej rzeźby odpornych listewek, które występują u wielu niższych ssaków.

Krezka okrężnicy poprzecznej

Krezka okrężnicy poprzecznej, a częściowo również krezka okrężnicy wstępującej przykrywają częściowo dwunastnicę, przy czym otrzewna krezki skleja się u swej nasady z otrzewną dwunastnicy; dzięki temu dwunastnica, która już poprzednio była przytwierdzona do tylnej ściany tułowia i leżała wtórnie zewnątrzotrzewnowo, teraz ponownie zostaje przykryta blaszką otrzewnej i powtórnie osiąga położenie zewnątrzotrzewnowe, a tym samym ...

Staw żebrowo - poprzeczny

Powierzchnia stawowa znajduje się na wyrostku poprzecznym oraz na guzku żebra.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa

W miofibrylach rozkurczonego wrłókna mięśniowego możemy dostrzec w silnym powiększeniu mikroskopowym, lepiej w mikroskopie elektronowym, cienkie prążki przebiegające poprzecznie przez środek odcinków izotropowych.

Więzadło żebrowo-poprzeczne

Więzadło żebrowo-poprzeczne (ligamentum costotransversarium) jest krótkie, szerokie i poziomo rozpięte między tylną powierzchnią szyjki żebra a powierzchnią przednią wyrostka poprzecznego odpowiadającego mu kręgu.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

Czynność górnych wiązek jest bardzo nieznaczna; część dolna, poprzeczna, zmniejsza kąt przyczepu chrząstki żebrowej do mostka, działa więc wydechowo.

Powięź poprzeczna brzucha

Powyżej więzadła pachwinowego powięź poprzeczna w dwóch miejscach jest szczególnie wzmocniona pasmami ścięgnistymi, między którymi jest znowu cieńsza.

Mięsień poprzeczny języka

Na wierzchołku języka włókna poprzeczne jednej strony przechodzą bezpośrednio w drugą bez udziału ścięgna pośredniego, ponieważ przegroda języka nie sięga tak daleko do przodu.

Położenie okrężnicy poprzecznej

W zwykłych warunkach najniższy punkt okrężnicy poprzecznej leży w okolicy pępka; w opuszczonym położeniu żołądka okrężnica poprzeczna może zwieszać się znacznie niżej, zależnie od długości i długości swej krezki, o czym wspominaliśmy poprzednio.

Zatoka poprzeczna

Rozpoczyna się na guzowatości potylicznej wewnętrznej, wychodząc ze spływu zatok, i biegnie łukowato w bruździe zatoki poprzecznej łuski potylicznej w umocowanym brzegu namiotu móżdżku; kończy się ona w przejściu w zatokę esowatą w kącie sutkowym kości ciemieniowej. Zatoka poprzeczna przyjmuje kilka żył móżdżku oraz żyły kości czaszki.