Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Etapy pierwszej pomocy 1. ocena sytuacji 2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia 3. ocena stanu poszkodowanego 4. wezwanie pomocy - 999 ? Pogotowie Ratunkowe - 112 ? Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 998 ? Straż Pożarna - 997 ? Policja 5. udzielenie ...

Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie

Aleksandra Karasowska Wojewódzka Przychodnia Odwykowa w Gdańsku Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie Dziecko z rodziny alkoholowej potrzebuje pomocy w zrozumieniu tego, co się w niej dzieje, w uporaniu się ze skutkami bolesnych doświadczeń, w wyrażaniu uczuć, które musiało tłumić, i zaspokojeniu potrzeb, na które nie było miejsca w jego domu, wreszcie w przełamaniu wstydu i poczucia obcości, utrudniającego wychodzenie do świata zewnętrznego. Dziecko, które ...

Pomoc społeczna

I. Pomoc społeczna w Polsce - historia. Pomoc społeczną lub też jej zalążki można odnaleźć w Polsce już w średniowieczu. W ówczesnych czasach powstawały już sławne fundacje, Władysława Hermana, Odrowążów. Dość wcześnie pojawiły się szpitale, za początek uznaje się utworzenie hospicjum we Włocławku. Rozkwit duchowieństwa przyczynił się do otwierania szpitali. Kolejne lata a w szczególności wiek XIV był okresem ustalenia nowego porządku, jak scalenie ...

Samobójstwo. Pomoc osobom zamierzającym dokonać samobójstwa.

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. POJĘCIE SAMOBÓJSTWA 4 2. TYPY SAMOBÓJSTW 5 3. PRZYCZYNY SAMOBÓJSTW 6 4. SYGNAŁY ZAGROŻENIA SAMOBÓJSTWEM 7 5. CZYNNIKI RYZYKA POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA 9 6. MITY O SAMOBÓJSTWACH 10 7. ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM 7.1 NATURALNE ŹRÓDŁA POMOCY 11 7.2 STRATEGIE PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE 13 7.3 TERAPIE ZAPOBIEGAWCZE................................................................13 7.4 OŚRODKI ZAPOBOIEGANIA ...

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady Karne Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresie życia skazanego na tzw. Wolności. W dużym stopniu ogranicza powrót na drogę przestępstwa. Głównie dotyczy to osób, które zostały skazane na długoletnie wyroki pozbawienia wolności lub osób, które karę pozbawienia wolności odbyły kilkakrotnie ...

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa wyodrębniła się jako odrębna forma pomocy. Można ją ujmować szeroko lub nadać znaczenie wąskie. Jest formą pomocy interdyscyplinarnej. Osoby w sytuacji kryzysu wymagają bowiem systemowej i wszechstronnej pomocy: prawnej, ekonomicznej, me­dycznej, społecznej i psychologicznej...

Jak udzielać pierwszej pomocy?

Nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, zawsze tez ktoś może nagle zachorować - praktyczna wiedza o tym, co należy, a czego nie wolno robić w nagłych wypadkach, nie tylko złagodzi cierpienie, ale może ocalić komuś życie. Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć...

Alkohol w życiu człowieka - pomoce w pokonywaniu problemu

1 ALKOHOL – MITY A PRAWDA! Wiele osób usiłuje usprawiedliwić swoje picie dorabiając do niego odpowiednia ideologię. Jak jest naprawdę? · Alkohol nie jest środkiem poprawiającym sprawność psychofizyczną Wykonywane na niezmiernie czułej aparaturze badania psychometryczne wykazują, że nawet po niewielkich dawkach alkoholu (1g/1kg ciężaru ciała) r5eakcje kierowców wydłużają się o 0,3 – 0,5sek., podczas gdy czas prawidłowej reakcji u pełnosprawnego kierowcy ...

Pomoc psychologiczna - Pojęcie , cele, funkcje, formy

Pomoc psychologiczna Pojęcie , cele, funkcje, formy 1. Zagadnienie Interpretacja pojęcia, pomoc psychologiczna 2. Cele funkcje pomocy psychologicznej 3. Podstawowe formy pomocy psychologicznej Pomoc psychologiczna to szeroki wachlarz różnorodnych działań prospołecznych mających na celu udzielenie wsparcia psychologicznego osobom, grupom, czy instytucjom znajdującym się w skrajnie trudnych przypadkach psychospołecznych niezdolnych do samodzielnego ich pokonania Przykłady ...

Wybierz i scharakteryzuj jedną z lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.

CARITAS POLSKA Wizją Caritas jest budowanie cywilizacji miłości. Caritas Polska określa swoją misję jako: Usłyszeć głos ubogich, przyjąć go jako własny i stać się tym głosem. Organizacja ta jest organizacją pozarządową i zajmuje się niesieniem pomocy dla tych którzy tego potrzebują. Pomoc osobom bezdomnym Wśród licznych kategorii osób, którym Caritas w Polsce świadczy pomoc w sposób stały, są bezdomni. Co prawda wiele osób nie posiadających stałego miejsca ...

Pierwsza pomoc

 

Pierwsza pomoc-proste,natychmiastowe czynności ratownicze wykonwana przez świadków i/lub uczestników wypadku przed przybyciem fachowych służb ratunkowych.

 Cele udzielania pierwszej pomocy: atowanie zycia/zdrowia ludzkiego,ograniczenia skutków urazów& agłych zachorowań,opieka nad...

Pomoc publiczna

To przysporzenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów przede wszystkim w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych...

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Specyficzne znaczenie mają wydarzenia o cechach kataklizmu lub kata­strofy. Są to wydarzenia coraz częstsze w świecie, obejmują duże obszary środowiska naturalnego i materialnego oraz społecznego; powodują znisz­czenia, śmierć lub poważne uszkodzenia istot żywych, nieraz zagrażają ich życiu...

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH - Wsparcie społeczne - wybrane zagadnienia

Jak już wielokrotnie pisałam zarówno osoby bezpośrednio doświadczone traumą i kryzysem, ich rodziny, jak i osoby pomagające ludziom poszkodo­wanym i profesjonaliści (ratownicy, lekarze, psychologowie i policjanci) konfrontowani zawodowo z tymi problemami, żyją i działają w sferze bardzo złożonych...

Pomoc społeczna i zasady jej udzielania

Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej ...

Wolontariat jako nowa forma pomocy społecznej

W swojej pracy chciałabym zająć się pojęciem wolontariatu jako nowej formy pomocy społecznej. Cofnę się nieco w przeszłość bowiem już w latach siedemdziesiątych mowa była o wolontariacie. Tę formę pomocy społecznej wprowadzili młodzi ludzie związani z ruchem oazowym „Światło – Życie”, „Beczka” w Krakowie, a także studenci psychologii, pedagogiki, socjologii. Podjęli oni indywidualną pracę z wychowankami domów dziecka i rodzin patologicznych. Ich zadanie ...

Pomoc społeczna - Zadania pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  1)   przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

  2)   pracy socjalnej;

  3)   prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

  4)   analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

  5)...

Pomoc społeczna - Formy pomocy społecznej

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, poza tym świadczenie powinno służyć umacnianiu rodziny. Wyróżnia się następujące formy pomocy społecznej:

Pomoc rzeczowa – polega na udzielaniu schronienia, posiłku lub niezbędnego...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

Osoba usamodzielniana   /.../ zostaje objęta pomocą mającą na celu jej  życiowe usamodzielnienie  i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą: 

-  pieniężną na usamodzielnienie;

-  pieniężną na kontynuowanie nauki;

-  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w...

Zadania ośrodka pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2. pracy socjalnej; 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. W ramach zadań określonych w 4 ...