Badanie własności mechanicznych i plastycznych metali oraz wykonanie prób pomiaru twardości metodą Rockwella, Brinella i Vickersa.

Po przygotowaniu próbkę skaluje się, nanosząc na jej części pomiarowej bazę pomiarową w postaci płytkich rys w odległości co 5 mm dla późniejszego pomiaru wydłużenia.

Pomiary i badania eksploatacyjne maszyn wirujących

Rodzaj pomiaru Wymagania techniczne Uwagi 1 Pomiar rezystancji uzwojeń stojana silnika Wartości rezystancji uzwojeń powinny być zgodne z danymi wytwórcy w granicach dokładności pomiaru Pomiar nie jest wymagany dla urządzeń napędowych II, III i IV grupy 2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń Rezystancja izolacji uzwojeń silników I grupy przy temp.

Twardość - pomiary metodą Vickersa i Rockwella

Jednak aby rozpocząc właściwy pomiar najpierw należy przeprowadzić pomiar sprawdzający prawidłowe działanie twardościomierza, który nie różni się czynnościami od pomiaru właściwego.

Pomiar gwintow za pomoca mikroskopu

Obliczyć średnicę podziałową mierzonego gwintu jako średnicę arytmetyczną obu wyników pomiarów c) pomiar skoku gwintu P 1. Obliczyć skok mierzonego gwintu d) Pomiar kata  boku 1.

Metrologia - pomiary

Przyczyna tego są pewne CECHY CHARAKT DLA PROC POMIARU: a w szczeg: def jedn miary i spos jej odtwarzania/ błedy narz pomiar/ met pomiaru/ właściwości mierzonego przedmiotu/ wartośc zewn pomiaru/ doskonałośc obserwacji i odvzytu.

Pomiar mocy elektrycznej

I) Wstęp teoretyczny : Najczęściej wykonywanymi pomiarami w przemyśle są właśnie pomiary mocy. W doborze układu pośredniego pomiaru mocy należy brać pod uwagę wielkość impedancji odbiornika i odpowiednio wybrać metodę poprawnego pomiaru prądu dla dużej wartości obciążenia lub metodę poprawnie mierzonego napięcia dla małych obciążeń.

Opisz technikę wykonywania pomiarów podstawowych cech antropometrycznych

Mierzona jest liberometrem u dziecka małego jako – pomiar bezpośredni, u dziecka starszego antropometrem jako pomiar pośredni. U dziecka małego mierzona jest liberometrem jako pomiar pośredni, u dziecka starszego – antropometrem jako pomiar bezpośredni.

Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci

Pomiar' ciśnienia tętniczego u dziecka w warunkach domowych umożliwia dokonywanie pomiarów w spokojniejszych warunkach niż w gabinecie lekarskim. Należy pamiętać, że w przypadkach wątpliwych 24-go-dzinny ciągły automatyczny pomiar RR jest metodą weryfikującą rozpoznanie nadciśnienia tętniczego.

Pomiar oporności pozornej (impedancji)

Analizator stosowany do pomiaru zakażenia mikrobiologicznego badanej próby przez pomiar impedancji, po jego włączeniu wykreśla na monitorze krzywe wzrostu mikroflory.

POMIAR CHROPOWATOŚCI

do kwalifikowania powierzchni do odpowiedniej klasy przez pomiar mikronierówności, służą mikroskopy. Pomiar chropowatości na mikroskopie interferencyjnym: a) ugięcie prążków na rysach powierzchni, b) ocena wysokości nierówności, wyrażona iloczynem [23] W okularze (rys.

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Zwykle pomiar ciśnienia wykonywany jest w tętnicy ramiennej. Pomiar ciśnienia powietrza w mankiecie uciskającym poprzez tkanki tętnicę pozwala odzwierciedlić ciśnienie panujące w naczyniu.

Pomiar rezystancji

W przypadku pomiaru tych rezystancji żąda się dużej czułości układu pomiarowego. Małe wartości tego błędu występują przy pomiarach dużych rezystancji. Pomiar jest łatwy i szybki, lecz mało dokładny.

Pomiary obwodów masy mięśniowej

Częstotliwość pomiarów obwodowych jest znacznie większa niż pomiarów długości. Przy wykonywaniu pomiarów obwodów należy podać pozycje badanego or ułożenie kończyny górnej (czy zwisa z wyprostowanym łokciem, czy łokieć je zgięty pod kątem prostym, lub też ramię jest uniesione do poziomu, a łokieć zgi ty pod kątem prostym).

Pomiary noworodka po porodzie

Pomiar długości ciała noworodka. Czynność tę należy rozpocząć od pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej SI - od ciemienia małego (tylnego) wzdłuż kręgosłupa do początku bruzdy pośladkowej (ryc.

Metody pomiaru prędkości światła

Do wad należy zaliczyć natomiast żmudną procedurę obserwacji, która wymaga wielkiej systematyczności, oraz konieczność znajomości rozmiarów orbity Ziemi, co wymaga przeprowadzenia odrębnych pomiarów (jeśli nie chcemy wierzyć danym w tablicach astronomicznych).

POMIAR

W mechanice kwantowej każdy pomiar składa się z łańcucha powiązanych ze so­bą następstw, łączącego obserwowany układ makroskopowy z jakimś sygnałem dostrzegalnym w makroskopowym świecie-laboratorium.

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Jest stosowana do pomiaru natężenia przepływu w małych ciekach służy także do pomiaru niewydajności niewielkich źródeł. Pomiar powtarza się trzykrotnie i wynik się uśrednia.

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI - opis badania

W czasie badania ■ Ból kończyny w miejscu założenia mankietu do pomiaru ciśnienia (dłuższe utrzymywanie napompowanego mankietu oraz bardzo wolne wypuszczanie z niego powietrza może wywołać ból).

Zasada pomiaru densytometrem refleksyjnym

Filtry polaryzacyjne służą do wyeliminowania różnic pomiarowych otrzymywanych przy pomiarze błyszczącej nieutrwalonej i utrwalonej warstwy farby (patrz rozdz. Do pomiaru odbitek o barwach chromatycznych stosuje się barwne filtry.

Pomiar ciśnienia u dziecka

Stosowane sa automatyczne aparaty pomiarowe osylometryczne lub dopplerowskie. Pomiar dokonany zbyt wąskim mankietem daje odczyt zawyżony (nawet do 30%). Pomiar powinien być powtórzony 2-3-krotnie w czasie badania, gdyż.