Półwysep Arabski

Półwysep Arabski

Czytaj Dalej

Państwo arabskie - Półwysep arabski: warunki naturalne i historyczne

W miastach arabskich żydzi tworzyli zwarte i wpływowe grupy, natomiast sąsiadujące cesarstwo rzymskie i państwo perskie oddziaływały na mieszkańców półwyspu tak politycznie jak i kulturowo.

Konflikt izraelsko - arabski - Geneza i istota konfliktu

uchwaliła rezolucję o podziale Palestyny na 2 niepodległe państwa: arabskie i żydowskie,Jerozolima jako miejsce święte 3 religii miała być corpus separatum pod zarządzaniem międzynarodowym i kontrolą ONZ.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

18 państw Ligi Państw Arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Egiptem, wykluczono go z organizacji i instytucji międzyarabskich. Układ o zakończeniu wojny pod presją państw arabskich został unieważniony przez Liban.

Konflikt izraelsko - arabski - Plany uregulowania konfliktu

W maju 81r. przywódcy państw Rady Współpracy Zat.Perskiej podjęli kroki ku rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wsch. Dyskutowano na temat 8-punktowego plannu zgłoszonego przez saudyjskiego następcę tronu. Proponowano w nim uznanie przez Arabów państwa Izrael w zamian za powrót do granic sprzed 67r. i...

Filozofia arabska (obok łacińskiej)

CECHY FILOZOFII ARABSKIEJ: oparta na pismach źródłowych filozofii greckiej (a nie na średniowiecznych komentarzach) po upadku Greckiej nauki, znalazła ona przytułek w Persji (np. przełożono pisma Arystotelesa z syryjskiego na arabski, X n.

PERYPATETYCY– WIĘKSZOŚĆ FILOZOFÓW ARABSKICH VIII – XII

– Zachód) -> rozkwit arabskiego perypatetyzmu AWICENNA, inaczej IBN SINA (X/ XI n.

FILOZOFOWIE ARABSCY

Ci ortodoksi arabscy, choć nie chcieli nic innego, jak trzymać się wiernie Pisma, niemniej wytworzyli oryginalny pogląd na świat. Filozofia arabska w tym okresie znalazła schronienie wśród Żydów Hiszpanii i południowej Francji.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

Elementy arystotelizmu zneoplatonizowanego przez pośrednictwo arabskie kolidujące z chrześcijańskimi prawdami

Bóg nie jest u Arystotelesa Opatrznością czuwającą nad jednostkami ludzkimi. Można powiedzieć dosadnie, że nie wie nic o ich istnieniu.

Arystoteles nie uznawał nieśmiertelności duszy ludzkiej, jedynie rodzaj ludzki jest nieśmiertelny.

Panujący determinizm podważał istnienie...

Geneza i przebieg konfliktów izraelsko - arabskich

W jej obronie wystąpiły państwa arabskie i w ten sposób wybuchła wojna palestyńska. Druga wojna izraelsko-arabska (wojna sueska) skończyła się klęska dla Izraela. Czwarta wojna izraelsko-arabska wybuchła w 1973.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Al-Imarat al-'Arabiyyah al - Muttahidah, Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dawlat al - Imarat al- Arabiyyah al - Muttahidah.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ustrój polityczny

Zjednoczone Emiraty Arabskie są federacją (księstwa).

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Gospodarka

Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do grupy najbogatszych i najszybciej rozwijających się krajów w Azji Zachodniej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ludność

Około 87% ludności stanowią Arabowie (w tym miejscowi około 31%), 13% to pracownicy cudzoziemscy, zatrudnieni tylko tymczasowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Używany jest głównie język arabski, angielski, a w Dubajju i Szardży również perski.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Warunki naturalne

Największą część powierzchni zajmuje pustynia Ar - Rub al - Chali, bo aż 97%. Na wschodzie rozciągają się góry Al - Hadżar al - Gharbi. Najwyższym szczytem jest Yabal Tibir. Ma on wysokość 1527 m n.p.m. Emiraty leżą w strefie zwrotnikowej, więc klimat jest oczywiści zwrotnikowy - suchy, a na...

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Historia

W 1981 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz inne kraje leżące nad Zatoką Perską utworzyły Radę Współpracy Arabskich Państw Zatoki.

Państwo arabskie - Działalność Mahometa

Wśród biedoty plemion arabskich Mahomet szybko zyskał swoich zwolenników. Ostatnie 10 lat jego życia wypełnia zwycięska walka o zjednoczenie plemion arabskich.

Państwo arabskie - Podboje arabskie

Po śmierci Mahometa władza przeszła do rąk jego najbliższych towarzyszy- kalifów. Byli oni zwierzchnikami zarówno w sprawach religii jak i świeckimi władcami. Oni właśnie zaczęli podboje poza terenami własnej ojczyzny.

Przyczyny podbojów:

- biedota

- przeludnienie

- sąsiadujące państwa były...

Państwo arabskie - Państwo kalifów

Centrum państwa kalifów początkowo znajdowało się Medynie, potem przeniesiono je do syryjskiego Damaszku, a wreszcie do Bagdadu. Arabowie trzymali się z dala od ludów podbitych, żyjąc najczęściej w obozach wojskowych. Arabowie nie narzucali islamu siłą, wykazywali wiele tolerancji i otaczali opieką...

Państwo arabskie - Kultura arabska

Świat arabski był światem miast. Upowszechnił się język arabski.