ŁACIŃSKA LITERATURA W POLSCE, polsko-łacińska literatura

WEINTRAUB Łacińskie podłoże polskiej literatury XVI w. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej, W.

Renesans w muzyce polskiej - Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki

Padwa, Wittenberga, Bazylea, Frankfurt, Zurych, Strasburg, Wiedeń, Genewa, Paryż to tylko niektóre europejskie ośrodki uniwersyteckie, w których podejmowali naukę polscy muzycy.

Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego (polska polityka wschodnia)

Przedsięwzięcie to zorganizował Instytut Przemian społecznych, przy współudziale Instytutu Stosunków Ukraińsko-Polskich, Instytutu Polsko-Ukraińskiego (z Polski), rad miejskich Drohobycza, Truskawca, Borysławia i przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie.

Romantyzm w muzyce polskiej - Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku

Pieśni ludu polskiego i Pieśni ludowe do śpiewu. W ten sposób polscy muzycy i melomani zapoznawali się z literaturą niedostępną w oryginalnej postaci.

Polska polityka zagraniczna po 1989r

Stąd polska polityka zagraniczna musi być ponadpartyjna, prowadzona w interesie państwa polskiego, narodu polskiego i być wolna od rozgrywek partyjnych.

Bismarck a sprawa Polska

Z początkiem 1854 roku pojawiły się pomysły, które nawiązywały do dawnego polskiego programu zwolenników Polski – nadprezydenta Poznańskiego, hrabiego Arnima i majora Willisena, który sprzyjał przedstawieniu sprawy polskiej w powstaniu listopadowym 1831 roku korzystnie dla Polaków na łamach „Militrisches Wochenblatt”.

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939

Polska nie chcąc wywoływać kolejnych zgrzytów z Niemcami postanowiła zachować obojętność, licząc jedynie, że zapewnione będą prawa polskie w Wolnym Mieście gdzie coraz większą władzę zdobywała ludność niemiecka.

Historia polski XX wieku

Za jedyny prawowity rząd, kontynuujący ciągłość niepodległej Polski, uważano rząd polski w Londynie i władzę polskiego państwa podziemnego, działające na podstawie Konstytucji kwietniowej z 1935 roku.

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

Bolesław Krzywousty i jego walka o niezależność Polski: a) wspieranie Węgrów w ich konflikcie z Niemcami; b) wojna polsko – niemiecka z 1109 roku; c) dążenie arcybiskupa magdeburskiego Norberta do podporządkowania temu arcybiskupstwu ziem polskich; d) złożenie przez Krzywoustego hołdu lennego z Pomorza Zachodniego cesarzowi Lotarowi III w celu utrzymania niezależności kościelnej Polski; III ZAKOŃCZENIE 1.

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE

Dokumentem potwierdzającym możliwość utrzymania się cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski jest zaproszenie, wystawione przez obywatela polskiego, zamieszkałego na terenie kraju lub cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie, przez co najmniej 5 lat przed wystawieniem zaproszenia.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego. Kultura Polska u Schyłku Średniowiecza (XV w.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Wacław Potocki krytykuje także niezwykłe zamiłowanie polskiej szla­chty do przepychu, bogactwa i życia ponad stan w satyrze pod tytułem "Zbytki polskie": O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy?

Krytyka szlachty w literaturze polskiej

Wacław Potocki krytykuje także niezwykłe zamiłowanie polskiej szla­chty do przepychu, bogactwa i życia ponad stan w satyrze pod tytułem "Zbytki polskie": O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy?

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego.   Kultura Polska u Schyłku Średniowiecza (XV w.

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

Przemysł polski, obejmujący wiele gałęzi, jest zjawiskiem bardzo szerokim i skomplikowanym do opracowania, pozwalającym jednak na bliższe poznanie problemów naszego kraju jak i jego dobrych stron, umożliwiających szybki rozwój Polski oraz dorównanie przemysłom krajów Europy Zachodniej.

BUDOWA I UMACNIANIE POZYCJI POLSKI W EUROPIE

Przedstawił on stanowisko polski w sprawach granic, ale dowiedział się jedynie, że sekcja polska Komisji House'a otrzymała wyraźne polecenia nie poruszania na konferencji kwestii ziem polskich, które znalazły się pod zaborem pruskim.

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Sytuacja gospodarcza w latach 1918/29

Przypływ obcych kapitałów oznaczał jednak wzrost zadłużenia Polski wobec zagranicy, a w dalszej perspektywie opanowanie gospodarki polskiej przez owe kapitały, co musiało szybko doprowadzić do wzmożo-nego odpływu środków finansowych w postaci zysków wywożonych poza granice kraju.

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

LEWICA: Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, Stronn.

Napoleon wobec sprawy polskiej

Wymazanie Polski z mapy Europy nie załamało polskich patriotów. Postanowienia tylżyckie przyniosły rozczarowanie patriotom polskim, którzy spodziewali się odbudowy Polski.