Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1919 - 1926; jej główne założenia

Dlatego głównym założeniem polskiej polityki zagranicznej w pierwszych latach po wojnie była obrona istniejącego status quo i umacnianie własnej pozycji na arenie międzynarodowej.

Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1932 - 1939

Polska polityka zagraniczna popełniła wiele błędów (jak choćby odebranie Czechosłowacji Zaolzia w X 1938, co stawiało Polskę na wspólnym froncie z Niemcami), jednak przez cały okres międzywojenny Polska próbowała w sposób pokojowy bronić ustalonego w 1919 porządku wersalskiego.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Polityka zagraniczna Gorbaczowa

 

Gorbaczow rozpoczął ofensywę dyplomatyczną zapowiadając stopnio­we ograniczenie pomocy radzieckiej dla krajów satelickich w Trzecim Świecie i wznawiając dialog rozbrojeniowy.

Jego efektem stały się kolejne spotkania Gorbaczow z Reaganem, a potem Bushem, w wyniku których uzgodniono dale­ko idące...

Polityka zagraniczna „króla słońce”

 

Francja za panowania Ludwika XIV stała się mocarstwem europejskim. Monarcha dążył do zapewnienia państwu granic naturalnych. W tym celu dokonał zaboru Franche-Comte oraz część Flandrii.

Aby poprawić bieg granicy wschodniej, od Rzeszy Niemieckiej odłączył Księstwo Dwu Mostów, Luksemburg, część...

Polityka zagraniczna kardynała Richelieu

 

Największą sprawą dla kardynała była równowaga sił między władcami europejskimi, która gwarantowała Europie funkcjonowanie systemu politycznego, ale i Kościołowi spełnienie jego misji.

Z wyroku opatrzności królowi Francji została powierzona historyczna misja zapewnienia równowagi europejskiej...

Polityka zagraniczna Piotra I

Piotr uczył się więc sztuki artyleryjskiej w pruskim Królewcu, jako cieśla okrętowy praktykował w holenderskich dokach, w Londynie odwiedził parlament i Towarzystwo Królewskie, rozmawiał z politykami i uczonymi. Król szwedzki okazał się znakomitym wodzem i zręcznym politykiem.

Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej na przełomie XV i XVI w.

  Na ten okres (panowanie Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta I) na czoło problemów polityki zagranicznej wysunęły się konflikty z potęgą moskiewską oraz z Turcją i jej poddanymi, Tatarami, wobec których państwo polsko-litewskie często było bezradne oraz sprawa nie rozwiązanego do końca konfliktów polsko-krzyżackich i popierających Zakon Habsburgów.

Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 2. połowie XVI w.

Polityka morska Zygmunta Augusta nie zyskiwała zrozumienia u szlachty. Szlachta, wroga angażowaniu się w awanturniczą i niebezpieczną politykę wojenną króla, udaremniła te plany.

Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w XVII w.

Przed królem stała konieczność rozwiązania skomplikowanych problemów polityki zagranicznej. Ta nowa polityka królewska zwana jest w historiografii polityką bałtycką Sobieskiego.

Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 1. połowie XVIII w.

Największym niepowodzeniem Augusta i w sumie zdradą sprawy polskiej była niespełniona nadzieja, że zdoła pozyskać pomoc mocarstw ościennych w realizacji swej polityki, choćby za cenę ustępstw terytorialnych. Polityka dworu i koterii magnackich była zmienna choć dwór wyraźnie dążył do sojuszu z Rosją i Austrią.

Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 2. połowie XVIII w.

Wokół Stanisława Augusta zgromadziło się, złożone z fachowców, stronnictwo wytrawnych polityków.

Polityka monetarna państwa

Politykę taką określa się jako politykę taniego pieniądza. Polityka taka jest określana jako polityka drogiego pieniądza.

Polska polityka zagraniczna po 1989r

CELE I ZASADY POLITYKI ZAGRANICZNEJ Cele zasady polskiej polityki zagranicznej określa racja stanu. BLASKI I CIENIE POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ Polska polityka zagraniczna po 1989 roku do dużych osiągnięć naszego kraju.

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

Przemożny wpływ na politykę zagraniczna Polski w latach 1926-1935 wywierała osobowość i poglądy Piłsudskiego.

Polityka zagraniczna za Jerzego I i Jerzego II( 1714-1760)

Większość parlamentarna wybiera ministrów, którym przewodniczy premier - faktyczny kierownik polityki Wielkiej Brytanii.

Nadrzędne cele polityki zagranicznej RP

Podstawowe cele polityki zagranicznej wynikające z racji stanu RP, zakładającej dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznej stabilności państwa, jego harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego, oraz umacnianie pozycji RP na arenie międzynarodowej, można sprowadzić do następujących: • Dążenie do integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej • Dążenie do umacniania pozycji Polski w regionie i ...

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Stosunki z Węgrami Kazimierz wielki podtrzymał zapoczątkowany przez ojca sojusz z panującymi na Węgrzech Andegawenami umocniony więzami rodzinnymi, który miał nadal pozostać kanonem jego polityki zagranicznej.

Polityka zagraniczna Katarzyny II

Za panowania Katarzyny II Wielkiej (1762-96) rosyjską polityką zagraniczną kierował jej minister hrabia Panin (1764-80). przymierze z Prusami, było pierwszym krokiem w nowym kierunku polityki cesarzowej.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Rada w procesie decyzyjnym II filaru Unii odgrywa szereg funkcji: - podejmuje decyzje niezbędne do określenia i realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na podstawie ogólnych zasad i wytycznych ustalonych przez Radę Europejską, inicjuje uchwalanie przez Rade Europejską wspólnych Strategii, uchwala wspólne stanowiska i zarządza wspólne działania, powołuje specjalnych przedstawicieli Unii do zajmowania się określonymi sprawami, - stanowi forum ...

Wpływ polityki zagranicznej na bezpieczeństwo narodowe RP.

POLITYKA ZAGRANICZNA CELE I CZYNNIKI I INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA POLITYKA ZAGRANICZNA – są to działania jakie państwo podejmuje do realizacji celów. Tak więc polityka zagraniczna jest ramieniem polityki polskiej do realizowania interesów poza granicami kraju.