Polityka ekonomiczna

Czytaj Dalej

Polityka ekonomiczna

POLITYKA PIENIĘŻNA: POJĘCIE, FORMY I FUNKCJE, ILOŚĆ W OBIEGU PIENIĄDZA POLITYKA PIENIĘŻNA – inaczej polityka monetarna jest jedną z najważniejszych dziedzin polityki makroekonomicznej, jest elementem polityki finansowej, polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej.

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

prawem o dziedziczeniu) Podatki i płatności transferowe; zmiana przepisów wpływających na podział; zwiększenie konkurencji na rynkach; polityka dochodów Osiągnięcie wielorakich celów oddziaływania państwa na gospodarkę jest możliwe tylko przy wykorzystaniu instrumentów polityki ekonomicznej, jak: polityka fiskalna, pieniężna, dochodów i cen, zatrudnienia itd.

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczna polityka ekonomiczna stanowi ogólnej polityki ekonomicznej każdego kraju i dlatego jest ściśle powiązana z pozostałymi dziedzinami tej polityki: polityką pieniężną, rolną, przemysłową, naukowo-badawczą, technologiczną itd.

polityka ekonomiczna

26 Struktura UE: - Rada UE - Komisja Europejska - Parlament Europejski - Europejski Trybunał Konstytucyjny - Europejski Trybunał Obrachunkowy Zadania Rady Europejskiej: -wytycza główne kierunki polityki UE -ustala priorytety polityki -rozwiązuje problemy sporne, którym nie podołała Rada Ministrów -rozstrzyga problemy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Zadania Komisji Europejskiej: -proponuje akty ustawodawcze - propozycje ...

Próby zapewnienia skuteczności regulacji międzynarodowej przez spójność polityki ekonomicznej

  Owa spójność polityki może być rozumiana jako:   przekazywanie jednolitego przesłania w węzłowych kwestiach międzyna­rodowych stosunków gospodarczych zgodność polityki zewnętrznej i wewnętrznej krajów rozwiniętych, które promują liberalizację we współpracy międzynarodowej, ograniczając jednocze­śnie dostęp do własnych rynków; wzajemne dostosowania oraz lepsza ...

ISTOTA ORAZ CELE MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Może być dokonywana: ex post – sprowadza się do wymiany informacji między zainteresowanymi krajami na temat kierunków zagranicznej polityki ekonomicznej (nosi nazwę konsultacji), poszczególne kraje prowadzą jednak nadal automatycznie zagraniczną politykę ekonomiczną; ex ante – wyraża się w dopasowaniu kierunków zagranicznej polityki ekonomicznej (nosi nazwę właściwej koordynacji).

CENOWO - DOCHODOWE I ADMINISTRACYJNE ŚRODKI ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Polityka drastycznych cięć w wydatkach lub podwyżka podatków może kolidować z bieżącymi i długookresowymi celami zagranicznej polityki ekonomicznej.

POLITYKA EKONOMICZNA RZĄDU

Dla zapewnienia realizacji tego celu proinnowacyjnośc państwa musi być powiązana z jednej strony z polityka naukową, naukowo-techniczną i edukacyjną z drugiej strony z polityka gospodarczą.

Główne cele zagranicznej polityki ekonomicznej

: zwiększenie eksportu, poprawa salda bilansu handlowego (ograniczanie importu), mogą być często zmieniane), średni (zadania skomplikowane, zwiększenie serii produkcji, podniesienie poziomu technicznego), długi (zmiana struktury w gospodarce, najlepiej stałe cele) Cele polityki – stosowane i realizowane są przy pomocy narzędzi polityki ekonomicznej.

ISTOTA ORAZ CELE ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Częścią zagranicznej polityki ekonomicznej jest polityka handlowa, czyli kształtowanie przez państwo obrotów towarowych z zagranicą.

Makroekonomiczne instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej

Do makroekonomicznych instrumentów zagranicznej polityki ekonomicznej obok polityki kursu walutowego i stopy procentowej zalicza się politykę fiskalna i politykę monetarną (zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza).

BEZPOŚREDNIE ORAZ POŚREDNIE ŚRODKI ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Środki międzynarodowej polityki ekonomicznej to ujęte rzeczowo lub wartościowo zasoby towarów lub czynników produkcji służące państwu do osiągnięcia celów zagranicznej polityki ekonomicznej.

Główne narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej

Narzędziami ZPE nazywamy elementy mechanizmu ekonomicznego funkcjonującego w danym kraju, wykorzystywane przez państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze pod kątem osiągnięcia celów tej polityki.

TARYFOWE I POZATARYFOWE ŚRODKI ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

W długim okresie powodują wiele niekorzystnych skutków ekonomicznych.

Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej

Kraje małe i słabsze muszą dostosować narzędzia swej polityki do parametrów ustalanych przez kraje o dominującej roli w MPE.

W jaki sposób działa kurs walutowy jako narzędzie zagranicznej polityki ekonomicznej?

Kurs walutowy decydował o rozwoju stosunków handlowych i produkcyjnych z zagranicą. Wyznacza on poziom cen dewizowych w eksporcie i poziom cen krajowych w imporcie. Stwarza to Państwu możliwość oddziaływania na zmiany bilansu handlowego. Wyróżniamy 4 metody takiego oddziaływania: obniżkę kursu walutowego...