Polityka

Czytaj Dalej

Polityka ekonomiczna

POLITYKA PIENIĘŻNA: POJĘCIE, FORMY I FUNKCJE, ILOŚĆ W OBIEGU PIENIĄDZA POLITYKA PIENIĘŻNA – inaczej polityka monetarna jest jedną z najważniejszych dziedzin polityki makroekonomicznej, jest elementem polityki finansowej, polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej.

EBC, NBC i polityka pieniężna

Polityka pieniężna W drugiej części referatu zajmiemy się polityką pieniężną, która jest częścią polityki gospodarczej państwa.

Polityka finansowa i jej komponenty

Biorąc pod uwagę oba te ośrodki decyzyjne oraz znane już swoiste instrumenty, jakimi posługuje się każdy z tych ośrodków, wyróżnia się dwa człony polityki finansowej: • politykę budżetową rozwijaną przez rząd • politykę pieniężną rozwijaną przez bank centralny Każdy z tych dwóch centralnych ośrodków w niektórych państwach, organizując i rozwijając podporządkowaną mu dziedzinę polityki finansowej jest władny działać, w ...

Polska polityka zagraniczna po 1989r

w dokumentach o nazwie: „Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej”. BLASKI I CIENIE POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ Polska polityka zagraniczna po 1989 roku do dużych osiągnięć naszego kraju.

Polityka społeczna Polski

PLAN I Wstęp 1)Struktura polskiej polityki II Rozwinięcie 2)Polityka społeczna 3)Polityka rodzinna a) Rodzina jako środowisko wychowawcze b) Polityka rodzinna: definicje, cele, podmioty c) Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji 4)Zróżnicowanie i funkcje struktury społecznej 5)Polityka ochrony zdrowia 6)Polityka zabezpieczeń społecznych i reforma systemu emerytalnego a) Zabezpieczenia ...

Polityka pieniężna

Zadaniem tej polityki jest realizacja celów polityki pieniężnej poprzez bieżące dostosowywanie narzędzi polityki pieniężnej do istniejących warunków ogólnogospodarczych.

Polityka społeczna

Pełna polityka ochrony obejmuje oddziaływanie na wszystkie czynniki bezpośrednie i pośrednie, mające wpływ na stan zdrowia człowieka, dlatego też przyjmuje się, że polityka ochrony zdrowia obejmuje politykę kształtowania kultury zdrowotnej, politykę ochrony środowiska naturalnego, politykę bezpieczeństwa pracy, politykę ochrony konsumenta przed szkodliwymi składnikami żywności.

RODZAJE POLITYKI MIKROEKONOMICZNEJ I MAKROEKONOMICZNEJ

c) wg instrumentów, na których się opiera: - polityka cenowa; - polityka płacowa; - polityka stopy procentowej; - polityka podatkowa; - polityka kursu walutowego; - polityka celna.

Polityka dywidend

Rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidend Polityka ta oznacza działalność przedsiębiorstwa w sferze finansów, polegająca na zrównaniu wypłat dywidendy z zyskiem netto pomniejszonym o zyski zatrzymane, konieczne do sfinansowania optymalnego budżetu kapitałowego.

Polityka społeczna.

Anioł – podjął próbę podsumowania i wyodrębnia nurty: - socjalno-bytowy, w którym polityka społeczna koncentruje się na poprawie warunków pracy i życia ludności; - socjologiczno-strukturalny; - społeczno-ekonomiczny, wiążący politykę społeczną z polityką gospodarczą; - psychologiczno-społeczny, traktujący politykę społeczną jako działalność zmierzającą do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

polityka ekonomiczna

26 Struktura UE: - Rada UE - Komisja Europejska - Parlament Europejski - Europejski Trybunał Konstytucyjny - Europejski Trybunał Obrachunkowy Zadania Rady Europejskiej: -wytycza główne kierunki polityki UE -ustala priorytety polityki -rozwiązuje problemy sporne, którym nie podołała Rada Ministrów -rozstrzyga problemy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Zadania Komisji Europejskiej: -proponuje akty ustawodawcze - propozycje ...

Polityka społeczna

Anioł – podjął próbę podsumowania i wyodrębnia nurty: - socjalno-bytowy, w którym polityka społeczna koncentruje się na poprawie warunków pracy i życia ludności; - socjologiczno-strukturalny; - społeczno-ekonomiczny, wiążący politykę społeczną z polityką gospodarczą; - psychologiczno-społeczny, traktujący politykę społeczną jako działalność zmierzającą do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

Istota polityki socjalnej.

Autor wyróżnił trzy modele polityki społecznej; model marginalny (rezydualny) – polityka społeczna może wkroczyć jedynie wtedy, gdy zawodzi zaspokajanie potrzeb w oparciu o rynek prywatny lub rodzinę, ale tylko pod postacią rozwiązań doraźnych; model motywacyjny (służebny, wydajnościowy) – polityka socjalna traktowana jest jako dodatek do gospodarki „pełniący wobec niej rolę służebną”; model instytucjonalno – redystrybucyjny – ...

Polityka Turystyczna - wykłady

2 Nie jest rzeczą łatwą, polityka turystyczna utożsamia się z działaniami władz państwowych też politykę turystyczną prowadzą duże przedsiębiorstwa turystyczne, polityka turystyczna to też domena organizacji międzynarodowych, UE.

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

· Funkcja alokacyjna – wykorzystywana jest zgodnie z regułami gospodarki rynkowej, zadaniem jej jest przeciwdziałanie zjawiskom monopolistycznym, przy nie ograniczaniu uzasadnionej konkurencji · Funkcja redystrybucyjna – wykorzystywana jest do korygowania podziału z zapewnieniem minimum egzystencji · Funkcja adaptacyjna – której zadaniem jest dostarczenie metod i środków do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Interwencja państwa w gospodarce ROLA ...

Polityka monetarna państwa

Politykę taką określa się jako politykę taniego pieniądza. Polityka taka jest określana jako polityka drogiego pieniądza.

Polityka społeczna

Kategoria ta wyznacza specyfikę nauki o polityce społecznej na tle innych nauk i odrębną rolę polityki społecznej jako działalności praktycznej na tle innych polityk.

Główne zagadnienia z polityki społecznej

W sejmie w obszarze polityki społecznej działają: Komisja Polityki Społ, Komisja Rodziny, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Polit Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisja Zdrowia, Kom Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Polityka ludnościowa i rodzinna

Politykę ludnościową współtworzą wszyscy obywatele razem z władzami administracyjnymi, opierając ją na tym samym systemie aksjologicznym, który konstytuuje racjonalną politykę społeczną, a więc na działaniach służących bezpośrednio dobru wspólnemu wchodzących w skład społeczeństwa osób.

Różne interpretacje pojęcia polityka

Potocznie pod pojęciem polityka rozumie się sprawowanie władzy przez państwo w różnych dziedzinach życia społecznego (polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, polityka finansowa, polityka mieszkaniowa, polityka oświatowa).