MOŁOTOW WIACZESŁAW (1890-1986) - polityk

, pozostając premie­rem, zastąpił na stanowisku komisa­rza spraw zagranicznych Maksima *Litwinowa, uważanego za polityka o sympatiach prozachodnich.

MOŚCICKI IGNACY (1867-1946) - polityk

Profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Warszawskiej, po przewrocie majowym w 1926 r. Józef Piłsudski wysunął jego kandy­daturę na urząd prezydenta RP, który objął 1 czerwca 1926 r. 17 września 1939 r. przekroczył granicę Rumunii i w tym kraju został internowany. 29 września przekazał władzę...

MUSSOLINI BENITO (1883-1945) - polityk

Szybko jednak, pod wrażeniem niemieckich zwycięstw, zmienił politykę.

OSHIMA HIROSHI (1886-1975) - polityk, generał

Japoński oficer, w okresie między­wojennym rozpoczął działalność dyplomatyczną. Brał udział w negocjach na temat zawarcia paktu *an-tykominternowskiego i *paktutrzech. W latach 1938-39 oraz1941-45 był ambasadorem Japoniiw Berlinie. W 1948 r. skazany przezMiędzynarodowy Trybunał Wojsko­wy w Tokio na...

PAPEN FRANZ von (1879-1969) - polityk

Kanclerz Niemiec od 1932 r. , zaufany współpracownik prezydenta Hinden-burga, odegrał ważną rolę w przeło­mowym okresie lat 1931-33, torując Hitlerowi drogę do władzy i popiera­jąc jego kandydaturę na kanclerza. Od 1933 r. był wicekanclerzem w pierwszym rządzie Hitlera. W 1934 r. został ambasadorem w...

PETAIN PHILIPPE OMER (1856-1951) - polityk

Swoją politykę określał jako „ratowanie mebli" w warunkach do­minacji Niemiec; symbolem tworzo­nego przezeń państwa było hasło „praca, rodzina, ojczyzna".

QUISLING VIDKUN (1887-1945) - polityk

Założyciel i przywódca norweskiej partii nazistowskiej (Nasjonai Sam-ling) w latach trzydziestych, po za­jęciu Norwegii przez Niemców w 1940 r. stanął na czele kolabora­cyjnego rządu. Wobec braku autory­tetu i poparcia ze strony społeczeństwa został pozbawiony tej funkcji i 1 lutego 1942 r.

Niemcy...

RACZYŃSKI EDWARD (1891-1993) - polityk

Polski dyplomata od 1919 r, w latach1932-34 był delegatem przy LidzeNarodów. Od 1934 r. do 1945 r. peł­ni ł funkcję ambasadora Polskiw Londynie, a w latach 1941-43 byłjednocześnie kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie gen. Władysława * Sikorskiego.

Po wojnie pozostał w Londynie i w 1979...

REYNAUD PAUL (1878-1966) - polityk

Premier rządu francuskiego i mini­ster spraw zagranicznych od 21 marca 1940 r., był zwolennikiem kontynuowania wojny z Niemcami. 28 marca podpisał porozumienie z rządem brytyjskim o niezawiera-niu przez żadne z państw oddzielne­go pokoju z Niemcami, a w następ­nym miesiącu wsparł brytyjską interwencję w...

ROOSEVELT FRANKLIN DELANO (1882-1945) - polityk

Prezydent Stanów Zjednoczonych od 1933 r., sprawował ten urząd przez cztery kadencje. Po wybuchu II wojny światowej ogłosił neutral­ność Stanów Zjednoczonych ze względu na silne nastroje izolacjonistyczne w społeczeństwie amery­kańskim oraz Kongresie i wprowa­dził zakaz eksportu broni, o którą m.in...

ROSENBERG ALFRED (1893-1946) - polityk

był redaktorem i głównym publi­cystą organu prasowego NSDAP „Vólkischer Beobachter"; w swo­ich publikacjach usiłował uzasa­dniać filozoficznie rasizm i hitle­rowską politykę przemocy wobec narodów „niearyjskich".

SAUCKEL FRITZ (1894-1946) - polityk

Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1923 r., gauleiter Turyngii, od 1933 r. był równocześnie namiest­nikiem Rzeszy (Reichsstatthalter) w Turyngii. Od 1942 r. generalny pełnomocnik Rzeszy ds. zatrudnie­nia, opracował projekt wykorzysta­nia przymusowych robotników w gospodarce Niemiec i był odpo­wiedzialny za...

SCHACHT HJALMAR (1877-1970) - polityk

Prezydent Banku Rzeszy (Reichs-bank) w latach 1924-30 i 1933-39, był jednocześnie doradcą finanso­wym Adolfa Hitlera. Po objęciu urzędu kanclerskiego przez Hitlera został w sierpniu 1934 r. ministrem gospodarki; od 1935 r. był odpowie­dzialny za jej militaryzację jako ge­neralny pełnomocnik ds. gospodarki...

SEYSS-INQUART ARTUR (1892-1946) - polityk

Prawnik, członek austriackiej partii nazistowskiej od 1931 r., w lutym 1938 r. na żądanie Hitlera objął urząd ministra spraw wewnętrznych Austrii. Mając pod swoimi rozkaza­mi policję i służbę bezpieczeństwa, odegrał istotną rolę w przygotowa­niu przyłączenia Austrii do Niemiec w marcu 1938 r...

SHIGEMITSU MAMORU (1881-1957) - polityk

Dyplomata japoński, od 1930 r. był ambasadorem w Chinach (w 1932 r. w czasie zamachu bombowego do­konanego przez patriotę koreań­skiego w Szanghaju stracił nogę), od 1933 r. w Moskwie, a następnie od 1938 r. - w Londynie. Po wybu­chu wojny na Dalekim Wschodzie został ambasadorem przy rządzie Wang Cing-weja...

SIKORSKI WŁADYSŁAW (1881-1943) - polityk

Od 1914 r. działał na rzecz rozbudo­wy Legionów Polskich; w czasie wojny polsko-radzieckiej 1919-20 był dowódcą Grupy Poleskiej, 5 ar­mii i następnie 3 armii. Od 1921 r. był szefem Sztabu Generalnego WP, od 1922 r. premierem i ministrem spraw wewnętrznych, od 1924 r. mi­nistrem spraw wojskowych, od 1925 r...

SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem...

STALIN JÓZEF właśc. losif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878-1953) - polityk

Wykorzystał niezdecydowaną politykę Stanów Zjednoczonych wobec państw Dalekiego Wschodu, aby (po opanowaniu Mandżuriiw wyniku działań wojennych w sierpniu 1945 r.

STETTINIUS EDWARD (1900-1949) - polityk

Amerykański przemysłowiec, w 1939 r. objął stanowisko szefa Zarządu Zasobów Wojennych (War Resources Board), natomiast w maju 1940 r. został również członkiem komisji doradczej przy Narodowej Radzie Obrony (Coun-cil of National Defence). W sierp­niu 1941 r. został administratorem programu *Lend-Lease. We...