ROLA POLIS W STAROŻYTNEJ GRECJI

Terytorium polis obejmowało zazwyczaj twierdzę na wzgórzu (akropolis) i dolne miasto zamieszkałe przez ludność rolniczą. Przez to powstało wiele miast - państw, duża część z nich wyginęła podbita przez silniejszą sąsiednią polis.

Grecka polis

Greckie polis było więc moim zdaniem kolosem na glinianych nogach, gdyż cały potencjał polityczny, ekonomiczny i militarny polis sprowadzał się z czasem do rywalizacji o wysoką pozycję w środowisku zamiast do budowania mocnych, ogólnokrajowych struktur politycznych i militarnych.

Wyjaśnij pojęcie polis i przedstaw jej instytucje

Ponieważ polis była wspólnotą obywateli, można powiedzieć, że ogół obywateli tworzył państwo. Ateńska polis była więc demokracją, tzn rządami ludu, w tym sensie, że rządzili w niej wolni mężczyźni posiadający prawa polityczne, umożliwiające udział w życiu publicznym.

Sparta i Ateny, jako dwa największe polis starożytnej Grecji

Sparta podporzadkowala sobie inne polis z najblizszej okolicy, tworzac zwiazek, tzw. Sparta byla wyjatkowa polis wsród miast greckich.

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja szczęścia, a polis

Człowiek jest stworzony do życia w polis i tylko będąc jej obywatelem może być w pełni szczęśliwy.

POLIS

Ta koncepcja polis była eksportowana w postaci kolonii i kleruchii, podobnie samowystarczalnych i niezależnych, z których nie rodziło się żadne imperium.

Polis

polis)

Co to jest „polis”

Nazwa specyficznej formy państwowości, występującej np. w starożytnym Sumarze i Grecji, obejmującej państwo-miasto i najbliższą okolicę zamieszkałą przez ludność rolniczą.

CLAUDIO - POLIS in HONORIADE

(ruiny Eski Hisar w pobliżu Bolu w pn. Turcji), Dawna metropolia w patriarchacie konstant, w prowincji rzym. Honoriada; metropolia C. istniała od pocz. IV w. do poł. XIII w. ; od XVII w. bpstwo tytularne kat. i prawosławne.

 

R. Janin, DHGE XII 1077-1079.