Policja

Policja

Czytaj Dalej

Podstawy prawne użycia broni palnej przez policje

· Dyżurny jednostki organizacyjnej Policji, po uzyskaniu informacji o użyciu broni palnej, jest obowiązany niezwłocznie spowodować zabezpieczenie wszelkich śladów i dowodów, udzielić policjantowi pomocy w niezbędnym zakresie, a także powiadomić swojego przełożonego, a jeżeli w wyniku użycia broni palnej nastąpiła śmierć lub zranienie człowieka - również właściwego miejscowo prokuratora rejonowego.

Komendant Główny Policji

Podstawy prawne działania Komendanta Głównego Policji: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 roku w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, * Rozporządzenie Rady ...

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

Ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że bez ich udziału walka z przestępczością zakończy się fiaskiem i że nie tylko policja ma obowiązek im pomagać, ale również oni musza pomagać policji. Po tych wydarzeniach zapał Zarządu Miasta i Policji trochę przygasł.

Zakres uprawnień Policji

1, okazały się niewystarczające lub ich użycie, ze względu na okoliczności danego zdarzenia, nie jest możliwe, policjant ma prawo użycia broni palnej wyłącznie: 1) W celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni ...

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej.

Urząd ochrony państwa - Policja

policji: - komendanci wojewódzcy (wykonują swe zadania za pomocą urzędów zwanych komendami) - komendanci rejonowi (wykonują swe zadania za pomocą urzędów zwanych komendami) - kom.

POJĘCIE I RODZAJE POLICJI ADMINISTRACYJNEJ

Inne z ważniejszych różnic, mające znaczenie dla prawnych form działań, obrazują częstotliwość i różny kształt konstrukcji normy uznaniowej (w reglamentacji uznaniem objęta jest treść decyzji, a w policji zaś – interpretacja prawnego warunku rozstrzygnięcia np.

Czym jest policja i jakich może dokonywać czynności?

Przepisy dotyczące działania policji w naszym kraju znajdujemy w różnych aktach prawnych: w konstytucji, w kodeksach karnych, ale podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest ustawa o policji z 1990r.

Policja administracyjna

Policja ma raczej charakter prewencyjny. W ocenie stopnia aktywności działania policja jest raczej reakcją niż akcją.

Instytucje wspierające - Policja

  W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie policja wprowadziła od 1998 roku,  na terenie całego kraju procedury „Niebieskiej Karty”. Policja jest zobowiązana do podjęcia interwencji na wezwanie obywatela, w tym także dziecka.

Policja sesyjna sądu na tle kar porządkowych

46 usp ) d) może ukarać karą porządkową grzywny do wysokości dwukrotnego najniższego wynagrodzenia za ubliżanie w piśmie powadze sądu lub użycie wyrazów obraźliwych ( 43 § 2 usp ) Przepisy o policji sesyjnej nie maja zastosowania do sędziów i ławników należących do składu orzekającego ani do prokuratora ( jako oskarżyciela publicznego), a kary pozbawienia wolności – do adwokatów i radców prawnych biorących udział w ...

Kameralistyka i nauka policji

policja oznaczała to, co my dzisiaj rozumiemy pod pojęciem administracji. Zgodnie z nauką policji, państwo miało pełnić rolę wszechogarniająca i w najdrobniejszych szczegółach organizować życie społeczeństwa.

Czym jest dla mnie prawo. Dyskurs na podstawie organu ścigania-policji

Ludność niechętnie pomaga tym, co uczciwszym mundurowym, którzy pragną rzetelnie wykonywać swój zawód, lecz nowo powstały stereotyp traktujący o tym, że policja to wróg uniemożliwia im współpracę ze społeczeństwem.

Poezja wobec religii - Poezja i policja

Niewinny żart autora zwrócił uwagę policji.