Polecenie

Czytaj Dalej

Polecenie i zapis w prawie spadkowym

Wykonania polecenia mogą żądać: każdy ze spadkobierców, a także wykonawca testamentu, chyba, że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem np.

Obowiązek wykonywania poleceń

” Więc jeżeli pracownik wie, że wykonanie polecenia pracodawcy jest bezprawne, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek odmowy wykonania polecenia. Natomiast jeżeli pracownik tylko podejrzewa i nie jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, wówczas obowiązek odmowy wykonania polecenia nie zaistnieje.

Polecenie przelewu

Elementy polecenia przelewu Zarówno tradycyjna (papierowa) forma polecenia przelewu, jak i jego wersja elektroniczna składa się z następujących elementów: *nazwa odbiorcy (nazwa wierzyciela), *pełny numer rachunku odbiorcy, *kwota do przelewu, *waluta, w której przelew będzie dokonany, *nazwa zleceniodawcy (dłużnik ), *pełny numer rachunku dłużnika (zleceniodawcy), *informacja o rodzaju zobowiązania (pole- "tytułem"), *data, *w papierowej wersji - pieczęć oraz ...

Polecenie zapłaty

Warunki korzystania z polecenia zapłaty Warunki korzystania z polecenia zapłaty: #rachunki wierzyciela i dłużnika są prowadzone w bankach, które zawarły porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty, #udzielenie pisemnej zgody przez dłużnika do obciążenia rachunku przez wierzyciela, #zawarcie umowy w zakresie dokonywania polecenia zapłaty między wierzycielem a bankiem wierzyciela, #płatności dokonywane są w polskich ...

Polecenie przelewu i zapłaty

Zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń dopuszcza odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika, określając okoliczności i terminy w których odwołanie polecenia jest prawnie skuteczne.

Zasada podporządkowania pracownika poleceniom przełożonego

Gdy polecenie zawiera nakaz popelnienia czynu zabronionego przez przepisy prawa karnego – pracownik ma prawo, lecz rowniez obowiazek niewykonania polecen przelozonego.

Polecenia bazy danych

WYWOŁUJE SIĘ JE Z POZIOMU APLIKACJI IBCONSOLE Z MENU TOOLS/ INTERACTIVE SQL WYKONANIE POLECEŃ – NACIŚNIĘCIE CTRL+E (KAŻDORAZOWO) ZAPYTANIA SQL SELECT- POLECENIE UŻYWANE DO POBIERANIA DANYCH Z BAZY DANYCH (TABELI LUB WIDOKÓW) STRUKTURA POLECEŃ SQL SELECT- OPISUJE NAZWY KOLUMN, WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE FROM- NAZWY TABEL LUB WIDOKÓW WHERE- WARUNEK (WYBIERANIE WIERSZY) HAVING- WARUNEK (GRUPOWANIE WYBIERANYCH WIERSZY) ORDER BY- NAZWY ...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Horacjańskie „polecenie” człowieka współczesnego niech nie będzie jedynie słowem, propozycją, którą odbiorca bierze pod rozwagę. „Polecenie” Horacego?

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Horacjańskie „polecenie” człowieka współczesnego niech nie będzie jedynie słowem, propozycją, którą odbiorca bierze pod rozwagę. „Polecenie” Horacego?

Polecenia w prawie pracy i ich granice

Polecenia te musza dotyczyć danego rodzaju pracy, pracownik może wykonać inne polecenia, jeśli prawo tak przewiduje (dyspozycyjność pracownika wobec pracodawcy).

Polecenie (modus)

Polecenie (modus) jest klauzulą dodatkową do czynności o charakterze darmowym (darowizna, wyzwolenie), nakazującą odnoszącemu korzyść, określone zachowanie się.

POLECENIE PRZELEWU

Udzielona bankowi przez właściciela dyspozycja obciążenia swojego rachunku bankowego określoną kwotą oraz uznania tą kwotą (przelania jej) wskazanego rachunku wierzyciela. Warunkiem wykonania p.p. jest posiadanie pokrycia na rachunku bankowym zleceniodawcy. Zleceniodawca ma możliwość odwołania p.p...

POLECENIE ZAPŁATY

Stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela stanowi równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela w przypadku...